Keresés az oldalon

Életvezetés álomnaplóval – így csináld!

Életvezetés álomnaplóval – így csináld!

Az álmok üzen­nek, ezzel pedig a tudat­alat­tid igyek­szik figyel­mez­te­té­se­ket, ötle­te­ket kül­de­ni. Akik elkezd­tek álom­nap­lót vezet­ni, gyak­ran szá­mol­nak be róla, hogy sok­kal kre­a­tí­vab­bak let­tek a prob­lé­ma­ke­ze­lés­ben és job­ban isme­rik azóta önmagukat.

Mi az álomnapló lényege?

Szimbólumokra, szim­bó­lum­rend­szer­re épül­nek az álmok.

A tudat­alat­ti ugyan­is ilye­nek­kel dol­go­zik, és a szim­bó­lu­mok rend­sze­res lekö­ve­té­se segít abban, hogy meg­is­merd az üze­ne­tét, magad­ról is töb­bet tud­va meg ezzel. Álomnaplót vezet­ni egy­faj­ta önis­me­re­ti út.

Hogyan írd?

Egyrészt, szük­sé­ged lesz egy füzet­re – nem meg­le­pő módon. De milyen­re? Egyszerű, tisz­ta – tehát nem vona­las vagy négy­zet­rá­csos – vál­to­zat­ra; ami lehe­tő­leg nem is spi­rál. A bőr­kö­té­sű kis jegy­zet­töm­bök pél­dá­ul jó szol­gá­la­tot tehetnek.

Ezt készítsd magad mel­lé az éjje­li­szek­rény­re egy tol­lal együtt. Nem árt, ha van olva­só­lám­pád is, plá­ne, ha nem a reg­ge­li órák­ban szok­tál álmod­ni, hanem „fel­ri­a­dós” típus vagy. Azért kell, hogy a füzet, a toll, illet­ve a lám­pa mel­let­ted legyen, hogy azon­nal le tudd jegyez­ni az álma­i­dat – a toll­ke­re­sés ide­je alatt ugyan­is bőven elfe­lejt­he­ted őket.

Írhatsz és rajzolhatsz is

Pontosan a szim­bó­lu­mok­ra épí­tett­ség miatt, gyak­ran inkább képek for­má­já­ban marad meg egy-egy álom. Éppen ezért, ha nincs mit írni, de emlék­szel képek­re vagy iko­nok­ra, igye­kezz eze­ket meg­örö­kí­te­ni a füze­ted hasáb­ja­in, mel­lé pedig benyo­má­so­kat jegyezz csak fel. Ha vissza­tér­nek, később, egy tel­jes elem­zés során még hasz­nu­kat veheted!

A visszatérő álmok jelentősége

Sokszor egy-egy élet­hely­zet azo­nos álmo­kat csal elő a tudat­alat­ti­ból, vagy­is ugyan­az a meg­küz­dé­si stra­té­gia. Máskor pedig nem ugyan­azok az álmok éjről éjre, viszont meg­fi­gyel­he­tő azo­nos séma ben­nük – ilyen­kor a töb­bi „sal­lang”, a tör­té­net le is csu­pa­szít­ha­tó, hiszen, ami való­já­ban lénye­ges az álom­ból, az csak a vissza­té­rő elem.

Ilyen lehet pél­dá­ul, ha bár­mi is tör­té­nik az álma­id­ban, min­dig van ben­ne víz; vagy végül min­dig fény­be / sötét­be érsz; eset­leg min­dig meg kell mász­nod egy emel­ke­dőt. De azo­nos sémát kép­vi­sel­nek a külön­bö­ző köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök vagy idő­já­rá­si jelen­sé­gek is.

Irányítható álmok?

Egy oda-vissza folya­mat ered­mé­nye­ként, ha álom­nap­lót vezetsz, köze­lebb kerülsz a tudat­alat­tid­hoz, job­ban meg fogod érte­ni a saját műkö­dé­se­i­det. Az önma­gad­ról meg­ta­nul­ta­kat ezál­tal napi szin­ten be tudod épí­te­ni az élet­ve­ze­té­sed­be, tehát tuda­to­sab­bá válsz. Ez később az álma­id­ra is hat majd: minél job­ban tuda­tá­ban van vala­ki a lel­ke műkö­dé­si mecha­niz­mu­sa­i­nak, annál inkább képes lesz az álma­it is irányítani.

Nehezen szeded össze az álmaid részleteit?

Használd vonal­ve­ze­tő­ként az aláb­bi kérdéssort:

  • Mi volt az álom leg­in­kább domi­náns része? (Pl. szín, sze­mély, hely­szín stb.)
  • Milyen érzé­se­ket tapasz­tal­tál az álom­ban? (Pl. feszült­ség; öröm; sze­re­tet stb.)
  • Mi volt való­sá­gos és mi volt tel­je­sen szür­re­á­lis az álomban?
  • Milyen meg­ha­tá­ro­zó jelen­sé­gek­re emlék­szel? (Pl. illa­tok, fények, han­gu­la­tok stb.)

Rémálmok ellen…

Ha gyak­ran van­nak rémisz­tő álma­id, illet­ve vissza­té­rő éjje­li szo­ron­gá­sa­id, válassz ter­mé­sze­tes nyug­ta­tó megoldást.

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái segí­te­nek a nyu­god­tabb, kiegyen­sú­lyo­zot­tabb alvás­ban és álmodásban.