Keresés az oldalon

5 +1 dolog, amiért Te is örülhetsz az ősznek!

5 +1 dolog, amiért Te is örülhetsz az ősznek!

Öltöztesd a lel­ked ősz­be, készülj fel a „hul­ló leve­les” évszak­ra! Nézzük, mi min­de­nért jó, ha ide­ér, és hogyan tudod a leg­szebb szí­ne­i­ben látni.

Az ősz­ről soká­ig min­den­ki­nek az isko­la­kez­dés jutott eszé­be, aztán jött a fel­nőtt­kor, és már csak „a hőség meg­szű­né­se, a hideg bekö­szön­té­se” maradt meg. Aztán, akik­nek gye­re­kei van­nak, megint az ovi-suli miatt jegy­zik meg a szeptembert…

Pedig az ősz ennél sokkal többet tartogat!

#1 Az őszi leve­gő frissessége

Augusztus végén, szep­tem­ber ele­jén még nagyon kel­le­mes lehet oda­kint az idő, viszont a reg­ge­lek már kicsit csí­pő­seb­bek sok­szor. Számunkra hihe­tet­len élmény ilyen­kor kiül­ni – vagy erkély híján, csak a fejün­ket kidug­ni – a leve­gő­re, és ott inni meg az első kávét, teát. Nem is lehet iga­zán eldön­te­ni, mi fris­sí­tőbb: a kof­fe­in vagy a levegő?

#2 A sza­bad­té­ri moz­gás öröme

És, ha már leve­gő: nyá­ron maxi­mum korán reg­gel vagy este lehet csak kocog­ni, gyors-gya­lo­gol­ni egy jóízűt, ám ősszel már egy­re növek­szik az erre alkal­mas órák szá­ma. A kirán­du­lá­sok­ról, bicik­li­zé­sek­ről, pik­ni­kek­ről nem is beszél­ve, ame­lyek­re ez talán a leg­szebb sze­zon. Persze, jelen­leg Covid-ügy­ben még vár­juk a híre­ket, mit és mer­re lehet majd csi­nál­ni, de az egy­sze­rűbb, nem turis­ta-jel­le­gű, hanem egész­ség­ügyi célú moz­gá­sa­in­kat azért talán meg­őriz­het­jük majd!

#3 A szep­tem­ber a máso­dik január

Üzleti élet­ben szok­tak ilyes­mit mon­da­ni, hiszen sokan ilyen­kor dob­nak piac­ra új szol­gál­ta­tá­so­kat, emel­nek ára­kat… A magán­élet­ben pedig egy kicsit ez is a fogad­ko­zá­sok, újra­ter­ve­zé­sek ide­je. Használd ki Te is ezt, és tegyél meg pár apróságot:

  • lom­ta­la­níts, szor­tí­rozz otthon,
  • legyen jobb időbeosztásod,
  • jelölj ki célo­kat az új szezonra.

#4 A lélek felfrissülése

Szeptemberben még gyak­ran kitart a vén­asszo­nyok nya­ra, ami gyö­nyö­rű, és min­den­képp érde­mes kihasz­nál­ni! De ha a lel­ked úgy kíván­ja, akár elin­dul­hat a befe­lé for­du­lás ide­je is. Ez per­sze nem a foly­ta­tó­dó önkén­tes karan­tént jelen­ti, hanem azt, hogy töb­bet fog­lal­kozz mind­az­zal, ami belül zaj­lik, akár jógázz, medi­tálj, vagy simán csak olvass, illet­ve engedd meg magad­nak a pihe­nést. Egy dél­utá­ni szu­nyó­ká­lás­hoz mit szól­nál vala­me­lyik Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nán?

Az ősz kivá­ló­an alkal­mas új hob­bik talá­lá­sá­ra is, legyen szó test­moz­gás­ról, kre­a­tív alko­tás­ról vagy vala­mi új dolog tanu­lá­sá­ról. Nem akarsz erre pénzt köl­te­ni? Az elmúlt néhány hónap­ból tanul­va, csak annyit tudunk mon­da­ni: online ren­ge­teg ingye­nes lehe­tő­ség áll ehhez a ren­del­ke­zé­sed­re! Ha nem vonz a moni­tor, válassz olyan tar­tal­ma­kat, ame­lyek hang­anyag­ként is ért­he­tők, és bár­mi­lyen egyéb tevé­keny­ség, házi­mun­ka, ker­tész­ke­dés, köz­le­ke­dés, futás stb. során hall­gat­ha­tod őket.

#5 Az egész­ség „hely­re­ál­lí­tá­sa”

Szeptemberben érde­mes lehet egy egész­ség­ügyi álla­pot­fel­mé­rést beik­tat­ni, és ha úgy érzed, szük­sé­ges, akár táp­lál­ko­zá­si tanács­adó­val együtt is. Ősszel jóval könnyebb betar­ta­ni az új sza­bá­lyo­kat, mint nyá­ron, ami­kor min­den kicsit sza­bály­ta­la­nabb, las­sabb, és az ember egy­ál­ta­lán nem akar magá­nak kere­te­ket szab­ni. Mivel más az immun­rend­szer szük­ség­le­te is, még van egy kör­te-sző­lő sze­zon, de las­san kifo­gyunk a vita­min­dús zöld­sé­gek­ből, ismét elő­ke­rül­het­nek a táp­lá­lék­ki­egé­szí­tők. (Az immun­erő­sí­tés egyéb­ként is nél­kü­löz­he­tet­len jelenleg!)

5 +1 Az alvás öröme

Az alvás egész­ség­ügyi szem­pont­ból kiemelt sze­re­pet élvez, hiszen nem­csak a lel­ket simít­ja ki, hanem az anyag­cse­ré­re is ked­ve­ző hatást gya­ko­rol, illet­ve bizo­nyí­tott az immun­rend­szert erő­sí­tő hatá­sa is. Ősszel már nem kell szen­ved­ni a nagy meleg vagy épp a klí­ma miatt, így kel­le­mes hőmér­sék­le­ten, könnyebb is lehet „jól alud­ni”. A hatást per­sze min­dig lehet fokoz­ni: Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­ink 100% ter­mé­sze­tes anyag­ból készül­nek, tart­ják a nya­kat, anti­bak­te­ri­á­li­sak, és illa­tos össze­te­vő­ik­kel támo­gat­ják a minő­sé­gi alvást.