Keresés az oldalon

Luxus pihentető hétvége szinte ingyen: hogyan csináld?

Luxus pihentető hétvége szinte ingyen: hogyan csináld?

Pihenés, kikap­cso­ló­dás, egy kis luxus meg kényez­te­tés. Jól hang­zik, ugye? Aztán a követ­ke­ző gon­do­la­tod, hogy biz­to­san vég­te­len pénz­be fog ez kerül­ni… Jó hír az, hogy nem. Mondjuk is, hogyan.

A kényez­te­tő, pihen­te­tő hét­vé­ge kulcs­sza­va: a digi­tá­lis detox 

Digitális detox az, ami­kor a külön­fé­le tech-esz­kö­ze­i­det, lap­top­tól az okos­te­le­fo­non át a tévé­ig és tab­le­tig pihe­nő­re kül­död azért, hogy te is ren­de­sen kipi­hen­hesd magad. Elképesztően sok időt töl­tünk nap­ja­ink­ban min­den­fé­le kijel­zők bámu­lá­sá­val, ami mind pszi­ché­sen, mind fizi­ká­li­san káros. Nyilván, nem lehet a modern élet­ből csak úgy kiszáll­ni, plá­ne, ha a mun­kád miatt is indo­kolt a sok „lap­to­po­zás meg tele­fo­no­zás”… Azt viszont meg tudod ten­ni, hogy néhány nap­ra eze­ket kiiktatod.

Ha nagyon „vad” vagy, akkor egy az egy­ben kap­csold ki hosszú órák­ra a tele­fo­no­dat, ha ezt egy­elő­re elkép­zel­he­tet­len­nek tar­tod, kap­csolj ki min­den okos funk­ci­ót a tele­fo­no­don, állíts le a wifit, hogy kizá­ró­lag hívá­so­kat fogad­hass. Tudatosan figyelj rá – nem lesz egy­sze­rű! – hogy a Pinterest, Instagram, Facebook pör­ge­té­se helyett más módo­kon pihenj. Olvass, bar­ká­csolj, ren­dezz-rend­sze­rezz, ker­tész­kedj, süss, raj­zolj, vagy bár­mi egye­bet, ami hoz­zád közel áll.

Hogy ez eddig mitől kényez­te­tő vagy luxus, miköz­ben „nem tör­tént semmi”?

Attól, hogy igen­is tör­tént. Amint kilépsz a digi­tá­lis zaj­ból, és egyéb tevé­keny­sé­gek­nek adod át magad, a szel­le­mi kisi­mu­lá­sért már nagyon sokat tet­tél. (És a bőröd­nek is fel­üdü­lés, ha egyet­len kijel­ző sem vilá­gít­ja be.)

Jó, de mi legyen még eze­ken felül egy ilyen hétvégén?

Mindenképpen iktass be olyan ritu­á­lé­kat, ame­lye­ket kel­le­mes­nek találsz, de más­kor nem adsz rájuk időt magad­nak. Olyan apró­sá­gok ezek, mint 

  • egy kávé vagy tea süti­vel az erkélyen, 
  • hosszas bőr­ra­dí­ro­zás a zuhany alatt, 
  • arc- és hajpakolások… 

És ami­ről ne feled­kezz meg, egy kis moz­gás! Jön a jó idő, pró­báld ki a köze­li fin­tess­par­kot, vagy csak tem­pó­san gya­lo­golj egy nagyot a kör­nyé­ken. Ha rossz időt fog­nál ki, válassz könnyebb jóga­vi­de­ó­kat, és nyújts egy kicsit a szőnyegen.

Miért fon­to­sak a ritu­á­lék, rutinok?

Erőteljesen befo­lyá­sol­ja az ember han­gu­la­tát az, volt‑e egy-egy napon ide­je magá­ra, illet­ve milyen han­gu­lat­ban kezd­te vagy zár­ta a napot. Ugyanígy a pihe­nés során, a tel­jes kikap­cso­ló­dás­hoz is fon­tos, hogy olyan lépé­se­ket kövess, ame­lyek öröm­mel töl­te­nek el, és képes legyél még a leg­egy­sze­rűbb dolog­nak, úgy egy kávé­nak, teá­nak, süte­mény­evés­nek vagy zuhany­zás­nak is „meg­ad­ni a mód­ját.” Ez segít elte­rel­ni a gon­do­la­ta­i­dat a prob­lé­mák­ról, és ide­ig­le­ne­sen az élet szeb­bik olda­lát lát­tat­ni veled.

És per­sze, a kikap­cso­ló­dás leg­ja­va: egy kis dél­utá­ni szieszta!

A szu­nyó­ká­lás szak­ér­tői­ként azt mond­juk, ezt sem­mi­képp se hagyd ki! Ha még komo­lyabb meg­erő­sí­tés­re vágysz, egy tavaly szep­tem­ber­ben nyil­vá­nos­ság­ra hozott sváj­ci kuta­tás ered­mé­nye sze­rint a dél­utá­ni szi­esz­tá­zás felé­re csök­ken­tet­te a stroke és a szív­ro­ham rizikóját.

Deluxe paraszt­well­ness-élmény a Szénafüvek párnáival

Tönkölypelyva töl­te­tű gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes pár­ná­ink meg­ad­ják a hét­vé­ge alap­il­la­tát, ráadá­sul segí­te­nek a rela­xá­lás­ban, eme­lik a szi­esz­ta-élményt. Nézz kör­be websho­pun­kon, ha nem adnál ki több tíz­ezer Ft-ot well­ness­re, de jobb, illa­to­sabb, élmény­te­libb, egész­sé­ge­sebb alvás­ra vágysz.