Keresés az oldalon

5 +1 megfizethető őszi dekorötlet otthonra

5 +1 megfizethető őszi dekorötlet otthonra

Most már, hogy ránk rabolt az ősz, ide­je fris­sí­te­ni a deko­rá­ci­ót is! Nem kell lecse­rél­ni min­dent, hiszen feles­le­ges vol­na, de néhány apró és olcsó vál­toz­ta­tás­sal meleg, puha, örö­möt adó han­gu­lat vará­zsol­ha­tó otthon!

#1. A természet kincsei

Ilyenkor adja magát, hogy min­den egyes sétá­nál össze­szed­jen az ember vala­mi­lyen szép­sé­get: pár szem vad­gesz­te­nyét, tobo­zo­kat, dió­sze­me­ket és almá­kat egy kósza fáról, bogyó­kat bok­rok­ról… És miért ne lehet­ne ezek­kel ízlé­ses kis kosa­ra­kat készí­te­ni? (Csak ne edd meg, ami­ről nem tudod, micsoda.)

Szintén gyö­nyö­rű meg­ol­dást jelen­te­nek a dísz­tö­kök, ame­lyek pom­pás őszi han­gu­la­tot vará­zsol­nak a Te ott­ho­nod­ba is, és szin­tén nem méreg­drá­gák. Csak arra figyelj, hogy eze­ket se fogyaszd, mivel gyak­ran hányást, has­me­nést, mér­ge­zé­ses tüne­te­ket okoznak.

Egyre töb­ben van­nak, akik nem­csak ünne­pek során, hanem az évsza­kok vál­ta­ko­zá­sá­val is kihe­lyez­nek ajtó­dí­sze­ket. Gyakori pél­dá­ul a vad­gesz­te­nyé­vel, tobo­zok­kal, szí­nes fale­ve­lek­kel díszí­tett koszorú.

#2. Szárított növények

Ha vala­me­lyik sze­zon­hoz, hát az ősz­höz iga­zán ille­nek a szá­rí­tott növé­nyek, gyógy­nö­vé­nyek! Ha iga­zán lát­vá­nyos deko­rá­ci­ó­ra vágysz, kom­bi­náld őket vala­mi­lyen vin­tage / ret­ró tárggyal, pél­dá­ul író­gép­pel vagy régi fény­ké­pe­ző­gép­pel. Utóbbit már 1–2 ezer Ft-ért is sze­rez­hetsz fotó-bizo­má­nyi üzletekben.

#3. Előkerülhetnek a könyvek!

Bár a köny­vek­nek alap eset­ben jobb, ha szé­pen, ren­de­zet­ten pol­co­kon vagy vit­rin­ben pihen­nek, néhány darab elő­ke­rül­het ilyen­kor. Dohányzóasztalra, kon­zol­asz­tal­ra, kis­szek­rény­re is elhe­lyez­he­ted őket, nem élé­re állít­va, hanem „mint­ha csak oda­tet­ted vol­na” nagyon lát­vá­nyos, még­is egy­sze­rű velük deko­rál­ni. Szintén jól ille­nek a szá­rí­tott növé­nyek­hez, bogyók­hoz, tökökhöz.

#4. Puha textúrák

Kötött taka­rók, egy szék­re vélet­le­nül ráhe­lye­zett pon­csó: apró, még­is ott­ho­nos hatást kel­te­nek. És prak­ti­ku­sak is, hiszen bár­mi­kor fel­kap­ha­tod, magad­ra terít­he­ted őket, ha kicsit hűvö­sebb­nek érez­néd ott­hon a leve­gőt. Szépen mutat­nak tea­mé­cse­sek­kel, illat­mé­cse­sek­kel kom­bi­nál­va – per­sze, csak tisz­tes távol­ság­ban, nehogy fel­gyul­lad­jon a lakás!

Szintén szép ötlet ilyen­kor néhány dísz­pár­ná­val fris­sí­te­ni a kana­pé és az ágy kör­nyé­két vagy a fote­le­ket is. A ter­mé­sze­tes szí­nek, ami­lyen a drapp, a bézsek, illet­ve az ősz árnya­la­tai, mint a rozs­da, az okker­sár­ga vagy a bor­dó, gyö­nyö­rű­en mutat­nak ilyen­kor, és az ott­hon mele­gét idé­zik meg.

 

Nézz körül, nálunk milyen szép­sé­ge­ket találsz hoz­zá! Szénafüvek dísz­pár­nák ITT.

#5. Csodás teák, ízletes sütemények

Konyhában, ebéd­lő­ben, nap­pa­li­ban szép és han­gu­la­tos ilyen­kor, ha kite­szel vala­mi­lyen kek­szet, eset­leg puszed­lit (vagy más tar­tós süte­ményt) egy csa­tos­üveg­ben. Ugyanígy, eljött a for­ró teák sze­zon­ja is, ame­lyek fil­te­res vál­to­za­ta­it elren­dez­he­ted lát­vá­nyos rend­sze­re­ző tar­tók­ban, a szá­la­sa­kat pedig szép fém- vagy üveg­tar­tók­ban. Régiségboltból, bol­ha­pi­ac­ról akár be is sze­rez­hetsz egy „ormót­lan”, fém teás­kan­nát, hogy tel­jes legyen az őszi, rusz­ti­kus hatás!

+1 tipp – idézd meg illatokkal is a hangulatot!

Ilyenkor két­fé­le ember léte­zik: az egyik abszo­lút sze­ret­né a ter­mé­sze­tes, gyógy­nö­vé­nyes illa­to­kat meg­tar­ta­ni ott­ho­ná­ban, a másik pedig kicsit erő­sebb aro­mák­ra, édes illa­tok­ra vágyik.

Utóbbiak szá­má­ra remek meg­ol­dást jelen­te­nek az aro­ma dif­fú­zo­rok és lakás­par­fü­mök, illet­ve az illat­mé­cse­sek; míg előb­bi­ek illa­to­zó gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­kal is elér­he­tik a vágyott hatást.