Keresés az oldalon

Környezetkímélő tippek szépségápoláshoz – amikkel magadnak is jót teszel

Környezetkímélő tippek szépségápoláshoz – amikkel magadnak is jót teszel

Végtelen mennyi­sé­gű sze­me­tet tud ter­mel­ni egy ember a szép­ség­ápo­lás során: vat­ta­ko­ron­gok, kiürült tubu­sok és tége­lyek, miköz­ben szá­mos ter­mék ele­ve szennye­ző mole­ku­lá­kat tar­tal­maz. Most olyan taná­cso­kat hoz­tunk, ame­lyek segí­te­nek, hogy a kör­nye­zet­re fele­lő­sebb, oda­fi­gye­lőbb szép­ség­ápo­lá­si rutint épít­hess fel, ami­vel ráadá­sul még a saját szép­sé­ged­nek és egész­sé­ged­nek is jót teszel.

Kencék VS. táp­lál­ko­zás és pihe­nés: a kör­nye­zet­kí­mé­lő szép­ség­ápo­lás belül­ről indul

Érthető, hogy egy „kül­ső prob­lé­mát” kívül­ről akar meg­ol­da­ni az ember, vagy­is, ha a bőr álla­po­ta nem tet­szik, akkor fel­ken rá vala­mit… Viszont jó, ha tudod, hogy a bőr is egy szerv, még­hoz­zá a leg­ki­ter­jed­tebb. Éppen ezért, ha szép bőrt sze­ret­nél, annak ápo­lá­sát az élet­mód­dal kell kez­de­ni. És, hogy-hogy nem, egy kis oda­fi­gye­lés­sel még a kör­nye­ze­tet is óvhatod.

#1. Megfelelő mér­té­kű víz­fo­gyasz­tás – a műanyag fla­ko­nos ásvány­vi­ze­ket azon­ban cse­réld hid­ra­tá­ló tisz­tí­tott víz­re! Fogyaszd kulacs­ból, és már­is sok­kal cse­ké­lyebb mér­ték­ben ter­melsz majd műanyagszemetet.

#2. Étkezés – a szer­ve­zet­nek a loká­li­san fel­lel­he­tő, sze­zo­ná­lis éte­lek, gyü­möl­csök, zöld­sé­gek fogyasz­tá­sa a leg­jobb. Vagyis, akkor lesz a bőröd is ere­je tel­jé­ben, ha figyelsz rá, hogy itt­hon meg­ter­mő, az év adott sza­ká­ban aktu­á­lis ter­mé­se­ket fogyassz. A meg­fe­le­lő rost­be­vi­tel nél­kü­löz­he­tet­len az anyag­cse­ré­hez, a zöld­sé­gek és gyü­möl­csök pedig kel­lő­en gaz­da­gok anti­oxi­dáns­ban ahhoz, hogy a bőrö­det káro­sí­tó sza­bad­gyö­kök­kel is fel tud­ják ven­ni a harcot.

A bőr szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­hez pedig kerü­len­dő a túl­zott tej­ter­mék-fogyasz­tás, a fino­mí­tott szén­hid­rá­tok bevi­te­le, az alko­hol és a dohány­zás. Utóbbi a csik­kek és a füst miatt egyéb­ként is dur­va kör­nye­zet­szennye­ző, így a saját egész­sé­ged és szép­sé­ged meg­őr­zé­se mel­lett, ezért is meg­éri letenni…

#3. Pihenés – szá­mos kuta­tás bizo­nyí­tot­ta már, hogy a túl kevés alvás és pihe­nés igen­csak csú­nya nyo­mo­kat hagy­hat az arcon, illet­ve a túl­súlyt is táp­lál­ja. Aki töb­bet és job­ban alszik, annak keve­sebb ken­ce kell, aki keve­sebb ken­cét hasz­nál, keve­seb­bet sze­me­tel – ilyen egy­sze­rű a kép­let. A kör­nye­zet­kí­mé­lő szép­ség­ápo­lás jegyé­ben, válassz ter­mé­sze­tes segít­sé­get a több és maga­sabb minő­sé­gű alvás­hoz. Ilyenek például:

  • cit­rom­fű-tea: a ter­mé­sze­te­sen nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­nö­vény segít, hogy mélyeb­ben, nyu­god­tab­ban aludj;
  • bizo­nyos jóga­gya­kor­la­tok: este inten­zív moz­gás már sem­mi­képp sem aján­lott, de egy könnyű nyúj­tó gya­kor­lat-soro­zat­tal segít­he­ted a jobb alvást;
  • cse­rélj pár­nát: mind a tol­las, mind a szin­te­ti­kus vál­to­za­tok gyűj­tik a kór­oko­zó­kat, ame­lyek aztán ked­ve­zőt­le­nül hat­nak az alvás­mi­nő­ség­re. A Szénafüvek tön­köly­pely­va-töl­te­tű pár­nák ezzel szem­ben anti­bak­te­ri­á­li­sak, és még a nya­ka­dat is meg­fe­le­lő­en tart­ják. Kiegészítve alvás­se­gí­tő gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­kek­kel ext­ra haté­kony segí­tői a mély, nyu­godt álomnak.

Nyomós szap­pan, tus­für­dő és arc­tisz­tí­tó helyett ter­mé­sze­tes cso­ma­go­lá­sú natúr szappan

A szap­pan több, mint tilos a bőr­re, ha nem aka­rod tel­je­sen kiszá­rí­ta­ni – kivé­ve, ha ter­mé­sze­tes, hid­ra­tá­ló össze­te­vők­kel ren­del­ke­ző szap­pan­ról van szó. Tehát kéz­mű­ves ter­mék­ről, nem közön­sé­ges bol­ti ver­zi­ó­ról. Ráadásul, ha papír­cso­ma­go­lás­ban van, nem ter­melsz feles­le­ges műanyag­sze­me­tet sem úgy, mint a tubu­sos verziókkal.

Fogpor vagy fog­tab­let­ta – fehé­rebb fogak a kör­nye­zet­kí­mé­lő szép­ség­ápo­lás jegyében

A fog­por vagy fog­tab­let­ta még nem kife­je­zet­ten elter­jedt, pedig a klasszi­kus fog­kré­mek­nél egész­sé­ge­sebb meg­ol­dást jelent mind­ket­tő, és még a fogak­nak is job­bat tesz­nek. Ezek a ter­mé­sze­tes össze­te­vő­jű, ásvá­nyi ala­pú polí­ro­zók a zománc fel­sér­té­se nél­kül végez­nek ala­pos mun­kát. Használd 3–4 alka­lom­mal nem­csak magá­ban, hanem szó­da­bi­kar­bó­ná­val is elke­ver­ve a fog­port, hogy ne csak fog­kő-men­tes, de hófe­hér is legyen a vég­ered­mény. A zár­ha­tó tégelyt elmos­va később bár­mi­re fel tudod használni.

Vattapamacs helyett bio­pa­mut mos­ha­tó változat

Az eldob­ha­tó koron­gok ide­je las­san talán lejár; válassz te is inkább mos­ha­tó ver­zi­ót a smink eltá­vo­lí­tá­sá­hoz. Így, ha a ked­venc tubu­sos smink­le­mo­sód­ról nem is tudsz lemon­da­ni, ezzel egy kicsit kom­pen­zál­hatsz… A pamut alap­anyag ráadá­sul érzé­keny bőr­re is alkalmazható.