Keresés az oldalon

Készítsd fel bőröd a nyárra – testradír és testpermet recepteket is hoztunk hozzá

Készítsd fel bőröd a nyárra – testradír és testpermet recepteket is hoztunk hozzá

Hamarosan bekö­szönt a nyár, bár az idő­já­rás még nem erről árul­ko­dik. De ami késik, az köze­le­dik! A hőség­re, erős nap­fény­re bőröd érzé­ke­nyen rea­gál­hat, így nem árt, ha fel­ké­szülsz – segí­tünk, hogyan érdemes!

Mindenképp szerezz be két SPF 30 / 50-es fényvédőt!

Egyet az arcod­ra, min­den­na­pos hasz­ná­lat­ra, egyet pedig a tes­ted­re, ha 10–15 per­cet leg­alább a napon töl­tesz, akár stran­don, akár utcán. Előbbiből java­solt inkább a fizi­kai vál­to­zat, ami pajzs­ként képez réte­get a bőrö­dön, és vissza­ve­ri a nap­su­ga­ra­kat. Miért java­solt inkább ez? A kémi­ai fény­vé­dők­re sokan rea­gál­nak érzé­ke­nyen a nagy hőség­ben, csíp­he­ti a sze­met. A fizi­kai ilyet nem tesz. (Cink-oxi­dot és titán-dio­xi­dot keress az összetevőlistán.)

Testre a spray‑k jóval kényel­me­seb­bek, mint a „kenős” vál­to­za­tok, viszont az is tény, hogy sok­kal nehe­zebb meg­fe­le­lő vas­tag­ság­ban fel­vin­ni őket, így fol­tok­ban le lehet égni a hasz­ná­la­tuk mel­lett. Mivel az elmúlt évek­ben már maga­sabb fak­tor­szá­mú ola­jok is meg­je­len­tek a pia­con, érde­mes ten­ni egy pró­bát velük! Ragyogást köl­csö­nöz­nek a bőr­nek, miköz­ben védel­me­zik is a káros sugaraktól.

Nyár máso­dik felé­re, ha vala­mennyi színt már szer­zel, és nem anya­je­gyes-szep­lős vagy hófe­hér, leégős bőröd van, csök­kent­he­ted a test­re hasz­nált faktorszámot.

Válj meg az elhalt hámsejtektől!

Ha önbar­ní­tót hasz­nálsz vagy napoz­ni készülsz, előt­te min­den­képp, de heten­te 1–2 alka­lom­mal egyéb­ként is érde­mes bőr­ra­dírt hasz­nál­ni. A „pőre” bőr sok szennye­ző­dést gyűjt­het össze ilyen­kor, amit nem árt ledör­zsöl­ni magad­ról. Emellett, a kényes terü­le­tek is job­ban szem előtt van­nak, mint a comb vagy für­dő­ru­há­ban a has, fenék tájé­ka, itt külö­nö­sen jól jöhet a radí­ro­zás vér- és nyi­rok­ke­rin­gést élén­kí­tő, bőr­fris­sí­tő hatása.

Ha ked­ved van, kever­hetsz ott­hon is bőr­ra­dírt sóból, naran­csos für­dő- vagy masszázs­olaj­ból és olí­va­olaj­ból, ami már pár­he­ti hasz­ná­lat után egy­sé­ge­seb­bé, ragyo­gób­bá vará­zsol­ja a bőrödet. 

Narancsbőrre, stri­ák­ra sokan esküsz­nek a kávé­zac­cos-kókusz­ola­jos radí­ro­zás­ra, szin­tén pár per­cet vesz igény­be ennek is az elkészítése.

Amire pedig mi eskü­szünk, azok a Szénafüvek für­dő­zsá­kok! Ha ott­ho­ni „paraszt­well­ness” élményt kere­sel, akkor dobd be magad mel­lé a kád­ba, és élvezd a cso­dá­la­tos gyógy­nö­vény-illa­tot, ami­vel eláraszt­ják a teret! Ha pedig az elhalt hám­sej­te­ket, szennye­ző­dé­se­ket radí­roz­nád le, anti­bak­te­ri­á­lis hatá­suk segít a maxi­má­lis tisz­tí­tás­ban, miköz­ben gyen­gé­den dör­zsö­lik is a bőröd felületét.

Parfüm helyett…

Mivel a par­füm össze­te­vői a bőrö­dön nap­fénnyel érint­kez­ve könnyen irri­tá­ci­ót okoz­hat­nak, így min­den­képp érde­mes vagy csak a ruhád­ra fúj­ni belő­lük, vagy erre az idő­szak­ra elten­ni őket a pipereszekrénybe.

Jó-jó, de hogyan leng majd kör­be kel­le­mes illat, ha nem a par­fü­möd által?

Megoldás: a test­per­met! Itt sem kell méreg­drá­ga bol­ti ver­zi­ók­ban gon­dol­kod­ni, könnye­dén készít­hetsz ott­ho­ni vál­to­za­tot is. Nem kell hoz­zá más, mint néhány 100% ter­mé­sze­tes tisz­ta­sá­gú illó­olaj, desz­til­lált víz és egy pum­pás palack.

Ez a mi ked­ven­cünk: leven­du­la, cit­rom­fű, rozmaring

2–2‑2 csep­pet hasz­nálj mind­egyik illó­olaj­ból, keverd el őket desz­til­lált víz­zel, hogy vala­mennyi­re ele­gyed­je­nek. Töltsd a keve­ré­ket pum­pás palack­ba, és tedd a hűtő­be. Ha itt táro­lod, tovább bír­ja majd, ráadá­sul nagyon fris­sí­tő lesz a per­met használata!

Ez a három cso­dá­la­tos gyógy­nö­vény a Szénafüvek Manufaktúra gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­i­ban is meg­ta­lál­ha­tó. Aludj friss, még­is nyug­ta­tó illat­ban, pihend magad ter­mé­sze­te­sen szépre!