Keresés az oldalon

Legyél minden nap egy kicsit sikeresebb!

Legyél minden nap egy kicsit sikeresebb!

Lépdelj a sike­re­id felé! Nem lesz hatal­mas vál­to­zás és világ­meg­vál­tás egyik nap­ról a másik­ra, annyi azon­ban biz­tos, hogy pár apró lépés­sel már sokat tehetsz maga­dért, a sike­re­i­dért. Összeszedtünk 5‑öt Neked.

Időtervezés

Az embe­rek haj­la­mo­sak elfe­led­kez­ni arról, hogy ter­vez­ni jó és érde­mes. „Úgyse jön be…”, mond­ják, de a jó terv lénye­ge, hogy szük­ség ese­tén módo­sít­ha­tó. Elvégre, a te ter­ved. Nem úgy kell ter­vez­ni, hogy meg­má­sít­ha­tat­la­nul és kizá­ró­lag csak az tör­tén­hes­sen, ami le van írva – egy­ál­ta­lán nem! Hanem úgy, hogy csak ez egy ide­á­lis for­ga­tó­könyv; a terv olyan mér­föld­kö­ve­ket, kere­te­ket, lépé­se­ket hatá­roz meg, ame­lyek irány­mu­ta­tók, de nem kell kőbe vés­ni semmit.

Hogyan építsd be a hét­köz­nap­ja­id­ba? Érdemes leül­nöd vasár­nap este, és átnéz­ni a határ­idő­nap­ló­dat, fel­ír­ni, ami nem sze­re­pel ben­ne, mind­egy, hogy online vagy off­line. Ugyanígy, a reg­ge­li kávé mel­lé 5–10 perc­ben min­den nap gon­dold át, mi vár rád aznap, milyen fel­ada­ta­id, prog­ram­ja­id lesz­nek, illet­ve mikor jut majd időd enni, szusszan­ni egyet. Merthogy ez is lénye­ges, ezt se hagyd ki!

Alakíts ki rutinokat

Szintén a ter­ve­zés­hez tar­to­zik, hogy legyen egy – körül­mé­nyek­hez képest – szer­kesz­tett napi, illet­ve heti ruti­nod, ami­be ter­mé­sze­te­sen, bele­fér a spon­ta­ne­i­tás is. Ezek inkább amo­lyan tájé­ko­zó­dá­si pont­ként, ritu­á­lé­ként funk­ci­o­nál­ja­nak, ame­lyek fel­töl­te­nek, egész­sé­ge­sek. Például…

  • teá­zás, 
  • arc- és test­ápo­lás lépés­ről lépésre,
  • jóga, medi­tá­ció,
  • alvás előt­ti rela­xá­ci­ós gyakorlat

Rendszeres medi­tá­ció, relaxáció

…Ha már fel­me­rül­tek ezek a tevé­keny­sé­gek, érde­mes min­den nap pár perc­re beik­tat­nod az elméd elcsen­de­sí­té­sét. Ahhoz, hogy pro­duk­tív maradj, ész­re tudd ven­ni a lehe­tő­sé­ge­i­det, és jóval kevés­bé legyél fára­dé­kony, fon­tos, hogy idő­ről idő­re ella­zult álla­pot­ba hozd magad.

Táplálkozz egész­sé­ge­seb­ben, igyál több vizet

A szel­le­mi és fizi­kai műkö­dés­hez mind­ket­tő nél­kü­löz­he­tet­len – ezek „üzem­anya­gok” a tes­ted­nek, és ha nem táp­lá­lod magad egész­sé­ge­sen, saj­nos a tel­je­sít­mé­nyed is rosszabb lesz. Arról nem is beszél­ve, mennyi­re jól­eső siker­él­mény tud­ni, hogy jót teszel a tes­ted­del, magaddal! 

Aludj töb­bet, vagy leg­alább jobban

Mindegy, éjje­li bagoly vagy haj­na­li pacsir­ta vagy‑e, a lényeg, hogy az alvás azért lehe­tő­ség sze­rint ne marad­jon ki az éle­ted­ből! Hogy a sike­re­id­hez is hasz­no­san hoz­zá­já­rul­has­son, az aláb­bi lépé­se­ken menj végig:

  • jöjj rá, mennyi alvás­ra van szük­sé­ged! – ez egyé­ni kér­dés, és akkor teszed magad­dal a leg­job­bat, ha a saját igé­nye­id­nek meg­fe­le­lő időt töl­töd szundikálással.
  • legyen lefek­vés előt­ti ruti­nod! – az agy­nak kell egy kis „átál­lá­si idő”, ezt hagyd meg neki, zárd le a napot, majd kon­cent­rálj a pihenésre!
  • kelj és feküdj ugyan­ak­kor! – a szer­ve­zet­nek kell az állan­dó­ság, és az alvás­mi­nő­ség is javul ezáltal.
  • Cserélj pár­nát! Sok rossz alvó­nál nem a sze­mé­lyes adott­ság a gond, hanem a rosszul meg­vá­lasz­tott pár­na. Arról nem is beszél­ve, hogy a pár­na össze­té­te­lé­vel sokat tehetsz az alvás­mi­nő­sé­ged javí­tá­sá­ért! Ha rela­xá­ci­ót segí­tő gyógy­nö­vé­nyek van­nak ben­ne liba­toll vagy szin­te­ti­kus töl­tet helyett, akkor érez­he­tő­en pihen­te­tőb­bé válik az alvás­sal töl­tött idő, és bárány­szá­mol­ga­tás helyett azo­nos idő­ben min­dig el is tudsz majd aludni.

A Szénafüvek Családi Manufaktúránál mi pon­to­san ilyen pár­ná­kat alko­tunk kéz­zel + szív­vel és lélek­kel tölt­ve! Aludj job­ban, álmodj szebbeket!