Keresés az oldalon

Éjszakai orrdugulás és légszomj okai + MEGOLDÁSAI

Éjszakai orrdugulás és légszomj okai + MEGOLDÁSAI

Dugult orr reg­gel, éjje­li nehéz­lég­zés: mielőtt arra gya­na­kod­nál, hogy folya­ma­to­san meg vagy fáz­va, olvasd el eze­ket a lehet­sé­ges okokat!

Semmi náthás tünet, csak légszomj

Ha éjjel arra riadsz fel, hogy nehe­zen kapsz leve­gőt, illet­ve a reg­ge­li ébre­dést kapás­ból köhö­gés­sel indí­tod, áll­hat úgy­ne­ve­zett éjsza­kai aszt­ma a hát­tér­ben. Erre érte­lem­sze­rű­en nem gya­nak­szol, hiszen nap­köz­ben sem­mit nem tapasz­talsz – pedig világ­szer­te több mil­li­ó­an küz­de­nek vele. Gyógymód saj­nos nincs rá, viszont a leg­több szak­ér­tő azt java­sol­ja éjje­li aszt­ma gya­nú­ja vagy diag­nó­zi­sa ese­tén, hogy hagyd el a tollpárnát.

Ha nem akarsz szin­te­ti­kus vál­to­za­tot hasz­nál­ni, egész­sé­ges alter­na­tí­vát jelen­te­nek a Szénafüvek Manufaktúra pár­nái, ame­lyek toll- vagy plüss- helyett tön­köly­pely­va-töl­tet­tel ren­del­kez­nek. Visszajelzések alap­ján, jelen­tő­sen javít­ják az alvásminőséget.

Ha nincs fizi­kai hát­te­re a nehéz­lég­zés­nek – szá­mos beteg­ség okoz­hat­ja, de egyik­kel sem sze­ret­nénk rémiszt­get­ni, – akkor érde­mes átgon­dol­ni a lehet­sé­ges pszi­chés hát­te­ret is. Szorongás, kez­dő­dő depresszió vagy pánik­be­teg­ség, illet­ve az elnyo­mott, nem kezelt stressz gyak­ran okoz olyan érzést, mint­ha egy ele­fánt ülne az ember mell­ka­sán éjjel.

Párnáinkban egyéb tulaj­don­sá­ga­ik mel­lett nyug­ta­tó hatás­sal is bíró gyógy­nö­vé­nyek kap­tak helyett a tön­köly­pely­va mel­lett. 4 vagy 10 féle keve­rék­kel ren­del­ke­ző gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat készí­tünk csa­lá­di manu­fak­tú­ránk­ban, az össze­te­vő­lis­tá­ról kiemel­ke­dő­en fon­tos a cit­rom­fű, a leven­du­la, illet­ve a kamil­la szo­ron­gást oldó hatása.

Miért ébredsz orrdugulással?

Se a túl párás, se a túl szá­raz leve­gő nem ked­vez az orr­du­gu­lás­nak, és saj­nos a magyar ott­ho­nok­ban rit­kán jel­lem­ző a „pont meg­fe­le­lő” ned­ves­ség­tar­ta­lom. Valamilyen irány­ba min­dig tapasz­tal­ha­tó elto­ló­dás – és mind­ket­tő más-más okból fele­lős lehet a reg­ge­li orrdugulásért.

Ha túl szá­raz a lakás leve­gő­je, annak belég­zé­se kel­le­met­len érzés lehet. Mivel az embe­ri test okos szer­ke­zet, az orr­nyál­ka­hár­tya vála­dék­ter­me­lés­sel rea­gál mind­er­re, ami reg­gel­re fel­gyű­lik, Te pedig reg­gel arra ébredsz, hogy nem kapsz leve­gőt az orro­don keresz­tül. Ugyanezért jelent­kez­het reg­ge­li torok­ka­pa­rás is, hiszen ami­kor a szá­don léleg­zed be a szo­ba leve­gő­jét, a tor­kod reg­gel­re kiszá­rad. Mielőtt arra gya­na­kod­nál, hogy beteg vagy, és min­den­fé­le torok­gyógy­sze­re­ket, meg­fá­zás elle­ni készít­mé­nye­ket kez­de­nél bekap­kod­ni, kezdj el párásítani.

Ha túl ned­ves a leve­gő, az pedig az aller­gé­nek­nek ked­vez: könnyen elsza­po­rod­hat­nak a penész­gom­bák, illet­ve a por­at­kák is job­ban sze­re­tik a párás köze­get. Folyamatos orr­du­gu­lás ese­tén, ha a kivál­tó ok biz­to­san nem a szá­raz leve­gő, inkább az ellen­ke­ző­je, min­den­képp érde­mes átvizs­gál­ni a mat­ra­co­kat, ágy­be­té­te­ket, ágy­ne­mű­ket, pár­ná­kat por­at­ka után kutat­va; illet­ve hasz­nos lehet a penész ellen is lépé­se­ket tenni.

Ha Szénafüvek Párnát hasz­nálsz, nem kell aggód­ni a por­at­ka miatt sem: egy­részt, nem sze­ret bele­köl­töz­ni, mert szá­má­ra nem ked­ve­ző a közeg, más­részt, mivel a tön­köly­pely­va anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, így nem sza­po­rod­nak el ben­ne külön­fé­le kór­oko­zók sem.

Ha tudod, hogy allergia áll a dugult orr hátterében…

Megszámlálhatatlanul sok ember éle­tét kese­rí­ti meg az aller­gia, legyen szó pol­le­nek­ről vagy állat­szőr­ről. A cél­zott készít­mé­nyek hellyel-köz­zel segí­te­nek… Aztán min­den kez­dő­dik elölről.

Nem tönkölypelyva‑, hanem erdé­lyi kősó-töl­te­tű, 4 féle gyógy­nö­vényt tar­tal­ma­zó pár­ná­ink kife­je­zet­ten jóté­ko­nyan hat­nak külön­fé­le lég­úti pana­szok és aller­gi­ás tüne­tek ese­tén – ha jobb alvás­ra vágysz kemi­ká­li­ák nél­kül is, tegyél velük egy próbát!