Keresés az oldalon

5 dolog, amit sokkal többet csinálunk tavasszal – és jól tesszük!

5 dolog, amit sokkal többet csinálunk tavasszal – és jól tesszük!

Kijelenthetjük, hogy a maga sze­szé­lye­i­vel ugyan, de (nagy­já­ból) meg­ér­ke­zett a tavasz. Szóval, itt az ide­je ennek az 5 tevé­keny­ség­nek is!

#1: Irány a szabad levegő!

A téli szür­ke­ség és bezárt­ság után az ember már az első nap­su­ga­rak meg­je­le­né­sé­re kidug­ja az orrát a lakás­ból – és milyen jól teszi! Vannak embe­rek, akik abszo­lút hideg-pár­ti­ak, mások meg szin­te nap­elem­mel működ­nek… Ha fel­töl­tő­dés­re vágysz, nincs is jobb lehe­tő­ség, mint kimen­ni a sza­bad­ba. Kirándulós vagy? Akkor irány az erdő! Viszont, ha ez nem vonz, váro­sa­ink­ban is sok olyan séta­út­vo­na­lat talál­hatsz, ami kel­le­mes atmosz­fé­rán vezet végig. A lényeg, hogy menj!

„Kombinált” tip­pek: brin­ga­tú­ra, tema­ti­kus váro­si séták, libe­gő­zés, piknikezés

#2: Szezonváltás otthon

Tavasszal az ember­re óha­tat­la­nul rátör a meg­úju­lás vágya, és ezt a kör­nye­ze­té­ben is meg akar­ja jele­ní­te­ni. Szerencsére nem kell sem­mi ext­ra hoz­zá, még­is szu­per­han­gu­la­tos lehet a tava­szi­as deko­rá­ció! Olyan apró­sá­gok­ra kell csak gon­dol­nod, mint…

  • élő- és szárazvirágok,
  • pot­po­ur­ri,
  • pasz­tell árnya­la­tú díszgyertyák,
  • a kötött, meleg plé­dek és taka­rók cse­ré­je könnye­debb változatokra,
  • a puha, téli tex­tú­rá­jú dísz­pár­nák cse­ré­je tava­szi­as-nyá­ri­as stílusra.

A Szénafüvek dísz­pár­ná­it isme­red már? Illatos tava­szi mező­ket és provence‑i han­gu­la­tot csem­pész­nek otthonodba!

#3: Ragyogó megújulás

A bőr is „meg­ér­zi” a vál­to­zást, hám­la­ni kezd, eset­leg pat­ta­ná­sok jelen­nek meg raj­ta… Nem árt neki sem a meg­úju­lás, pél­dá­ul a téli, tes­te­sebb ápo­ló­ter­mé­kek levál­tá­sá­val könnye­debb, tava­szi­as vál­to­za­tok­ra. A napi bőr­ápo­lá­si rutin­ban most már kisebb sze­rep kell a „töl­tés­nek”, inkább a tisz­tí­tás­ra, meg­újí­tás­ra érde­mes odafigyelni.

Nagyon jót tesz­nek ilyen­kor a külön­fé­le kímé­le­tes radí­rok, „dör­zsik”, de sokan választ­ják a gyógy­nö­vé­nyes-sós inha­lá­lást is, hogy fer­tőt­le­nít­sék a póru­sa­i­kat. Fürdőzsákjaink tető­től-tal­pig segí­tik a meg­úju­lá­so­dat: elő­ször nézd meg, majd sza­gold és sze­resd őket!

#4: Irány az ágy!

Merthogy tom­bol­nak a hor­mo­nok! Sok min­dent ehhez nem fűz­nénk hoz­zá, a lényeg, hogy vég­re a test sem csak elbuj­do­kol­ni vágyik, hanem elő­jön­nek az ember ter­mé­sze­tes vágyai… És érde­mes eze­ket meg­él­ni, na.

#5: Irány az ágy! 2. rész

…Merthogy a tava­szi fáradt­ság valós jelen­ség. Van, akit az idő­já­rás­vál­to­zás, illet­ve annak sze­szé­lyei visel­nek meg, mások pedig a hor­mo­nok miatt érzik kime­rült­nek magu­kat. A tava­szi fáradt­ság leg­jel­lem­zőbb oka egyéb­ként a vita­min­tar­ta­lé­kok kiürü­lé­se. Télen jel­lem­ző­en keve­sebb zöld­sé­get, gyü­möl­csöt, nyer­set eszik min­den­ki, az import­ter­mé­kek vita­min­tar­tal­ma ráadá­sul nem is olyan magas, mint ami köz­vet­le­nül „nekünk” terem. Így aztán jól­esik az alvás.

Az alvás­ról viszont tud­va­le­vő, hogy hiá­ba több, attól még nem biz­tos, hogy pihen­te­tőbb is. Vagyis hiá­ba alszik vala­ki akár 10 órát, ha az nem meg­fe­le­lő minő­sé­gű, ugyan­úgy fárad­tan kel majd fel. Ha az alvás­mi­nő­sé­ge­den javí­ta­ni akarsz, válts pár­nát! Tollak és pama­csok helyett aludj Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nán, ami egy pihen­te­tőbb, maga­sabb minő­sé­gű alvást tesz lehe­tő­vé, és még az illa­ta is mennye­i­en tavaszi!