Keresés az oldalon

Az otthoni gyógynövénytár leghasznosabb darabjai

Az otthoni gyógynövénytár leghasznosabb darabjai

A modern orvos­lás mel­lett a gyógy­nö­vé­nyek nem helyet­te­sí­tik a nyu­ga­ti típu­sú eljá­rá­so­kat, piru­lá­kat, keze­lé­si pro­to­kol­lo­kat, de az sem­mi­képp sem árt, ha bizo­nyos gyógy­nö­vé­nye­ket tar­tasz az ott­ho­ni „tár­ban”. Egyrészt, mert eny­he tüne­tek ese­tén sokat segít­hetsz maga­don, más­részt, mert remek kiegé­szí­tői a nyu­ga­ti keze­lé­sek­nek. A meg­elő­zés­ről, köz­ér­zet­ja­ví­tás­ról nem is beszél­ve, ami kulcsfontosságú.

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #1. – csalán

Sokan nem ked­ve­lik a tea­fü­ves meg­ol­dást, így azok­nak min­den­képp érde­mes fil­te­res vál­to­za­tot besze­rez­ni belő­le. A csa­lán­ról érde­mes tud­ni, hogy elég erős gyógy­nö­vény, és napi 1x2 dl-nél több nem aján­lott belő­le, bár­mit is aján­la­nak önje­lölt élet­mód-guruk pl. narancs­bőr ellen… Nem sza­bad „túl­tol­ni”! Egyébként a csa­lán kivá­ló­an segí­ti a szer­ve­zet méreg­te­le­ní­tő folya­ma­ta­it, vagy­is hatá­sá­ra min­den ebben részt­ve­vő szerv haté­ko­nyab­ban vég­zi majd a dol­gát. Immunerősítésre is épp ezért ajánlott.

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #2. – kakukkfű

A kakukk­fű nem­csak egy kivá­ló, medi­ter­rán ízt adó fűszer­nö­vény, hanem haté­kony gyógy­nö­vény is. Kúraszerűen alkal­maz­va, tea­ként fogyaszt­va erő­tel­jes immun­erő­sí­tő hatá­sú; kakukk­fü­ves für­dőt véve pedig könnyebb, kel­le­me­sebb lesz a lég­zés, így meg­fá­zás ese­tén külö­nö­sen aján­lott. Mivel vize­let­haj­tó hatá­sú, ezért fel­fá­zás ese­tén is érde­mes kakukk­fű­te­át inni, viszont fon­tos, hogy ez idő alatt leg­alább 3–4 liter tisz­ta vizet is igyál meg mel­lé, hiszen más­képp nem megy majd a méreg­anya­gok ürü­lé­se, a szer­vek áttisztítása.

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #3. – gyömbér

Egyre töb­ben dön­te­nek úgy, hogy nát­há­ju­kat külön­fé­le ital­po­rok mel­lett / helyett gyöm­bér­te­á­val kúrál­ják, ezért tar­ta­nak ott­hon az erő­tel­jes ízű gyö­kér­ből. Mindenféle gyul­la­dás ese­tén hatá­sos, magas vita­min­tar­ta­lom­mal is bír. Amellett, hogy segít orr­du­gu­lás vagy köhö­gés ese­tén, a gyo­mor­ra is jó hatás­sal van, így émely­gés, gyo­mor­bán­tal­mak, gyo­mor­ron­tás ide­jén egy gyöm­bér­tea sokat tud dob­ni a közérzeten.

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #4. – kamilla

Bár gye­rek­ko­runk­ban kötő­hár­tya-gyul­la­dás keze­lé­sé­re alkal­maz­tuk főleg, ez veszé­lyes lehet, csak gyógy­szer­köny­vi tisz­ta­sá­gú kamil­lá­val java­solt a boro­ga­tás! A „sima” kamil­la viszont kivá­ló páro­log­ta­tó, ha nehe­zen alszol el, vagy nagyon nyug­ta­lan az álmod, ülő­für­dő­ként pedig reme­kül segí­ti az arany­ér kúrá­lá­sát. Fogfájás ese­tén remek gyul­la­dás­csök­ken­tő és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó vál­hat belő­le, érde­mes vele öblö­get­ni ilyen ese­tek­ben, illet­ve tea for­má­ban fogyasz­ta­ni is.

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #5. – diófa-levél

A csa­lán­hoz hason­ló­an egy mar­kán­sabb gyógy­nö­vény­ről van szó, amely hatá­sa­it annak köszön­he­ti, hogy az ember­re gya­ko­rolt káros hatás nél­kül képes elpusz­tí­ta­ni gom­bá­kat, bak­té­ri­u­mo­kat, víru­so­kat. Kúraszerűen, az aján­lott mennyi­sé­get nem átlép­ve java­solt a fogyasz­tá­sa, emel­lett pedig boro­ga­tás­ra és für­dő­ként is alkal­maz­ha­tó. Mandulagyulladásra való haj­lam ese­tén érde­mes bizo­nyos idő­kö­zön­ként öblö­get­ni vele, segít ugyan­is a man­du­la „fel­vér­te­zé­sé­ben.”

Otthoni gyógy­nö­vény­tár #6. – körömvirág

Leginkább magas ható­anyag-tar­tal­mú krém for­má­já­ban aján­lott, illet­ve koz­me­ti­ku­mok­ban is hasz­nos, ha van belő­le. Elképesztő gyor­sa­ság­gal segí­ti a bőr rege­ne­rá­lá­sát akár kisebb égé­si sebek, vágá­sok, hor­zso­lá­sok ese­tén is, de gyor­san segít csök­ken­te­ni a szőr­tü­sző-gyul­la­dás okoz­ta kel­le­met­len­sé­ge­ket vagy más bőr­ir­ri­tá­ci­ót. Nem vélet­le­nül került köröm­vi­rág pél­dá­ul a Szénafüvek női für­dő­zsák­já­ba is, ame­lyet „für­dő­fil­ter­ként”, illet­ve bőr­ra­dír­ként is használhatsz.

Ha kíván­csi vagy, tön­köly­pely­va- illet­ve erdé­lyi kősó-töl­te­tű pár­ná­ink­ban milyen gyógy­nö­vé­nyek­kel dol­go­zunk, irány az olda­lunk! A jobb alvá­sért, kel­le­me­sebb köz­ér­ze­tért, tisz­ta lég­zé­sért dolgozunk.