Keresés az oldalon

Hogyan engedd ki a gőzt munka után?

Hogyan engedd ki a gőzt munka után?

Ismerős a szó, hogy tapo­só­ma­lom? Akkor hasz­nál­juk, ami­kor az élet nem más, mint vége­lát­ha­tat­lan fel­ada­tok fárasz­tó egy­más­után­ja. Akkor viszont, ha ez áll fenn, a pro­duk­ti­vi­tás idő­vel drasz­ti­ku­san csök­ken, a folya­ma­tos fáradt­ság pedig szel­le­mi és fizi­kai kime­rü­lés­hez is vezet… De jó hír, hogy elke­rül­he­tő. Nézzük, hogyan!

A szel­le­mi mun­kát vég­zők agya nehe­zen kap­csol le, a fizi­kai dol­go­zó­ké pedig nincs kel­lő­en leter­hel­ve, így mind­két cso­port­nál jel­lem­ző lehet a mun­ka utá­ni „túl­agya­lás.” Ez az a hely­zet, ami­kor a gon­do­la­tok csak jön­nek-men­nek, gyak­ran nega­tív­ba csap­nak át, az ember pedig egy­re mélyebb­re kerül. Mostanság annyi aggó­dás van a min­den­na­pok­ban tár­sa­dal­mi és kol­lek­tív szin­ten is, hogy még ezek is beke­rül­nek a saját prob­lé­mák mel­lé – ezzel pedig garan­tált a feszült­ség. Ez az állan­dó rob­ba­nás­kö­ze­li álla­pot saj­nos az alvás­mi­nő­sé­get is ront­ja. Szorongáshoz, nehéz elal­vás­hoz, fel­ri­a­dá­sok­hoz, rém­ál­mok­hoz vezet. Tudatos gőz­ki­eresz­tés­sel ezen tudsz segí­te­ni, hosszú távon támo­gat­va mind a szel­le­mi, mind a fizi­kai egészséged.

#1. A munkádat feladatlistákban szemléld

A mun­ka­időd utol­só 15 per­cé­ben rakd össze a más­na­pi teen­dő­ket, eset­leg 2–3 nap­ra még elő­re is ter­vez­hetsz. Fontos, hogy mun­ka­idő­ben igye­kezz való­ban haté­ko­nyan végez­ni a dol­god soci­al media és hír­ol­va­sás helyett! Ebben segít, ha fel­adat­lis­ta sze­rint haladsz, hiszen pont­ról pont­ra látod, mivel végez­tél már. Ha aznap vala­mi­vel meg­csúsz­tál, de nem lét­fon­tos­sá­gú, hogy meg­le­gyél vele, találj neki helyet egy másik napon. Vagyis: dol­gozz haté­ko­nyan és szor­gal­ma­san, és tedd le a mun­kát, ami­kor kell, ne vidd magaddal.

#2. Mozogj

Sporttal ren­ge­teg feszült­sé­get leve­zet­hetsz, és a szel­le­mi fáradt­ság­gal egyen­ér­té­kű­vé válik a fizi­kai leter­helt­sé­ged is. Ha ezt a ket­tőt pár­hu­zam­ba hozod, akkor a pihe­né­sed jóval ered­mé­nye­sebb lesz!

Ha fizi­kai mun­ka után a sport­ra már nincs szük­sé­ged, akkor for­dít­va tegyél: válassz vala­mi­lyen intel­lek­tu­á­li­san lekö­tő hob­bit, ami­vel fog­lal­koz­hatsz. Tanulj nyel­vet, eset­leg olvass vagy fejts rejtvényt.

#3. Az otthoni teendők helye

Tudtad, hogy a pihe­nés sok­kal rosszabb minő­sé­gű, ha körü­löt­ted ren­det­len­ség van? Az agyad ugyan­is nem tud kien­ged­ni a káosz­ban… Emellett, sokan úgy működ­nek, hogy amíg bár­mi­lyen teen­dő­jük van, nem képe­sek magu­kat elengedni.

Legyen egy gyor­san letud­ha­tó napi ruti­nod a házi­mun­ká­ra: a taka­rí­tás fel­ada­tok legye­nek eloszt­va a héten, ezek­be köte­le­ző­en vond be a csa­lá­dot is. Így min­den nap tör­té­nik vala­mi a rend és a tisz­ta­ság érde­ké­ben, még­sem csak a házi­mun­ká­ról szól majd az éle­ted. A napi teen­dő­ket, ami­lyen a moso­ga­tó­gép ki- és bepa­ko­lá­sa, ne halo­gasd: ha pl. vacso­ra után azon­nal min­den a helyé­re kerül, már mehetsz is nyu­god­tan pihenni.

Ha sze­re­ted, ide beke­rül­het a főzés is, hiszen sokak­nak abszo­lút ella­zí­tó fog­la­la­tos­ság. A töb­bi fel­ada­tot pedig oszd ki a csa­lád tag­jai közt!

#4. Esti rutin

Legyen meg az az idő, ami­ben ráhan­go­lódsz az alvás­ra. Bár alvás­mi­nő­ség szem­pont­já­ból nem túl egész­sé­ges, van­nak, akik­nek ebben egy-két rész segít a ked­venc soro­za­tuk­ból, és kivá­ló­an alsza­nak ennek hatá­sá­ra, mert már ez állt be rutin­ként. Mások nap­lót írnak, és ezt tekin­tik a nap­juk lezá­rá­sá­nak, illet­ve sokan szép­ség­ápo­lá­si lépé­sek­kel jel­zik maguk­nak: most már irány az ágy. Mindegy, mit válasz­tasz, a lényeg, hogy segít­se a pihe­nés­re hangolódást!

Ebből a lis­tá­ból is lát­szik, hogy nem fel­tét­le­nül kell medi­tál­ni vagy rela­xál­ni ahhoz, hogy a fáradt gőz kime­ne­kül­jön a fejed­ből. A lényeg inkább az, hogy a mun­ká­tól füg­get­len tevé­keny­sé­ge­ket végezz, és min­den jól szer­ve­zet­ten működ­jön anél­kül, hogy túl­ter­hel­ne Téged.

#5. Javíts alvásminőségeden párnacserével!

Szénafüvek tön­köly­pely­va-pár­nák illa­tos gyógy­nö­vé­nyes töl­tet­tel a békés és pihen­te­tő alvá­sért. Mind a szin­te­ti­kus, mind a tol­las vál­to­za­tok­hoz képest egész­sé­ge­sebb, anti­bak­te­ri­á­lis meg­ol­dást jelen­te­nek, meg­fe­le­lő­en tart­ják a nya­ka­dat és segí­tik a nyu­godt álmot.