Keresés az oldalon

Gyakran álmodsz vízzel? Ezt üzeni a tudatalattid!

Gyakran álmodsz vízzel? Ezt üzeni a tudatalattid!

Az álmok­ban leg­gyak­rab­ban meg­je­le­nő szim­bó­lu­mok közt sze­re­pel a víz, nem vélet­le­nül: szá­mos értel­me­zé­se léte­zik, és több min­den­ről üzen­het – az éle­ted­ben vár­ha­tó vál­to­zá­sok­tól az aktu­á­lis lélekállapotig. 

  Az élet vize

Rengeteg mesé­ben jele­nik meg a víz és az élet ana­ló­gi­á­ja, és bio­ló­gi­ai érte­lem­ben is a víz az élet kiin­du­ló és fenn­tar­tó esz­kö­ze. Gondolj csak az evo­lú­ci­ó­ra, a mag­zat­víz­re vagy arra, hogy a tes­tünk össze­té­te­lé­ben milyen magas arány­ban van jelen a víz… Emellett a növé­nyek­nek is nagy szük­sé­gük van víz­re a növe­ke­dés­hez. Aki pedig egész­ség­tu­da­to­san él, jól tud­ja: minden­nek az alap­ja a meg­fe­le­lő mér­té­kű vízfogyasztás. 

Ha álmod­ban a víz ivó­víz for­má­ban jele­nik meg, és szép tisz­ta, az az élet­erő szim­bó­lu­ma lehet; ha zava­ros, koszos vagy rossz az íze, az beteg­sé­gek­től való féle­lem­re, illet­ve a növe­ke­dés meg­tor­pa­ná­sá­val kap­cso­la­tos aggá­lyok­ra utal.

A szak­ra­li­tás vize

A szak­ra­li­tás­ban is jelen­tős sze­rep­pel bír a víz, gon­dol­junk csak a szen­telt­víz­re, illet­ve a kereszt­ség­ben betöl­tött sze­re­pé­re. Lehántolva róla a szer­tar­tá­sos­sá­got, leg­főbb funk­ci­ó­ja­ként a bűn­től meg­tisz­tí­tó sze­re­pe marad meg. Vallásosságtól tovább halad­va kife­je­zet­ten a magyar szak­ra­li­tás felé, népünk szá­má­ra külön­le­ges funk­ci­ó­val bír az átlát­szó, folyé­kony nedű. Mágiához, ter­mé­keny­sé­gi rítu­sok­hoz is gyak­ran hasz­nált elem, emel­lett pedig nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni a külön­fé­le cso­da­for­rá­sok­ról, gyó­gyí­tó vizek­ről sem. Ezek per­sze csak „félig” mági­kus voná­sok, szá­mos vizünk ugyan­is tény­leg gyógy­ha­tás­sal bír. (Források, ásvány­vi­zek, kutak, termálvizek…)

Álmodban meg­me­rít­kez­tél vala­mi­lyen víz­ben? Ez a lel­ked szá­má­ra egy­faj­ta meg­tisz­tu­lá­si ritu­á­lé volt, nem rit­ka az ilyen jel­le­gű álom pél­dá­ul búcsú­zás­kor, nagy vál­tá­sok ide­jén. A tudat­alat­ti mind­azt, amit tuda­to­san nehéz, az álmo­kon keresz­tül segít fel­dol­goz­ni szim­bó­lu­mok segít­sé­gé­vel. Ha kife­je­zet­ten gyógy­for­rás­ból ittál, vagy vala­mi­lyen mági­kus kút sze­re­pelt az álmod­ban, akkor gyors gyó­gyu­lás­ra, cso­dá­ra, meg­vál­tás­ra vársz éle­ted vala­mely területén.

A víz elem

4 alap­ele­münk közül a víz az (ára­dó) érzel­me­ket kép­vi­se­li, ezzel pedig a leg­misz­ti­ku­sabb elem. A folya­ma­tos áram­lást kép­vi­se­li, minő­sé­gét tekint­ve női­es, femi­nin. Nem „erős” és szi­lárd ener­gia, hanem lágy, elom­ló, de ha fel­tá­mad, viha­ros­sá válik, és komoly pusz­tí­tá­so­kat is végez­het. Egyszerre jelö­li az alkal­maz­ko­dást, hiszen egy álló­víz fel­ve­szi a meder for­má­ját és az áll­ha­ta­tos átala­kí­tást, vál­toz­ta­tást – ami­kor évszá­za­dok eltel­té­vel már maga képes ala­kí­ta­ni a med­rét. Nem is beszél­ve az árvi­zek­ről, ami­kor az addig békés, med­ré­ben pihe­nő elem hir­te­len élet és halál urá­vá válik, min­dent eláraszt­va. A víz elem minő­sé­ge, és a hoz­zá tar­to­zó csil­lag­je­gyek (Rák, Skorpió, Halak), nem a gyors vál­to­zá­so­kat és a világ meg­vál­tá­sát, hanem a folya­ma­tos, ren­dít­he­tet­len, „las­sú víz, par­tot mos” világ­for­má­lást és a nagy táv­la­to­kat képviselik.

Ha álmod­ban kife­je­zet­ten elem­ként jelent meg a víz, akár a csil­lag­je­gyek for­má­já­ban, akkor való­szí­nű­leg a víz­hez köt­he­tő képes­sé­gek­nek a fej­lesz­té­sét kéri tőled a tudat­alat­tid, tehát érzel­mes­ség­re és áll­ha­ta­tos­ság­ra int. Tavat vagy ten­gert lát­tál? Kifejezheti a sza­bad­ság­ra, keret nél­kü­li­ség­re való igé­nye­det; ha azon­ban viha­ros volt, akkor érzel­me­id kusza­sá­gá­ra vonat­ko­zó uta­lás. A gyors sod­rá­sú folyó veszély­re figyel­mez­tet­het: való­szí­nű­leg egy nagyobb vál­to­zás előtt áll az éle­ted, és úgy érez­he­ted, nem te irá­nyí­tod az ese­mé­nye­ket. Ha a víz köze­lé­ben békét, nyu­gal­mat érzel, jó jel: érzel­mi­leg most sta­bil és kisi­mult vagy jelen pillanatban!

Szeretnél kisi­mult len­ni fizi­ká­li­san is? A szép álmo­kért és ter­mé­sze­tes szép­sé­gért válaszd alvás­hoz a Szénafüvek 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­rék­kel töl­tött pihe­nő­pár­ná­it!