Keresés az oldalon

Őszi finomságok testnek és léleknek

Őszi finomságok testnek és léleknek

Bár a szep­tem­ber rop­pant kegyes volt velünk, iga­zi vén­asszo­nyok nya­ra időt hozott, a lel­künk már a hul­ló fale­ve­les erdők­ben jár. A kirán­du­lá­sok során per­sze ala­po­san meg tud éhez­ni az ember, és olyan finom­sá­gok­ra vágyik, ami a tes­tét is, lel­ket is kényez­te­ti. Ilyeneket hoz­tunk most Neked is.

Az őszi ínyencségek „alapja” – sült sajtos-diós körte

Bár a kör­te önma­gá­ban sokak­nak nem nagy ked­ven­ce, még az őszi gyü­mölcs iránt szkep­ti­ku­sok szí­ve is ellá­gyul erre az ele­del­re gon­dol­va. Fogj két duci kör­tét, vágd fél­be, és szedd ki a csut­ká­ju­kat, meg egy picit a húsuk­ból. Vágj fel kis koc­kák­ra már­vány­saj­tot vagy camem­bert saj­tot, (ame­lyi­ket sze­re­ted), és töltsd a kör­té­be. Ezután kés­sel rusz­ti­ku­san apró­ra szelt dió­val szórd meg, és mehet­nek is a sütő­be 180 fok­ra. Addig süsd, míg a kör­te kara­mell­i­zá­ló­dik, a sajt pedig kér­ge­sed­ni kezd, a dió szé­lei meg­bar­nul­nak, és lát­ha­tó­an még ropogósabbak.

Tésztasaláta az ősz ízeivel

Ha gyors és viszony­lag könnyed finom­sá­got kere­sel, készíts tész­ta­sa­lá­tát! A majo­né­zes ver­zi­ók­nál ez jóval lágyabb vál­to­zat, és még őszt is tar­tal­maz – nem csak nyo­mok­ban. Főzz ki szar­vacs­ka, pen­ne, kagy­ló vagy mas­ni tész­tát a szo­kott módon, majd szű­rés után tedd fél­re. Jöhet a feltét!

Az alap­ját sütő­tök jelen­ti majd: a már ele­ve meg­sült tököt vágd koc­kák­ra. Nagyszemű sző­lő­ket vágj fél­be, reszelj le egy zel­lert és egy almát, illet­ve vágj koc­ká­ra 10–12 dkg füs­tölt saj­tot vagy moz­zar­el­lát. Szószként keverj össze olí­va­ola­jat, bal­zsam­ece­tet, sót, bor­sot, egy pici sze­re­csen­di­ót és fahé­jat, illet­ve pet­re­zsely­met. Mindent min­den­nel for­gass össze, és pihen­tesd 2–3 órán át a fogyasz­tás előtt.

Még könnyebb ver­zi­ó­ban, készíts madár­sa­lá­tát cék­la­koc­kák­kal, mag­ke­ve­rék­kel és főtt tojás­sal! Bár a zöld­sa­lá­ta a nya­rat idé­zi, meg­fe­le­lő íze­sí­tés­sel és hoz­zá­va­lók­kal abszo­lút őszi étel­lé alakítható.

Édes-sós, „ősz hangulatú” melegszendvics

Ami kel­le­ni fog hoz­zá: szend­vics­ke­nyér, föl­di­mo­gyo­ró-vaj, alma, fahéj és apró­ra sze­le­telt bár­mi­lyen mag­vak, reszelt emen­tá­li sajt. Kend meg a négy­zet-kenye­re­ket mogyo­ró­vaj­jal, majd hal­mozd rájuk az apró­ra vágott almát, amit elő­ző­leg össze­ke­ver­tél a fűsze­rek­kel és a mag­vak­kal, illet­ve egy kevés cit­rom­lé­vel. Ne áll­jon raj­ta túl vas­ta­gon ez a „ragu”. Ezután szórd le sajt­tal, és már süt­he­ted is!

Őszi zabkása

A zab­ká­sa jól vari­ál­ha­tó reg­ge­li, és miért marad­ná­nak ki belő­le az őszi finom­sá­gok? Készíts el egy alap kását, és for­gasd bele a követ­ke­ző­ket: cso­ki­pasz­til­la vagy apró­ra vágott cso­ko­lá­dé, házi szil­va­lek­vár, koc­ká­ra vágott alma, sze­le­telt dió / mogyo­ró / mandula.

Komplett őszi menü-ötletek, ha vendégeket vársz – néhány ötlet, ha kifogynál belőlük… 🙂

Sütőtök-krém­le­ves pirí­tott tök­mag­gal és tök­mag­olaj­jal + vörös­bo­ros hús­gom­bó­cok bur­go­nya­ágyon + szil­vás lepény

Könnyű őszi zöld­ség­le­ves + erdei gom­bás mar­ha­ra­gu köles­kö­ret­tel + sütő­tö­kös pite

Céklakrémleves + diós-bun­dás puly­ka­mell sütő­tö­kös bur­go­nya­pü­ré­vel + birs­al­más tiramisu

„Kajakóma” után jólesik a délutáni szundi…

Ezt az alvás szak­ér­tői­ként mi tud­juk a leg­job­ban. A Szénafüvek pár­nái nem­csak ott­hon, de erdei kirán­du­lá­sok során is jó szol­gá­la­tot tesz­nek a fejed alá, a kisebb mére­tek bár­me­lyik háti­zsák­ban elférnek.