Keresés az oldalon

Nem csak az ágyban mutatkozik meg az alvászavar hatása

Nem csak az ágyban mutatkozik meg az alvászavar hatása

Nem csak az ágyban mutatkozik meg az alvászavar hatása

blankOlykor nem veszi elég komo­lyan az ember, pedig az alvás való­já­ban a bol­dog­ság egyik kul­csa. Pardon: a minő­sé­gi és a mennyi­ség­ben is meg­fe­le­lő alvás! Az alvás­tól – a tel­jes­ség igé­nye nélkül:

  • egész­sé­ge­sebb leszel, hiszen szá­mos bel­ső folya­mat­ra hatás­sal lehet,
  • kar­csúbb leszel, mivel az anyag­cse­ré­re, fogyás­ra is van befolyása,
  • szebb leszel, mert a bőrt, illet­ve a ben­ne zaj­ló folya­ma­to­kat is segíti,
  • kiegyen­sú­lyo­zot­tabb leszel, hiszen a pihe­nés­nek ideg­rend­sze­ri von­za­ta is van,
  • pro­duk­tí­vabb leszel, mert nyil­ván­va­ló, hogy a kipi­hent ember job­ban teljesít.

Érdemes kitöl­te­ni a tesz­tün­ket, ha érzed, hogy vala­mi nincs rend­ben, és irány­mu­ta­tás­ra, segít­ség­re vágysz!*

*****

Nappal tapasztalod‑e az alábbiak valamelyikét?

Ingerlékenység | Koncentráció-zavar | Memóriazavar | Látszólag ok nél­kü­li szo­ron­gás | Ideges láb­rá­zás | Hízékonyság vagy nehéz fogyás | Erős túl­súly | Fáradékonyság | Fejfájás reg­ge­len­te | Fülzúgás reg­ge­len­te | Lecsökkent libidó

Minden „talá­lat”, vagy­is, ami igaz Rád, 1 pon­tot ér ebből a csoportból.

 

Éjjel tapasztalod‑e, illetve az, akivel együtt alszol, tapasztalja‑e nálad az alábbiak valamelyikét?

Horkolás | Fogcsikorgatás-csat­tog­ta­tás | Nehéz elal­vás | Éjjeli fel­ri­a­dá­sok | Nehéz vagy egy­ál­ta­lán nem sike­res vissza­al­vás | Gyakori vize­lé­si inger éjjel vagy haj­nal­ban | Izzadás, szo­rong­va ébre­dés | Úgy érzed, muszáj gyak­ran átmoz­gat­ni a lábad | Sokszor szin­te dobá­lod magad, mikor pozí­ci­ót vál­tasz | Légzési nehéz­sé­gek alvás közben

Minden „talá­lat”, vagy­is, ami igaz Rád, 2 pon­tot ér ebből a csoportból.

*****

Most pedig jöjjön az értékelés – több szempontból is

Szempont #1.

Ha egy­ér­tel­mű­en a nap­pa­li tüne­tek­ből van több, a rossz alvás akár befo­lyás­sal is lehet a lel­ki- és fizi­kai álla­po­tod­ra, de való­szí­nűbb a for­dí­tott­ja. Vagyis, hogy vala­mi­lyen egyéb pszi­chés gond­dal állsz szem­ben, ami az alvást is befo­lyá­sol­hat­ja. Ezzel kap­cso­lat­ban hanya­gold az öndi­ag­nó­zist, inkább kér­dezz meg szakembert.

Ha egy­ér­tel­mű­en az éjje­li tüne­te­ket tapasz­ta­lod erő­seb­ben, az alvás­prob­lé­mák nyil­ván­va­lók. Ezeknek okai keres­he­tők pszi­chés zava­rok­ban és fizi­kai prob­lé­mák­ban ugyan­úgy, java­solt rész­le­te­sen utá­na­jár­nod. Ha halo­ga­tod, attól csak romol­hat a helyzet!

Értékelés pont­szám sze­rint – Szempont #2.

blank

23 – 33 pont

Az alvás­prob­lé­mák nálad már állan­dó­sul­tak, az álla­pot rit­kán talán mutat mini­má­lis javu­lást, de tar­tó­san nem tör­té­nik sem­mi. Amennyiben el sze­ret­néd kerül­ni a súlyo­sabb prob­lé­má­kat, oko­za­to­kat, java­solt szak­em­ber felkeresése.

Kiegészítőként pedig, a hely­zet javí­tá­sá­ra, cse­réld a pár­ná­dat Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­ra! Ez nyug­ta­tó hatás­sal lehet rád illa­tos, ter­mé­sze­tes alko­tó­i­nak köszön­he­tő­en, illet­ve a nya­kat is meg­fe­le­lő­en, kényel­me­sen tartja.

11 – 22 pont

Kezdődő alvás­prob­lé­mák­kal állsz szem­ben, ame­lyek saj­nos nem­csak ide­ig­le­ne­sek, hanem már jelen van­nak az éle­ted­ben. A hely­zet azon­ban még nem súlyos, amennyi­ben NEM komo­lyabb pszi­chés, neu­ro­ló­gi­ai vagy fizi­kai tüne­te­ket nem tapasz­talsz, ezen a szin­ten még sokat tudsz ten­ni maga­dért tuda­tos „házi” meg­ol­dá­sok­kal is. Ha a tüne­te­id súlyo­sabb­ra for­dul­nak, vagy az ott­ho­ni prak­ti­kák men­tén nem vál­to­zik a hely­zet, java­solt a szak­em­ber felkeresése.

blankJavasolt ott­ho­ni prak­ti­kák: tuda­tos feszült­ség­ol­dás és rela­xá­ció; iga­zolt hatá­sú gyógy­nö­vény­tea fogyasz­tá­sa; a háló­szo­ba átala­kí­tá­sa: pl. több leve­gő éjjel­re, keve­sebb fény­for­rás, sem­mi tévé vagy tele­fon oda­bent. Emellett, a pár­na cse­ré­jét is érde­mes fon­to­ló­ra ven­ni! Sajnos sok alvás­prob­lé­mát okoz­nak a pár­nák­ban meg­te­le­pe­dő kór­oko­zók. Válassz anti­bak­te­ri­á­lis alvó­pár­nát, pél­dá­ul a Szénafüvek tön­köly­pely­va- és gyógy­nö­vény-töl­tet­tel ren­del­ke­ző kínálatából.

0 – 11 pont

Alvásproblémáid való­szí­nű­leg ide­ig­le­ne­sek, egy-egy konk­rét hely­zet miatt jelent­kez­nek. Ha egyik-másik tünet már rég­óta kísér, pl. reg­ge­li fej­fá­jás vagy fül­zú­gás, izza­dás stb. akkor érde­mes a konk­rét prob­lé­ma kap­csán orvos­hoz fordulni.

Ha a prob­lé­mák újke­le­tű­ek, aggo­dal­mak helyett tegyél az ellen, hogy rosszul alszol! Érdemes oda­fi­gyel­ni pár apró­ság­ra, ame­lyek­kel a nem súlyos alvás­prob­lé­mák, nehéz elal­vás, fel­éb­re­dés stb. ese­tén sokat segít­hetsz magad­nak. Mivel ren­ge­teg ilyen tipp van, ezt egy koráb­bi cik­künk­ben már össze­gyűj­töt­tük Neked. A cik­ket IDE KATTINTVA éred el.

*****

Nyugtató hatású, antibakteriális párna

blank

Több, mint 100 éves népi hagyo­má­nyok, csa­lá­di recep­tek sze­rint készül­nek a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái. A kíná­lat­ban találsz lég­zés­könnyí­tés­re szol­gá­ló sópár­nát, kel­le­mes illa­tú, nya­kat, fejet meg­fe­le­lő­en tar­tó köze­pes és nagyobb mére­tű alvó­pár­nát – és még több más típu­sút is.

Ezek a ter­mé­kek nem helyet­te­sí­tik a kivizs­gá­lást, viszont kiegé­szí­tés­re, tünet­eny­hí­tés­re kivá­ló­an bevál­tak már több ezer ember­nek a jobb alvá­sért. Kövesd a példájukat!

 

*A teszt nem orvo­si; meg­fi­gye­lé­se­ket, szak­mai cik­ke­ket és vásár­lói tapasz­ta­la­to­kat vesz ala­pul, irány­mu­ta­tó, figye­lem­fel­hí­vó jel­le­gű. Súlyos alvás­za­var, szo­ron­gás, más neu­ro­ló­gi­ai, fizi­kai vagy pszi­chi­kai prob­lé­ma kap­csán tesz­tek kitöl­té­se helyett keresd fel a meg­fe­le­lő szakrendelést!

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás