Keresés az oldalon

Semmire sem jut időd? Ezzel a módszerrel „csinálhatsz”!

Semmire sem jut időd? Ezzel a módszerrel „csinálhatsz”!

Az idő meg­haj­lí­tá­sa, egy nap meg­hosszab­bí­tá­sa: van­nak, akik ezzel a képes­ség­gel szü­let­nek, mások szá­má­ra pedig mint­ha tur­bó­se­bes­ség­gel rohan­na az idő, nem jut belő­le szin­te semmire…

Miért nem tanít­ják ezt meg az iskolákban?

Az okta­tás egyik talán leg­na­gyobb bűne, hogy a rend­szer adja az idő­ke­re­te­ket, köz­ben pedig nem tanít meg arra, hogyan szab­junk ilyet magunk­nak, hogyan osszuk be azt a 24 órát, ami min­den nap a ren­del­ke­zé­sünk­re áll.

Az „idő­csi­ná­lás­nak” ez a tit­ka: meg­ta­nul­ni kezel­ni ezt a meg­fog­ha­tat­lan fogal­mat. Számos mód­szer léte­zik rá, hogyan érde­mes, mi most egy nagyon egy­sze­rű, már hol­nap elkezd­he­tő ver­zi­ót osz­tunk meg Veled.

#1 PRIORIZÁLJ

Fogj egy papírt és egy tollat.

Írd össze 3 szem­pont men­tén a feladataidat:

1: min­den nap szük­sé­ges teen­dők, heti és havi szin­ten szük­sé­ges teen­dők, alkal­mi­lag szük­sé­ges teen­dők, (pl. ese­dé­kes fel­újí­tás ott­hon vagy pro­jekt leadása).
2: Aztán, eze­ket a teen­dő­ket dobáld szét mun­ka / vál­lal­ko­zás; ott­hon / magán­élet / csa­lád; illet­ve énidő / hob­bi hal­ma­zok­ba. Végül add meg, hogy napi, illet­ve heti szin­ten ezek mennyi időt igé­nyel­nek az életedből
3: Állítsd min­den hal­maz­ban sor­rend­be a teen­dő­ket, leg­fon­to­sabb­tól az elhanyagolhatóig!

Azért fon­tos fel­bon­ta­ni hal­ma­zok­ba még azelőtt a teen­dő­ket, hogy pri­o­ri­zál­nád őket, mert egyéb eset­ben a mun­ka / csa­lád / napi köte­le­ző cso­port biz­tos, hogy beke­rül­ne a hob­bi és a sza­bad­idő elé, de egy­ál­ta­lán nem ez a cél!

#2 ÍRJ IDŐBEOSZTÁST

Először is, írd fel az aktív órák szá­mát, pél­dá­ul: reg­gel 6‑tól este 11-ig.

Válassz ki egy tet­sző­le­ges appot – pl. Asana, Trello – vagy dol­goz­hatsz kéz­zel, a lényeg, hogy vagy lis­tás, vagy táb­lá­za­tos for­má­ban írd fel a napo­kat és az órá­kat 15 vagy 30 per­ces bon­tás­ban. Ezt köve­tő­en a köte­le­ző fel­ada­to­kat, illet­ve a pri­o­ri­tá­si ská­la tete­jén sze­rep­lő­ket oszd be órák sze­rint. Ha marad ki idő, válo­gass a kevés­bé élen sze­rep­lők közül.

Ezt írd fel végig 3–4 nap­pal, és nézd meg, mi az a tevé­keny­ség, ami végül tel­je­sen kima­radt, sehol nem fért el! Gondold át, ez tény­leg fontos‑e, kell‑e, és ha igen, akkor egy továb­bi nap­ban keress neki helyet, akár mást átüte­mez­ve; ha nem fon­tos, akkor egy az egy­ben húzd ki, mert ha egy ilyen struk­tu­rált átgon­do­lás során nem kapott sze­re­pet, akkor nem kell a min­den­nap­ja­id teljességéhez…

#3 FELESLEGES TEVÉKENYSÉGEK

Egy koráb­bi cik­künk­ben már írtunk arról, hogy érde­mes figyel­ni a nap­ja­i­dat, és meg­néz­ni, milyen „feles­le­ges” tevé­keny­ség­re, mennyi időt vesz­te­getsz el. Pl. soci­al media cél­ta­lan pör­ge­té­se, kom­men­tek olva­sá­sa stb. A fel­sza­ba­dult idő­be tegyél be a nem fő pri­o­ri­tá­sú, de lénye­ges / örö­met szer­ző tevé­keny­sé­gek közül valamit!

#4 JÖHET A NAPIREND

Erre azt mond­ha­tod, hogy időt vesz el, de később meg­lá­tod majd, mennyi­re hasz­nos, ha elő­re meg­van a napi­ren­ded, mert útköz­ben viszont ren­ge­teg időt taka­rít­hat meg Neked. A fen­ti lis­tás vagy táb­lá­za­tos mód­szert alkal­mazd hoz­zá, az emlí­tett appok pedig azért hasz­no­sak, mert min­dig ki tudod pipál­ni, ami­vel kész vagy már, vagy át tudod húz­ni más­kor­ra. Pl.:

Hétfő

6:00 – ébresztés
6:00 – 6:30 rövid medi­tá­ció, kávé
6:30 – 7:00: készülődés
7:00 – 7:30: gye­re­kek dol­ga­it összekészíteni
7:30 – 7:50: gye­re­ke­ket elvin­ni az iskolába
7:50 – 8:30: beér­ni a munkába

MUNKA
8:30 – 9:00: napi e‑mailek elol­va­sá­sa, megválaszolása
9:00 – 10:00: XY-nal megbeszélés
10:00 – 10:15: szünet
10:15 – 12:15: X pro­jek­ten dolgozni
12:15 – 12:45: ebédszünet
12:45 – 14:45: YX-szel megbeszélés
14:45 – 15:00: szünet
15:00 – 16:45: Y pro­jek­ten dolgozni
16:45 – 17:00: e‑mailek ellen­őr­zé­se, más­na­pi fel­ada­tok össze­írá­sa, indulás

OTTHON
17:00 – 17:45: gye­re­kek össze­sze­dé­se, hazavitele
18:00 – 19:00: torna
19:15 – 20:15: vacso­ra a csa­lád­dal, teen­dők közös (!) ellá­tá­sa, pl. moso­ga­tó­gép ki-be pakolása
20:15 – 20:30: össze­ké­szü­lés másnapra
20:30 – 22:00: közös idő a párommal
22:00 – 23:00: soro­zat­rész meg­né­zé­se / olvasás
23:00 – alvás

És, mivel minden időterv között ott van (jó esetben) 6–7 órányi idő, amit az alvásra szánsz…

…Legyen az alvás iga­zi élmény! Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­kal aludj mélyeb­ben, pihen­te­tőb­ben, tisz­ta lélegzetvétellel.