Keresés az oldalon

Forgolódóból mormota – 10 jó szokás a pihentető álomért

Forgolódóból mormota – 10 jó szokás a pihentető álomért

Ha te is a rossz alvók közé tar­to­zol, meg­szen­ve­ded az éjsza­ká­kat, legyen szó akár nehéz elal­vás­ról, akár fel­ri­a­dás­ról, tartsd be pont­ról pont­ra a tanácsainkat!

#1. Semmi nehéz étel! Vagy mégis?

Mindenki azt mond­ja, tilos a vacso­ra, meg bár­mi súlyo­sabb étel este, de ez nem egé­szen így van. A leg­több ember való­ban biká­val álmo­dik egy jó kol­bász­va­cso­ra után, de van, aki­nek ez kimon­dot­tan jót tesz. Más az embe­rek anyag­cse­re-típu­sa, és aki inkább „fehér­je­tí­pus”, az éhe­sen sok­kal rosszab­bul alszik majd, mint a kiadós vacso­rát köve­tő­en. Tapasztald ki, neked mi a jó, ha nem vagy biz­tos a típu­sod­ban, és cse­le­kedj ennek meg­fe­le­lő­en! Egyre viszont figyelj: az egy­sze­rű szén­hid­rá­tot kerüld, mert az való­ban nem tesz jót éjjelre.

#2. Rituális ágybadőlés

A rend és a rend­szer sokat segít­het, ha kri­ti­kán alu­li alvó vagy. Alakíts ki vala­mi­lyen rutint, ami az elmé­det fel­ké­szí­ti az alvás, elcsen­de­se­dés idő­sza­ká­ra. Például: egy lan­gyos zuhany vagy kád­für­dő, arc­tisz­tí­tás, pár nyúj­tó gya­kor­lat és egy bög­re cit­rom­fű-tea… Mindehhez eset­leg lágy zene, és sem­mi tévé! Az abból ára­dó fények ugyan­is blok­kol­ják a pihe­nés­re való képes­sé­get. El lehet alud­ni per­sze tévé mel­lett is, csak az alvás nem lesz mély és pihentető.

#3. Teljes sötétség

Vannak, akik kis­lám­pa mel­lett tud­nak csak alud­ni, de a való­ban kielé­gí­tő alvás­hoz min­den­képp sötét­re van szük­ség. Amennyire lehet, húzd le a redő­nyö­ket, zárd ki a zava­ró fényforrásokat.

#4. Levegő vagy nem levegő?

Szakértők sze­rint a friss oxi­gén segí­ti a meg­fe­le­lő minő­sé­gű alvást, így a nyi­tott ablak nem árt­hat. Kivéve per­sze, ha egy éjjel is han­gos / szmo­gos utcá­ra néz a halószoba.

#5. Ha min­den kis nesz­re is…

…Felriadsz, akkor keress kimon­dot­tan alvás­hoz kifej­lesz­tett, éjje­li fül­du­gót. Amennyiben azon­ban nem a tény­le­ges zaj okoz­za a folya­ma­tos fel­ri­a­dást, hanem a szo­ron­gás, ezzel saj­nos nem leszel elő­rébb. Mi az, ami­vel igen?

#6. Szénafüvek pihe­nő­pár­na vagy alvópárna

A Szénafüvek pár­na nem­csak közön­sé­ges tön­köly­pely­va-pár­na, amely­re sokan esküsz­nek az egész­sé­ges és minő­sé­gi alvás jegyé­ben, hanem több annál. Egy nyug­ta­tó, ella­zí­tó, lég­zés­könnyí­tő gyógy­nö­vény­ke­ve­rék­kel ellá­tott pár­na­csa­lád­ról van szó. Szorongásos tüne­tek ese­tén, gya­ko­ri éjje­li fel­ri­a­dás­nál vagy lég­szomj­nál sokan választ­ják a Szénafüvek pár­ná­kat a szin­te­ti­kus vagy tol­las vál­to­za­tok helyett, és jól érez­he­tő vál­to­zá­sok­ról szá­mol­nak be.

#7. Igyál vizet, de ne túl sokat

Mindenhol azt hal­lod, az egész­ség meg­őr­zé­se érde­ké­ben sok vizet kell inni, így, ami­kor egy roha­nós nap után ráesz­mélsz, hogy nem ittál ele­get, este aka­rod pótol­ni. Ezzel azon­ban nem azt éred el, hogy a szer­ve­zet hálá­san beépí­ti, hanem azt, hogy folya­ma­to­san a mos­dó­ba kell majd rohan­gál­nod éjsza­ka. Az alvás­nak jót tesz egy pohár víz, de ez legyen a maxi­mum! 2 dl, nem több.

#8. Ha már itt tartunk…

Sokan köve­tik el azt a hibát, hogy nem ürí­tik ki a hólyag­ju­kat elal­vás előtt, és nem tud­ják, miért alsza­nak rosszul. Elalvás előtt min­den­képp menj ki a mosód­ba, akkor is, ha nincs vize­lé­si ingered.

#9. Bacik a pár­ná­ban, pap­lan­ban… Milyen gyak­ran kell ágy­ne­műt cse­rél­ni, huza­tot mosni?

Az ágy­ne­műt min­den nap érde­mes ala­po­san átszel­lőz­tet­ni, átna­poz­tat­ni, ha van rá mód; a huzat cse­ré­je, mosá­sa pedig heten­te szük­sé­ges. Sajnos a szin­te­ti­kus és tol­las pár­na-vál­to­za­tok ren­ge­teg kór­oko­zót képe­sek össze­gyűj­te­ni és tárol­ni, ami jelen­tő­sen ront­ja az alvásminőséget.

#10. Természetesen anti­bak­te­ri­á­lis párna

A Szénafüvek Manufaktúra tön­köly­pely­va + gyógy­nö­vény-keve­rék töl­te­tű pár­nái anti­bak­te­ri­á­li­sak, napoz­ta­tás­sal és szel­lőz­te­tés­sel fer­tőt­le­nít­he­tők, és nem gyűj­te­nek sem­mi­lyen kór­oko­zót. Vagyis, eze­ken alud­ni nem­csak alvás­se­gí­tő, hanem egész­sé­ge­sebb és biz­ton­sá­go­sabb válasz­tást is jelent.