Keresés az oldalon

Mitől lesz valaki valójában bagoly vagy pacsirta?

Mitől lesz valaki valójában bagoly vagy pacsirta?

 „…Emma már 6‑kor kuko­ré­kol, mire én kiká­szá­ló­dom, lénye­gé­ben leél egy fél napot szom­bat reg­ge­len­te…” – mesél­te Dávid a báty­já­nak, ami­kor együtt men­tek edzés­re. „Ő iga­zi pacsir­ta. Én meg… Született bagoly vagyok.”

Gyerekként még min­den­ki inkább pacsir­ta, a bagoly kro­no­tí­pus a kamasz­kor kör­nyé­kén buk­kan elő. Utána pedig fia­tal fel­nőtt­kor­ra dől el, kiből melyik „madár” lesz, megmarad‑e bagoly­nak, vagy „vissza­vál­to­zik” pacsir­tá­vá. A min­den­na­pok elvá­rá­sai egyéb­ként képe­sek tor­zí­tás­ra is, pél­dá­ul a bagoly a korán­ke­lés köte­les­sé­gét meg­szok­va nem tud­ja, hogy huhog­na, ha len­ne választása.

„Dávid, te nem szü­le­tett bagoly, hanem szü­le­tett művész vagy sze­rin­tem…” – rea­gált Endre, a báty.

Konkrét tudo­má­nyos bizo­nyí­té­kok nin­cse­nek rá, ez csak „amo­lyan állí­tó­la­gos” infor­má­ció, hogy míg a pacsir­ta kro­no­tí­pu­sú embe­rek kimon­dot­tan reál-aggyal ren­del­kez­nek, a bag­lyok inkább kre­a­tív művész­lel­kek. Adottságok helyett erre sok­kal helyt­ál­lóbb magya­rá­zat, hogy az alko­tás és az éjsza­kai élet job­ban meg­fér egy­más­sal, így inkább az ember alkal­maz­ko­dik egy, a tehet­sé­gé­nek meg­fe­le­lő rit­mus­hoz. Ugyancsak az ere­de­ti fel­te­vés­re cáfol rá az is, hogy szám­ta­lan infor­ma­ti­ká­ban tevé­keny­ke­dő, kife­je­zet­ten „jó mate­kos” típus sze­ret inkább éjsza­ka dolgozni.

„Sokszor érzem azt, hogy Emma meg­vet, ami­ért »dög­lök« 11-ig az ágy­ban hét­vé­gén, de mit tegyek, ha akkor tudom vég­re kialud­ni magam?”

A tár­sa­dal­munk egy­ál­ta­lán nem alkal­maz­ko­dó a bag­lyok felé, kife­je­zet­ten a pacsir­ta kro­no­tí­pus­ra ren­dez­ke­dett be. Vegyük csak ala­pul az isko­la­rend­szert, vagy a hiva­ta­lok nyit­va­tar­tá­si ide­jét… Minden reg­gel­re idő­zí­tett. Kedvező hely­ze­tük miatt a pacsir­ták „jogot for­mál­tak” arra, hogy magu­kat fel­jebb helyez­zék, elég csak a „sike­res embe­rek tit­kai” típu­sú cik­kek­re gon­dol­ni, ahol a korán­ke­lés min­dig fon­tos előny… 

Pedig ez egy­ál­ta­lán nincs így. Bár a bag­lyok az isko­lá­ban rosszab­bul tel­je­sí­te­nek és kiegyen­sú­lyo­zat­la­nab­bak is, hiszen nem aktí­vak reg­gel 8 és dél között, köte­le­zett­sé­gek­től füg­get­le­nül inkább rájuk jel­lem­ző az egy adott dolog­ban kiemel­ke­dő tel­je­sít­mény, akár zse­ni­a­li­tás. Ez annak köszön­he­tő, hogy ők a nap­pa­li „muszáj” helyett egy válasz­tott terü­let­be tud­ják fek­tet­ni az aktív órá­i­kat. (Viszont álta­lá­ban elég kialvatlanok.)

„Figyelj, már Dávid… Anyu mond­ta, hogy adjam ezt oda. Tök ciki, meg nem is értem, de… egy pszi­cho­ló­gus szá­ma. Szerinte túl sok cigit szívsz, meg depresszi­ós­nak is gondol.”

Ez saj­nos nem tév­hit, való­ban talál­tak össze­füg­gést a szen­ve­dély­be­teg­sé­gek, illet­ve a depresszió foko­zott kiala­ku­lá­si esé­lyé­re bag­lyok­nál, ez azon­ban nem a „beál­lí­tó­dás­nak” köszön­he­tő. Sokkal inkább az elő­ző váz­lat­pont­nak, hogy a világ a pacsir­ták­ra ren­dez­ke­dett be, és gyak­ran – aka­rat­la­nul is – előny­ben része­sí­ti őket, vagy ők saját magu­kat. Ez, illet­ve a cse­ké­lyebb mér­té­kű alvás is haj­la­mo­sít mind a füg­gősék­re, plá­ne a kof­fe­in- és niko­tin­füg­gő­ség­re, mind pedig a depresszió kialakulására.

„Anyunak mondd meg, hogy nin­csen sem­mi bajom. Csak már nem vagyok bol­dog Emmával, és gon­dol­ko­dom, hogyan tud­nám meg­be­szél­ni vele bán­tás nél­kül, hogy ennek vége.”

Kutatások ered­mé­nye, és a min­den­na­pok­ban is meg­fi­gyel­he­tő össze­füg­gés, hogy a bagoly + pacsir­ta pár­kap­cso­la­tok rit­kán működ­nek jól. Ez viszont nem a kelés-fek­vés rit­mus­nak köszön­he­tő, hanem a külön­bö­ző nap­sza­kok­ra eső sze­xu­á­lis akti­vi­tás­nak. Sőt, a bag­lyok libi­dó­ja álta­lá­ban véve maga­sabb, több part­nert fogyasz­ta­nak el az évek alatt, és jóval ala­cso­nyabb ben­nük a csa­lád­ala­pí­tás­ra való szán­dék – ezek már inkább tekint­he­tők váló­ok­nak, mint a késő esti huho­gás vagy kora reg­ge­li csiripelés.

Akár éjjel, akár nap­pal vagy aktív, a minő­sé­gi alvás Neked is jár. Manufaktúránk gyógy­nö­vé­nyes pár­nái ehhez segí­te­nek hoz­zá, feb­ru­ár folya­mán ráadá­sul külön­le­ges akci­ó­val várunk. Láttad már? www.szenafuvek.hu