Keresés az oldalon

Izgalmas + meglepő tények és idézetek az alvásról

Izgalmas + meglepő tények és idézetek az alvásról

Ha nem alud­nánk, nem marad­nánk élet­ben: szük­sé­günk van a pihe­nés­re, legyen szó mély alvás­ról éjjel vagy egy kis szun­di­ká­lás­ról vasár­nap dél­után… Vajon melyik tény lep meg majd leg­job­ban, és melyik idé­zet lesz a kedvenced?

1. Tudtad, hogy a ván­dor­ma­da­rak akár repü­lés köz­ben is képe­sek alud­ni? Sőt, a hosszú utak során rend­sze­re­sen gya­ko­rol­ják is ezt a képességüket.

„Ha azt hiszed, túl kicsi vagy ahhoz, hogy nagy hatás­sal lehess bár­mi­re, feküdj le este alud­ni úgy, hogy egy szú­nyog van a szo­bád­ban.” Anita Roddick

2. Az ember képes odébb­tol­ni az alvá­sa idő­pont­ját, és az élő­lé­nyek közül erre egye­dül ő képes. Ez nem más­nak, mint az önkont­roll­nak köszön­he­tő, ami­vel az ösz­tö­ne­ik sze­rint, „szu­pe­re­gós” felül­bí­rá­lás nél­kül műkö­dő álla­tok nem rendelkeznek.

„Kétféle ember léte­zik: a jó és a rossz. A jó ember job­ban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak job­ban élve­zik az ébren­lé­tet.” Woody Allen

3. Minden éjjel álmo­dik az ember, akkor is, ha később nem emlék­szik rá. A REM-fázis idő­sza­ká­ban álmo­dunk, és kuta­tá­sok iga­zol­ják, hogy ilyen­kor az agy tanu­lá­sért, gon­dol­ko­dá­sért, szer­ve­zé­sért fele­lős terü­le­tei igen­csak aktí­vak, elvi­leg az elme ilyen­kor dol­goz­za fel, rak­ja hely­re a napi eseményeket.

„Nem alszik min­den­ki, aki­nek csuk­va van a sze­me. És nem lát min­den nyi­tott sze­mű ember.” Anthony de Mello

4. Bőrhibák elő­tér­ben: ha vala­ki keve­seb­bet alszik, annak job­ban lát­ha­tó­ak lesz­nek a bőr­hi­bái, mint annak, aki töb­bet. Ennek iga­zo­lá­sá­hoz elég meg­néz­ni a saját arco­dat 5–6 és 8–9 óra alvás után, lát­ha­tó lesz a különbség. 

 „Az ördög nem alszik. Fülig csi­pás lehet már a roha­dék.” Vavyan Fable

5. 4 házas­pár­ból átlag 1 külön ágy­ban, ezek jelen­tős hánya­da külön háló­szo­bá­ban is alszik. Szakértők sze­rint egyéb­ként ez egész­sé­ge­sebb válasz­tást jelent, mert sen­ki nem zavar­ja meg a békés alvást.

„A házas­ság nevű szö­vet­ség tag­jai: egy fér­fi, aki nem tud csu­kott ablak­nál alud­ni, és egy nő, aki kizá­ró­lag csu­kott ablak­nál tud.” George Bernard Shaw

6. Ismét egy álla­tos tény: a leg­töb­bet alvó négy­lá­bú a pele név­re hall­ga­tó kis rág­csá­ló, aki egy­hu­zam­ban akár 11 hóna­pot is képes aludni. 

 „Jó vol­na nagyon sokat alud­ni. A nap huszon­négy órá­já­ból leg­alább tizen­ha­tot. Az alvók elsza­kad­nak az élet­től, s meg is hal­nak egy kicsit addig, amíg fel nem ébred­nek. Kényelmes álla­pot. Sok kel­le­met­len­ség­től meg­sza­ba­dít.” Szilvási Lajos

7. Van össze­füg­gés a ked­venc alvá­si pozí­ci­ód és a sze­mé­lyi­sé­ged közt:

  • ha szí­ve­sen alszol mag­zat­póz­ban, első­re való­szí­nű­leg nem vagy túl ked­ves vagy szí­vé­lyes, de a pán­cé­lod érző szí­vet takar.
  • oldalt fek­vés, „imád­ko­zó” pozí­ci­ó­ban: nyi­tott, ext­ro­ver­tált, de folya­ma­to­san gya­nak­vó sze­mélyt jelent.
  • ha egye­nes háton fek­szel befe­lé for­du­ló, zár­kó­zott, köte­les­ség­tu­dó ember lehetsz.
  • laza, „szét­do­bott vég­ta­gos” háton fek­vés: való­szí­nű­leg figyel­mes hall­ga­tó­ság vagy.
  • hason fek­vés: aktív, buli­zós, tár­sa­ság­ked­ve­lő típus.

„A pár­na néma jós­nő, és a dol­gok­ra egyet alud­ni töb­bet ér, mint álmat­la­nul hány­ko­lód­ni miat­tuk.” Baltasar Gracián

Apropó, pár­na! www.szenafuvek.hu – pihend magad ter­mé­sze­te­sen szépre!