Keresés az oldalon

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Összegyűjtöttünk néhány fontos tudnivalót a Szénafüvek gyógynövényes párnákról. Akkor is, ha épp döntés előtt állsz, akkor is, ha már van párnád, biztosan találsz majd ebben a bejegyzésben hasznos információkat!

Milyen gyógynövények vannak a párnákban?

Több kam­pá­nyunk is úgy fut, hogy „pár­na nyug­ta­tó leven­du­lá­val…” Ez nem arra utal, hogy csak és kizá­ró­lag leven­du­lás len­ne a pár­na. Hanem arra, hogy a gyógy­nö­vény keve­rék­ben, amely az adott pár­ná­ba bele van tölt­ve, leven­du­la IS talál­ha­tó. A gyógy­nö­vé­nyes pár­nák illa­tát tekint­ve egyéb­ként ural­ko­dó a leven­du­la, szó­val hiány­ér­ze­ted biz­to­san nem lesz 🙂

Tanya, Gyógynövényes díszpárna 10 féle gyógynövénnyel 45x45cm

Gyógynövényes dísz­pár­na 10 féle gyógy­nö­vénnyel 45x45cm

A Szénafüvek gyógynövényes párnák egyébként 4 vagy 10 féle gyógynövényes keverékkel kaphatók:

 • kis­pár­na: 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tönkölypelyvával,
 • sópár­na: 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és kősóval,
 • köze­pes pár­na: 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tönkölypelyvával,
 • nagy­pár­na: 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tönkölypelyvával,
 • dísz­pár­na: 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tönkölypelyvával,
 • nyak­pár­na: 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tönkölypelyvával,
 • ülő­pár­na, ülő­gyű­rű és medi­tá­ci­ós pár­na: tön­köly­pely­vá­val, gyógy­nö­vé­nyek nélkül.

A 4 gyógynövényes keverék az alábbi összetevőket tartalmazza:

Citromfű: a népi gyó­gyá­szat han­gu­lat­za­va­rok­ra, ide­ges ter­mé­sze­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja. Az egyik leg­is­mer­tebb ter­mé­sze­tes ella­zí­tó, ideg­nyug­ta­tó gyógynövény.

Levendulavirág, amely nem kizá­ró­la­gos, de való­ban fősze­rep­lő­je a pár­nák­nak. Népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján haté­ko­nyan segí­ti a mély alvás eléré­sét, illó­anya­ga pedig a lég­úti beteg­sé­gek­ben nyújt támogatást.

Kamilla, amely szin­tén lég­zés­könnyí­tő hatás­sal bír, emel­lett pedig gyul­la­dás­csök­ken­tő és bak­té­ri­um­ölő gyógy­nö­vény­ként is szá­mon tart­ja a népi gyógyászat.

A Borsmenta a könnyebb léleg­zés­hez segít hoz­zá. Hűsítő, fris­sí­tő hatá­sú, illa­tá­val jóté­ko­nyan járul hoz­zá a nyu­god­tabb pihe­nés­hez, alváshoz.

A 10 gyógynövényes keverékbe – ezeken felül – az alábbiak kerültek:

 • majo­rán­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsalikom.

Gyakori kérdés a Szénafüvek gyógynövényes párnák huzata is…

100% pamut­hu­zat­ba tölt­jük az össze­te­vő­ket, de egyéb­ként saját huzat­ba is nyu­god­tan bele­húz­ha­tod a pár­ná­dat. A köze­pes és nagy­pár­nák, a nyak­pár­nák és az ülő- illet­ve medi­tá­ci­ós pár­nák is kap­tak egy cip­zárt, ame­lyen keresz­tül a töl­tet kiszed­he­tő a huzat­ból; a dísz­pár­nák pedig dup­la huzat­ba kerül­tek, ebből a kül­ső egy dekor­hu­zat. A kis­pár­na és a sópár­na nem nyit­ha­tó szét.

A tisz­tí­tá­suk egy­sze­rű: gőzöld át a pár­ná­dat, majd tedd ki a nap­ra! Mivel a pely­va egy anti­bak­te­ri­á­lis anyag, amely nem gyűj­ti a kór­oko­zó­kat, nem kell tar­ta­nod a ben­ne meg­te­le­pe­dő bacik­tól. Mind a gőzö­lés, mind a nap­fény segít ezt a tulaj­don­sá­gát fel­erő­sí­te­ni, és fris­sí­te­ni a pár­nát magát.

Milyen gyógynövényes párna ajánlott gyerekek számára?

2 éves kor felett aján­lott bár­mi­lyen gyógy­nö­vé­nyes ter­mék hasz­ná­la­ta szak­mai aján­lás alap­ján. Ennél kisebb kor­ban a gye­re­kek még nagyon érzé­ke­nyek lehet­nek! 2 éves kor felett is elő­ször csak a kis­pár­ná­in­kat ajánl­juk hasz­ná­lat­ra, ez ugyan­is kímé­le­tes, a cél­nak még­is meg­fe­le­lő segít­sé­get nyújt a kicsik szá­má­ra. Például…

 • a gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­na hoz­zá­se­gí­ti őket a nyu­god­tabb pihenéshez,
 • könnyebb elal­vás­hoz,
 • álta­lá­no­san kel­le­me­sebb, kiegyen­sú­lyo­zot­tabb közérzethez,
 • tisz­tább lélegzéshez.

Minden fel­so­rolt hatást a népi gyó­gyá­szat meg­fi­gye­lé­sei iga­zol­nak a gyógy­nö­vé­nyek­re vonatkozóan.

Vadász, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Vadász, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

Hány évente érdemes cserélni a gyógynövényes párnát?

A kez­de­ti hatá­sa kb. 2 évig marad meg, ekkor­ra a tön­köly­pely­va is jelen­tő­sen veszít telt­sé­gé­ből, a gyógy­nö­vé­nyek pedig aro­má­ik­ból. Frissíthető külön keve­rék­kel és után­tölt­he­tő pely­vá­val. Napi hasz­ná­lat ese­tén 2–2,5, vál­to­zó hasz­ná­lat során pedig 3–4 év után érde­mes egy új pár­ná­ra bene­vez­ni, mind az illat, mind a tön­köly­pely­va álla­ga miatt. A sópár­nák ese­tén szin­tén a gyógy­nö­vé­nyes illat vál­hat gyen­géb­bé, a só nem veszít a hatá­sa­i­ból éve­ken át.

Mi másra hasznos még az alváson kívül a gyógynövényes párna?

Jelenlegi ter­helt vilá­gunk­ban, ahol a rossz hírek min­den­na­po­sak és kol­lek­tív szo­ron­gás van jelen az embe­ri­ség­ben, fon­tos meg­nyug­vás­ra lel­ni. A Szénafüvek pár­nák segí­te­nek az alvás mel­lett a köz­ér­zet javí­tá­sá­ban is. A ben­nük talál­ha­tó gyógy­nö­vé­nyek hoz­zá­já­rul­nak a kiegyen­sú­lyo­zot­tabb lel­ki­ál­la­pot­hoz és ideg­rend­sze­ri műkö­dés­hez. Nem kér­dés, hogy a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­ra ilyen­kor van a leg­na­gyobb szükség!

Válogass kedvedre!