Keresés az oldalon

Miért szeretjük a levendulát?

Miért szeretjük a levendulát?

A bota­ni­ká­val és a tör­té­ne­lem­mel most inkább békén hagyunk, ennek szin­te bár­hol utá­na tudsz olvas­ni… Ami a leven­du­la kap­csán iga­zán lénye­ges, hogy miben rej­lik az érté­ke? Mitől olyan külön­le­ges, hogy önál­ló ren­dez­vé­nye­ket szer­vez­nek köré?

Szeretjük, mert a levendula szép

Nincs ezen sem­mi cso­dál­koz­ni­va­ló: aki nem ágál a ter­mé­szet és / vagy a lila szín ellen, sze­re­ti a leven­du­la­me­zők lát­vá­nyát. Ahol leven­du­la van, oda ter­mé­sze­te­sen rög­tön a provence‑i han­gu­la­tot is tár­sít­juk, hiszen leven­du­la­me­ző­i­ről leg­in­kább a fran­cia vidék híres.

Csokorba gyűjt­ve, eset­leg kert­be elül­tet­ve vagy cse­rép­ben nevel­ve, illet­ve szá­rít­va is kel­le­mes lát­ványt nyújt, cso­dás nyá­ri deko­rá­ció vál­hat belőle.

Hogyan lehet ott­hon szép, élő „leven­du­lá­sod”?

Nem igé­nyel komoly gon­do­zást, csak virág­zás után kell vissza­vág­ni, hogy meg­újul­has­son. Jól tűri a szá­raz­sá­got, heti egy locso­lás­sal kel­le­me­sen elvan, nincs rá külö­nö­seb­ben veszé­lyes kár­te­vő sem. A rózsá­nak pedig kife­je­zet­ten jót tesz a leven­du­la közel­sé­ge: elri­aszt­ja tőle a les­ben álló levéltetveket.

Szeretjük, mert a levendula gyógyhatással bír

Aromaterápiás célok­ra az egyik leg­gyak­rab­ban hasz­nált gyógy­nö­vény, illa­ta – amennyi­ben nem esel túl­zás­ba a mér­té­ké­vel – diszk­rét, még­is jól érez­he­tő. Szárított for­má­ban soká­ig len­gi be aro­má­já­val a lakást, ola­ját pedig páro­log­ta­tó­ba, dif­fú­zor­ba érde­mes csepegtetni.

Jól tud­juk a leven­du­lá­ról, hiszen a Szénafüvek pár­nák gyógy­nö­vé­nyes töl­te­té­nek is fősze­rep­lő­je, hogy nyug­ta­tó, ella­zí­tó hatás­sal bír. Azonban azt is érde­mes szem előtt tar­ta­ni, hogy­ha túl­zás­ba viszed, vagy­is leven­du­lás a pár­nád, a páro­log­ta­tód­ba is az kerül, tele van­nak zsá­kok­kal a szek­ré­nye­id stb., akkor pont az ellen­ke­ző­jét éred el. A túl sok leven­du­la ugyan­is stimulál.

Túl az ella­zí­tá­son egyébként…

  • fer­tőt­le­ní­tő, anti­bak­te­ri­á­lis hatás­sal bír;
  • kor­pás és / vagy zsí­ro­so­dás­ra haj­la­mos haj­ra aján­lott a használata;
  • alvás­za­var ese­tén kife­je­zet­ten jót tesz leven­du­lát is tar­tal­ma­zó pár­nán / pár­na mel­lett aludni;
  • masszázs­hoz leven­du­la ola­ját krém­mel, gél­lel beke­ver­ve kife­je­zet­ten jóté­kony hatá­sú a reu­más fáj­dal­mak­kal szemben;
  • meg­fá­zás ese­tén érde­mes inha­lál­ni vele – kivé­ve aszt­ma esetén.

Szeretjük, mert a levendula finom

A „dél­utá­ni kávé” mel­lé fris­sí­tő a leven­du­lás keksz, de készül belő­le szörp, íze­sít­he­tő vele gyü­mölcs­lek­vár, méz, fagy­lalt, limo­ná­dé is. Emellett egy­re nép­sze­rűb­bek az olyan gour­met finom­sá­gok, mint a leven­du­lás kecs­ke­sajt, a leven­du­lás fűszer­só, illet­ve a leven­du­lás vaj.

Recept

Levendulás pohár­desszert (glu­tén- és lak­tóz­men­tes, vegán)

Hozzávalók:

2,5 dl kókusztej
1 vaní­lia­rúd kika­part belseje
fél cit­rom reszelt héja
2,5 evő­ka­nál kókuszcukor
1 evő­ka­nál chia-mag
1 púpo­zott evő­ka­nál szá­rí­tott leven­du­la­vi­rág + díszítéshez

Készítsd klasszi­kus chia-pudin­got a plusz össze­te­vők hoz­zá­ke­ve­ré­sé­vel, hagyd hűtő­ben áll­ni, meg­der­med­ni, és kész is van.

Szeretjük, mert szeretik a vásárlóink

Gyógynövényes pár­ná­ink fő töl­te­te a tön­köly­pely­va, illet­ve sópár­na ese­tén az erdé­lyi kősó, ezt egé­szít­jük ki gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­kek­kel. Illatukat és ella­zí­tó, lég­út­tisz­tí­tó hatá­su­kat is a kel­le­mes aro­má­jú gyógy­nö­vé­nyek­nek köszön­he­tik, ame­lyek közül nem tola­ko­dó módon, de kiérez­he­tő a levendula.