Keresés az oldalon

Levendula-szerelem: 15 érdekesség az illatos gyógynövényről

Levendula-szerelem: 15 érdekesség az illatos gyógynövényről

Bár las­san kife­lé tar­tunk a leven­du­la-sze­zon­ból, azért sose elég belő­le! Hoztunk róla néhány olyan érde­kes, külön­le­ges tud­ni­va­lót, ame­lyet talán Te sem ismer­tél eddig…! Például, lehet, hogy nem is min­dig lila a leven­du­la… De ez csak a kez­det! Bár lila szín­ben ismer­jük és sze­ret­jük iga­zán, a nagy­já­ból 40 külön­bö­ző leven­du­la­faj és 450 faj­ta tag­jai közt talál­ha­tó… Tovább

Nyári pihenéshoroszkóp: hogyan kapcsolódj ki és nyaralj idén?

Nyári pihenéshoroszkóp: hogyan kapcsolódj ki és nyaralj idén?

Hogyan lazulj el nyá­ron a csil­lag­je­gyed sze­rint? Természetesen a “maga­zi­nos” horosz­kóp-jós­lás­ban mi sem hiszünk, cik­künk cél­ja tel­jes mér­ték­ben a szó­ra­koz­ta­tás! Ha azon­ban magad­ra ismersz a jegyed­ben, az nem csak a vélet­len műve lesz! KOS Lobbanékony ter­mé­sze­te­det júli­us köze­pé­ig még biz­to­san csúcs­ra jára­tod, utá­na azon­ban jön egy kis nyu­ga­lom. Bár nem vagy egy kimon­dot­tan elnyú­lós, pihen­ni vágyó… Tovább

A Szénafüvek Alvástesztje: Mormota, Bagoly, Oroszlán vagy Bálna vagy?

A Szénafüvek Alvástesztje: Mormota, Bagoly, Oroszlán vagy Bálna vagy?

Összeállítottunk egy tesz­tet, amely ugyan a mi fan­tá­zi­ánk szü­le­mé­nye, valós ada­to­kon ala­pul. Minden ember más­mi­lyen alvó, más bio­rit­mus­ban él, de ha tudod, Te pon­to­san milyen is vagy, adhat némi tám­pon­tot a min­den­na­pok­hoz való alkal­maz­ko­dás során. A Mormoták azok, akik tény­leg át tud­nák alud­ni a napot, reg­gel soká­ig, este már korán ágy­ban sze­ret­nek len­ni, és még… Tovább

Gyógynövényes párnák, segítők nyárra – ne kelj útra nélkülük!

Gyógynövényes párnák, segítők nyárra – ne kelj útra nélkülük!

Legyen szó kül­föl­di nya­ra­lás­ról, bel­föl­di üdü­lés­ről, vagy akár egy hét­vé­gi kirán­du­lás­ról, olyan pár­ná­kat és segí­tő­ket muta­tunk most Neked, ame­lyek támo­gat­hat­nak a nyá­ri uta­zás során. Sőt, nem­csak Téged, hanem az egész csa­lá­dot is! A gyógy­nö­vé­nyes ter­mé­kek hatá­sát haj­la­mo­sak lebe­csül­ni azok, akik még nem pró­bál­ták. Nem vélet­len azon­ban, hogy hasz­ná­la­tuk­ra, a ter­mé­kek­ben elő­for­du­ló mennyi­sé­gek­re szi­go­rú sza­bá­lyok vonat­koz­nak… Tovább

LevendulaszezON: ezeket készítsd el a „zsákmányból”

LevendulaszezON: ezeket készítsd el a „zsákmányból”

Imádod a leven­du­lát, és sze­zon­ban szí­ve­sen ki is jársz begyűj­te­ni egy jóko­ra adag­gal? Akkor nem árt elő­re betá­raz­ni a recep­tek­ből is, mi min­den­re hasz­náld fel ezt a cso­dá­san illa­to­zó, nyá­ri gyógy­nö­vényt. Készíts leven­du­lás fűszer­sót! Ehhez szá­rí­tott leven­du­lá­ra lesz szük­ség. Emellett pedig még egy pár faj­ta fűszer- és gyógy­nö­vény­re, szin­tén szá­rí­tott for­má­ban. Például majo­rán­ná­ra, bazsa­li­kom­ra, roz­ma­ring­ra… Tovább

Pünkösdi népszokások nyomában

Pünkösdi népszokások nyomában

Itt van a pün­kösd, ami­ről leg­in­kább és leg­töb­bünk­nek az jut eszé­be, hogy eljött egy újabb hosszú hét­vé­ge. No meg az, mint a hús­vét kap­csán álta­lá­ban: rend­ben, idén mikor­ra is esik…? Merthogy pün­kösd is moz­gó­ün­nep, min­dig a hús­vét­tól szá­mí­tott ötve­ne­dik nap­ra kerül a nap­tár­ban. Egyet eláru­lunk, a május­fa-állí­tás­ról ezút­tal nem írunk, tavaly már kör­be­jár­tuk a témát… Tovább

Az álmatlanság okai, természetes megoldásai és egy érdekes összefüggés

Az álmatlanság okai, természetes megoldásai és egy érdekes összefüggés

Az alvás­za­va­rok sok ember éle­té­ben jelen van­nak, és igen­csak meg tud­ják kese­rí­te­ni a min­den­na­po­kat. Bár az alvás egy, még a tudó­sok által is misz­ti­kus­nak ítélt terü­let, amely nehe­zen kutat­ha­tó, a leg­gya­ko­ribb alvás­za­va­rok ese­tén az okok könnyen azo­no­sít­ha­tók, és van­nak rájuk meg­ol­dá­si lehe­tő­sé­gek is, ame­lyek­kel érde­mes élni. Ami ren­ge­teg embert érint ezek közül világ­szer­te, az az álmat­lan­ság… Tovább

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Összegyűjtöttünk néhány fon­tos tud­ni­va­lót a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­ról. Akkor is, ha épp dön­tés előtt állsz, akkor is, ha már van pár­nád, biz­to­san találsz majd ebben a bejegy­zés­ben hasz­nos infor­má­ci­ó­kat! Milyen gyógy­nö­vé­nyek van­nak a pár­nák­ban? Több kam­pá­nyunk is úgy fut, hogy „pár­na nyug­ta­tó leven­du­lá­val…” Ez nem arra utal, hogy csak és kizá­ró­lag leven­du­lás len­ne a pár­na.… Tovább

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

A Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra tör­té­ne­te 100+ évre nyú­lik vissza. Füvesasszony déd­anyánk nem­csak 8 lányát és a hatal­mas tanyát lát­ta el, hanem még segí­tett is a falu­be­li­ek gond­ja­i­ban-baja­i­ban bába­asszony­ként és a gyógy­nö­vé­nyek isme­rő­je­ként. Tudta, mi lesz jó a fej­fá­jás­ra, meg­fá­zás­ra, gyen­ge ide­gek­re, vagy épp, ha az alvás nem megy meg­fe­le­lő­en. A gyógy­nö­vé­nyek álmok­ra, pihe­nés­re gya­ko­rolt jóté­kony… Tovább

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

A gyógy­nö­vé­nye­ket nem­csak sza­gol­ni, hanem ízlel­ni is sze­ret­jük! Amellett, hogy pár­ná­ink­ban cso­dás faj­ták kap­tak helyet, sok min­den más „fron­ton” is szí­ve­sen hasz­ná­lunk gyógy­nö­vé­nye­ket… Például, ita­lok­ba is. Túl a teá­kon, most ilyen ötle­te­ket hoz­tunk Neked! „Beindító” gyógy­nö­vé­nyes smo­ot­hie reg­ge­li­re Ha nem(csak) kávé­zol, akkor min­den­képp érde­mes kipró­bál­nod ezt a fris­sí­tő és vita­min­dús reg­ge­li italt. Nemcsak a szer­ve­ze­ted… Tovább