Keresés az oldalon

Fejtsd meg az álmaidat! Így elemezd könnyedén a szimbólumokat

Fejtsd meg az álmaidat! Így elemezd könnyedén a szimbólumokat

Teljesen mást jelent az álom­fej­tés, mint amit a leg­töb­ben hisz­nek róla – vagy, ahogy pró­bál­koz­nak vele. Nézzük is végig, lépésről-lépésre.

Kollektív szimbólumok és egyéni szimbólumok – nem mindegy a különbség

Az álom­fej­tés bőven nem arról szól, hogy­ha kihul­lott a fogad álmod­ban, akkor vala­ki biz­to­san meg­hal majd a csa­lád­ban. Ez és min­den hason­ló egy ször­nyen veszé­lyes álta­lá­no­sí­tás, egy kol­lek­tív szim­bó­lum­rend­szer­ben ráag­ga­tott „jelen­tés” a fog­hul­lás­ra. Valójában az álom­fej­tés inkább álom­ér­tel­me­zés, míg a szim­bó­lu­mok elem­zé­sét EGYÉNI szin­ten jelenti.

Ez segít a saját műkö­dé­se­id­hez, tudat­alat­tid tit­ka­i­hoz köze­lebb kerül­ni. Minden szim­bó­lum más és más jelen­tést hor­doz az egyes embe­rek szá­má­ra. Vegyük ismét pél­dá­ul a fogat: mást fog jelen­te­ni vala­ki­nek, aki ször­nyen babo­nás, mint annak, aki folya­ma­to­san a fogai épsé­gét félti.

Nem a jövőt fejtjük meg – viszont egy szebb jövő eléréséhez hozzásegíthet, ha ismered az álmaid jelentését

Álmodás után a leg­na­gyobb prob­lé­ma min­dig az, hogy az embe­rek a jövőt akar­ják keres­ni a szim­bó­lu­mok­ban… Miközben amit álmodsz, inkább a múlt és a jelen tör­té­né­se­i­re ad választ, és segít ezek meg­ér­té­sé­ben is. Ha meg­ér­ted őket, az ter­mé­sze­te­sen már segít­het tuda­to­san épí­te­ni, ala­kí­ta­ni a jövődet.

Elfelejted az álma­id, csak egy-egy szim­bó­lum marad meg? Az álmok meg­jegy­zé­sé­nek tit­ka a fel­jegy­zé­sük. Legyen mel­let­ted egy „álom­fü­zet”, aho­va ébre­dés után rög­tön fel­írod, mit álmod­tál. Ha konk­rét tör­té­net nem is áll össze, a leg­fon­to­sabb szim­bó­lu­mo­kat és sze­rep­lő­ket érde­mes össze­szed­ned: pél­dá­ul „ben­ne volt XY isme­rős meg egy isme­ret­len fér­fi, lát­tam pár köteg pénzt és egy ten­ger­par­ton voltunk…”

Ami még nagyon fon­tos: az álom­ban tapasz­talt érzé­se­ket is írd le, vagy ha bár­mi­lyen konk­rét gon­do­la­ti meg­ál­la­pí­tás eszed­be jut­na, azt is. Annak, hogy Te mit érez­tél vagy gon­dol­tál bizo­nyos szim­bó­lu­mok lát­tán, ugyan­olyan jelen­tő­sé­ge van, mint maguk­nak a szimbólumoknak!

HOGYAN ÉRTELMEZD A SZIMBÓLUMOKAT?

Ahogy fen­tebb is írtuk: az a lényeg, hogy NEKED milyen jelen­tés­sel bír­nak! Nem pedig az, hogy álta­lá­no­san mit fejez­nek ki…

Maradva a fen­ti pél­dá­nál: azt kell meg­fej­te­ned, szá­mod­ra mit jelent a pénz? Mit jelent álta­lá­ban, mit jelent aktu­á­li­san, van‑e most bár­mi­lyen olyan lel­ki prob­lé­mád, kér­dé­sed, ami a pénz­zel kap­cso­lat­ban áll? Mit jelent szá­mod­ra a ten­ger­part? Mi az első, ami eszed­be jut a ten­ger­ről? XY-nak milyen jelen­tő­sé­ge van az éle­ted­ben? Milyen sze­re­pet tölt be? És így tovább. Nyilván, nem fog egy tör­té­net, sem pedig jós­lat össze­áll­ni, de a szim­bó­lu­mok és sze­rep­lők közt MINDEN eset­ben talál­ha­tó átkö­tés – Neked ezt az átkö­tést kell meg­ta­lál­nod, mert ez vezet el a tudat­alat­tid által átad­ni kívánt üzenethez.

„Mi van, ha nem találok átkötést?”

Erre is van­nak bizo­nyos mód­sze­rek… A leg­több szak­ér­tő azt java­sol­ja, miu­tán leje­gyez­ted az álmod, csen­de­sedj el, és csak NÉZD a papírt, ami­re fel­ír­tad. Nem kell olvas­nod, ele­mez­ned, sem­mit: csak figyeld. Bizonyos sza­vak szin­te ki fog­nak „ugra­ni” a papír­ról. Amely sza­vak­ra ilyen módon ráke­rül a fóku­szod, azok kép­vi­se­lik majd az átkötést.

Lehet‑e álmot kérni?

Lehet. Semmit nem kell ten­ned, mint tel­je­sen nyu­godt körül­mé­nye­ket biz­to­sí­ta­ni magad­nak elal­vás­kor: 1,5 órá­val hama­rabb már ne legyen tévé­né­zés, tele­fo­no­zás, inter­ne­te­zés… Merthogy a tudat­alat­ti ezek­ből is jelen­tő­sen épít­ke­zik, és bele­ke­ve­red­het­nek a látott, olva­sott dol­gok az álma­id­ba. Fontos, hogy rela­xált, eset­leg alfa álla­pot­ban tedd fel a kér­dést, ame­lyek­re álmod­ban választ akarsz kap­ni! (NE eldön­ten­dő legyen.) A füzet legyen mel­let­ted, és ébre­dés­kor rög­tön jegyzetelj.

Stresszes álmok gyö­tör­nek? Nem a képek­kel van gon­dod, csak elég már az üldö­zés­ből, bezárt­ság­ból, zuha­nás­ból – meg a töb­bi hason­ló­ból? Csodapárnáink álom­ho­zó gyógy­nö­vé­nyes töl­te­tet kap­tak, így vég­re nyu­god­tab­ban, stressz­men­te­seb­ben alhatsz majd! 

Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák – hagyo­má­nyok, ter­mé­szet, kre­a­ti­vi­tás a Te szép álmaidért.