Keresés az oldalon

Nem csak az ágyban mutatkozik meg az alvászavar hatása

Nem csak az ágyban mutatkozik meg az alvászavar hatása

Olykor nem veszi elég komo­lyan az ember, pedig az alvás való­já­ban a bol­dog­ság egyik kul­csa. Pardon: a minő­sé­gi és a mennyi­ség­ben is meg­fe­le­lő alvás! Az alvás­tól – a tel­jes­ség igé­nye nélkül:

  • egész­sé­ge­sebb leszel, hiszen szá­mos bel­ső folya­mat­ra hatás­sal lehet,
  • kar­csúbb leszel, mivel az anyag­cse­ré­re, fogyás­ra is van befolyása,
  • szebb leszel, mert a bőrt, illet­ve a ben­ne zaj­ló folya­ma­to­kat is segíti,
  • kiegyen­sú­lyo­zot­tabb leszel, hiszen a pihe­nés­nek ideg­rend­sze­ri von­za­ta is van,
  • pro­duk­tí­vabb leszel, mert nyil­ván­va­ló, hogy a kipi­hent ember job­ban teljesít.

Érdemes kitöl­te­ni a tesz­tün­ket, ha érzed, hogy vala­mi nincs rend­ben, és irány­mu­ta­tás­ra, segít­ség­re vágysz!*

*****

Nappal tapasztalod‑e az alábbiak valamelyikét?

Ingerlékenység | Koncentráció-zavar | Memóriazavar | Látszólag ok nél­kü­li szo­ron­gás | Ideges láb­rá­zás | Hízékonyság vagy nehéz fogyás | Erős túl­súly | Fáradékonyság | Fejfájás reg­ge­len­te | Fülzúgás reg­ge­len­te | Lecsökkent libidó

Minden „talá­lat”, vagy­is, ami igaz Rád, 1 pon­tot ér ebből a csoportból.

 

Éjjel tapasztalod‑e, illetve az, akivel együtt alszol, tapasztalja‑e nálad az alábbiak valamelyikét?

Horkolás | Fogcsikorgatás-csat­tog­ta­tás | Nehéz elal­vás | Éjjeli fel­ri­a­dá­sok | Nehéz vagy egy­ál­ta­lán nem sike­res vissza­al­vás | Gyakori vize­lé­si inger éjjel vagy haj­nal­ban | Izzadás, szo­rong­va ébre­dés | Úgy érzed, muszáj gyak­ran átmoz­gat­ni a lábad | Sokszor szin­te dobá­lod magad, mikor pozí­ci­ót vál­tasz | Légzési nehéz­sé­gek alvás közben

Minden „talá­lat”, vagy­is, ami igaz Rád, 2 pon­tot ér ebből a csoportból.

*****

Most pedig jöjjön az értékelés – több szempontból is

Szempont #1.

Ha egy­ér­tel­mű­en a nap­pa­li tüne­tek­ből van több, a rossz alvás akár befo­lyás­sal is lehet a lel­ki- és fizi­kai álla­po­tod­ra, de való­szí­nűbb a for­dí­tott­ja. Vagyis, hogy vala­mi­lyen egyéb pszi­chés gond­dal állsz szem­ben, ami az alvást is befo­lyá­sol­hat­ja. Ezzel kap­cso­lat­ban hanya­gold az öndi­ag­nó­zist, inkább kér­dezz meg szakembert.

Ha egy­ér­tel­mű­en az éjje­li tüne­te­ket tapasz­ta­lod erő­seb­ben, az alvás­prob­lé­mák nyil­ván­va­lók. Ezeknek okai keres­he­tők pszi­chés zava­rok­ban és fizi­kai prob­lé­mák­ban ugyan­úgy, java­solt rész­le­te­sen utá­na­jár­nod. Ha halo­ga­tod, attól csak romol­hat a helyzet!

Értékelés pont­szám sze­rint – Szempont #2.

23 – 33 pont

Az alvás­prob­lé­mák nálad már állan­dó­sul­tak, az álla­pot rit­kán talán mutat mini­má­lis javu­lást, de tar­tó­san nem tör­té­nik sem­mi. Amennyiben el sze­ret­néd kerül­ni a súlyo­sabb prob­lé­má­kat, oko­za­to­kat, java­solt szak­em­ber felkeresése.

Kiegészítőként pedig, a hely­zet javí­tá­sá­ra, cse­réld a pár­ná­dat Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­ra! Ez nyug­ta­tó hatás­sal lehet rád illa­tos, ter­mé­sze­tes alko­tó­i­nak köszön­he­tő­en, illet­ve a nya­kat is meg­fe­le­lő­en, kényel­me­sen tartja.

11 – 22 pont

Kezdődő alvás­prob­lé­mák­kal állsz szem­ben, ame­lyek saj­nos nem­csak ide­ig­le­ne­sek, hanem már jelen van­nak az éle­ted­ben. A hely­zet azon­ban még nem súlyos, amennyi­ben NEM komo­lyabb pszi­chés, neu­ro­ló­gi­ai vagy fizi­kai tüne­te­ket nem tapasz­talsz, ezen a szin­ten még sokat tudsz ten­ni maga­dért tuda­tos „házi” meg­ol­dá­sok­kal is. Ha a tüne­te­id súlyo­sabb­ra for­dul­nak, vagy az ott­ho­ni prak­ti­kák men­tén nem vál­to­zik a hely­zet, java­solt a szak­em­ber felkeresése.

Javasolt ott­ho­ni prak­ti­kák: tuda­tos feszült­ség­ol­dás és rela­xá­ció; iga­zolt hatá­sú gyógy­nö­vény­tea fogyasz­tá­sa; a háló­szo­ba átala­kí­tá­sa: pl. több leve­gő éjjel­re, keve­sebb fény­for­rás, sem­mi tévé vagy tele­fon oda­bent. Emellett, a pár­na cse­ré­jét is érde­mes fon­to­ló­ra ven­ni! Sajnos sok alvás­prob­lé­mát okoz­nak a pár­nák­ban meg­te­le­pe­dő kór­oko­zók. Válassz anti­bak­te­ri­á­lis alvó­pár­nát, pél­dá­ul a Szénafüvek tön­köly­pely­va- és gyógy­nö­vény-töl­tet­tel ren­del­ke­ző kínálatából.

0 – 11 pont

Alvásproblémáid való­szí­nű­leg ide­ig­le­ne­sek, egy-egy konk­rét hely­zet miatt jelent­kez­nek. Ha egyik-másik tünet már rég­óta kísér, pl. reg­ge­li fej­fá­jás vagy fül­zú­gás, izza­dás stb. akkor érde­mes a konk­rét prob­lé­ma kap­csán orvos­hoz fordulni.

Ha a prob­lé­mák újke­le­tű­ek, aggo­dal­mak helyett tegyél az ellen, hogy rosszul alszol! Érdemes oda­fi­gyel­ni pár apró­ság­ra, ame­lyek­kel a nem súlyos alvás­prob­lé­mák, nehéz elal­vás, fel­éb­re­dés stb. ese­tén sokat segít­hetsz magad­nak. Mivel ren­ge­teg ilyen tipp van, ezt egy koráb­bi cik­künk­ben már össze­gyűj­töt­tük Neked. A cik­ket IDE KATTINTVA éred el.

*****

Nyugtató hatású, antibakteriális párna

Több, mint 100 éves népi hagyo­má­nyok, csa­lá­di recep­tek sze­rint készül­nek a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái. A kíná­lat­ban találsz lég­zés­könnyí­tés­re szol­gá­ló sópár­nát, kel­le­mes illa­tú, nya­kat, fejet meg­fe­le­lő­en tar­tó köze­pes és nagyobb mére­tű alvó­pár­nát – és még több más típu­sút is.

Ezek a ter­mé­kek nem helyet­te­sí­tik a kivizs­gá­lást, viszont kiegé­szí­tés­re, tünet­eny­hí­tés­re kivá­ló­an bevál­tak már több ezer ember­nek a jobb alvá­sért. Kövesd a példájukat!

 

*A teszt nem orvo­si; meg­fi­gye­lé­se­ket, szak­mai cik­ke­ket és vásár­lói tapasz­ta­la­to­kat vesz ala­pul, irány­mu­ta­tó, figye­lem­fel­hí­vó jel­le­gű. Súlyos alvás­za­var, szo­ron­gás, más neu­ro­ló­gi­ai, fizi­kai vagy pszi­chi­kai prob­lé­ma kap­csán tesz­tek kitöl­té­se helyett keresd fel a meg­fe­le­lő szakrendelést!