Keresés az oldalon

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Biztosan te is érzed, korunk embe­re­ként, hogy har­sá­nyan züm­mö­gő min­den­nap­ja­id­ban min­den­nél fon­to­sabb, hogy legyen egy helyed, a béke szi­ge­te, ahol jó hát­ra­dől­ni, töl­tőd­ni és ren­dez­ni a gon­do­la­ta­i­dat. Ha lakás­vá­sár­lás előtt állsz, vagy éppen fel­újí­ta­nád, fel­fris­sí­te­néd kicsit a meg­lé­vő ott­ho­nod, érde­mes elgon­dol­koz­ni raj­ta, hogy hol ala­kít­hat­nál ki magad­nak egy kuc­kót, aho­va el tudsz vonul­ni egy könyv­vel, ahol medi­tál­ni, rela­xál­ni… Tovább

Édesanyának lenni…

Édesanyának lenni…

A tavasz a ked­venc évsza­kom. A szí­nek, az illa­tok, a meg­annyi virág, mind a tavaszt köszön­ti. Számomra a tavasz min­dig a vára­ko­zás jel­ké­pe volt. Várni, hogy újra éled­jen a Föld, hogy virág­ba borul­ja­nak a fák, hogy újból mezít­láb lehes­sen a fűben sétál­ni és hogy érez­zem a meg­annyi virág méz­édes illa­tát.  Jó pár évvel ezelőtt még… Tovább

Esküvőzz természetesen: 10 tipp, hogy emlékezetes legyen a nagy nap

Esküvőzz természetesen: 10 tipp, hogy emlékezetes legyen a nagy nap

Május tagad­ha­tat­la­nul az eskü­vők hónap­ja. A tavasz utol­só hónap­já­ban, mikor min­den zöld­be borul, s a virá­gok is tel­jes pom­pá­juk­ban nyíl­nak egy­re gyak­rab­ban kon­dul­nak meg a haran­gok, és har­san fel hét­vé­gen­ként a duda­szó. Ha idén még csak ter­ve­zed az eskü­vő­det, vagy ven­dég­ként veszel részt raj­ta, adunk néhány tip­pet, ami­vel „ter­mé­sze­te­sen” elva­rá­zsol­ha­tod a nász­né­pet. Az eskü­vő­nél, akár… Tovább

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

A Szénafüvek Kft. „“Képkereső játék” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A… Tovább

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Nyitott szív­vel vág­tunk neki az idei nagy nyá­ri kalan­dunk­nak. Útra kel­tünk fel­fe­dez­ni Albániát, meg­is­mer­ni azt a nehéz múl­tú euró­pai orszá­got, mely­ről több az elő­íté­let és nega­tív szte­reo­tí­pia, mint a valós élmény és tapasz­ta­lás. Utunk során sze­re­lem ébredt ben­nünk az ország és a ben­ne rej­lő kicsiny és nagyob­bacs­ka cso­dák iránt. Jó szív­vel ajánl­juk az Albániában élő… Tovább

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Mit kell ten­ned, ha nyer­ni sze­ret­nél?  1. Látogasd meg Facebook olda­lun­kat (katt ide!) 2. Lájkold a nye­re­mény­já­ték­hoz tar­to­zó bejegy­zést 3. Hozzászólásodban nevezz meg vala­kit (@xy) és kívánj neki „Jó utat!” Sorsolás: 2017. júli­us 20-án. Nyeremény: Nagy mére­tű nyak­pár­na 4 féle gyógy­nö­vénnyel  Ha te leszel a sze­ren­csés nyer­tes nem csak téged, hanem azt a bará­to­dat is meg­aján­dé­koz­zuk a fen­ti nye­re­ménnyel,… Tovább

A mi címkénk, a mi garanciánk

A mi címkénk, a mi garanciánk

Jó néhány éve már, hogy Édesanya elő­ke­res­te a fiók mélyé­ről a Mámikánktól örö­költ, félt­ve őrzött kin­cse­ket, recep­te­ket majd nem sok­kal ezután legör­dül­tek var­ró­gé­pé­ről az első gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pár­nák. Mély leve­gőt vet­tünk és a világ elé tár­tuk, azaz „nap­ra vit­tük” őket: keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba kerül­tek és bemu­tat­tuk külön­fé­le szak­mai vásá­rok­ban is. Izgalommal teli alkal­mak vol­tak ezek, mert tud­tuk, tapasz­tal­tuk,… Tovább