Keresés az oldalon

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

A Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra története 100+ évre nyúlik vissza. Füvesasszony dédanyánk nemcsak 8 lányát és a hatalmas tanyát látta el, hanem még segített is a falubeliek gondjaiban-bajaiban bábaasszonyként és a gyógynövények ismerőjeként. Tudta, mi lesz jó a fejfájásra, megfázásra, gyenge idegekre, vagy épp, ha az alvás nem megy megfelelően. A gyógynövények álmokra, pihenésre gyakorolt jótékony hatását a népi gyógyászat igazolja.

4 gyógynövény, amelyek jótékonyan támogatják az alvást – ismerd meg őket jobban!

#1. LEVENDULA

A leven­du­la jól ismert azok köré­ben, akik ter­mé­sze­tes meg­ol­dá­so­kat keres­nek az ella­zu­lás­ra. A roz­ma­ring­hoz hason­ló fél­cser­je ked­velt gyógy- és dísz­nö­vény, s bár elsőd­le­ge­sen a medi­ter­rán éghaj­la­tot sze­re­ti, itt­hon is sok leven­du­la­me­zőt talál­ni tel­jes pom­pá­ban virá­goz­va a nyá­ri idő­szak­ban. Illóanyagban rend­kí­vül gaz­dag, aki csak a lila növény­re gon­dol, szin­te biz­tos, hogy rög­tön fel tud­ja idéz­ni az illa­tát. Ez az aro­ma nem illan el akkor sem, ha a növényt kiszá­rít­ják, nem vélet­len, hogy amer­re csak leven­du­la terem a világ­ban, ott kis zsá­kok, pár­nács­kák for­má­já­ban biz­tos, hogy szá­rít­va meg is lehet ven­ni. Legutóbb épp Horvátországban lát­tuk, hogy tele van­nak helyi leven­du­lás ter­mé­kek­kel a boltok 🙂

Vigyázni kell azon­ban a leven­du­lá­val, ami a belő­le alkal­ma­zott mennyi­sé­get ille­ti. Ha vala­ki csak vele sze­ret­né javí­ta­ni az alvás­mi­nő­sé­gét, könnyen túl sokat hasz­nál­hat belő­le. Ekkor azon­ban a leven­du­la pont, hogy ellen­té­tes hatást fog kivál­ta­ni, és élén­kí­ti az embert. Keverékekben, meg­fe­le­lő arány­ban hasz­nál­va azon­ban rend­kí­vül haté­kony segí­tő­je a pihe­nés­nek, hiszen kivá­ló­an együtt­mű­kö­dik más gyógynövényekkel.

#2. BORSMENTA

A főként nap­sü­töt­te réte­ken és erdő­szé­le­ken élő bors­men­ta nép­sze­rű a gyógy­nö­vény­ked­ve­lők köré­ben, főleg hűsí­tő tea for­má­já­ban. Emellett, nyá­ri kok­té­lok­nak is gya­ko­ri dísze és fűsze­re, gon­dol­junk csak az egyik leg­nép­sze­rűbb fris­sí­tő­re, a Mojito-ra! Rengeteg módon fel lehet hasz­nál­ni, a for­rá­zat mel­lett illó­olaj­ként és növény­pé­pes pako­lás­ként is – illet­ve, a szá­rí­tott vál­to­zat is rend­kí­vül hasz­nos lehet, elsőd­le­ge­sen gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­kek­hez adva.

Ugyanis a bors­men­ta, lila barát­já­hoz hason­ló­an, kivá­ló­an műkö­dik együtt más gyógy­nö­vé­nyek­kel, sőt, még fel is erő­sí­ti és gyor­sít­ja a hatá­su­kat. Amellett, hogy ezzel támo­gat­ja egy-egy keve­rék segít­sé­gét a mélyebb, jobb alvás­ban, a bors­men­ta önma­gá­ban is hoz­zá­já­rul az ella­zu­lás­hoz népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján. Segít lehű­te­ni a kedé­lye­ket, hideg fej­jel dön­té­se­ket hoz­ni és kisi­mí­ta­ni a lelket.

#3. CITROMFŰ

A cit­rom­fű­ről nem­ré­gi­ben írtunk „Gyógynövény-kár­tyák” soro­za­tunk­ban a közös­sé­gi médi­á­ban. Ez az egyik leg­hí­re­sebb és leg­el­ter­jed­tebb ella­zí­tó gyógy­nö­vény, amely besze­rez­he­tő és alkal­maz­ha­tó szá­mos külön­bö­ző for­má­ban: illó­olaj­ként, szá­rít­va, porít­va és kap­szu­lá­ba tölt­ve, vagy pél­dá­ul fil­te­res tea­ként is.

Legnagyobb eré­nye, hogy miköz­ben a népi meg­fi­gye­lé­sek által való­ban bizo­nyí­tott módon segít olda­ni a szo­ron­gást és könnyí­te­ni ezál­tal pél­dá­ul a pihe­nést is, nem tom­pít el. Sőt, ellen­ke­ző­leg: a káros, gör­csös gon­do­la­to­kat, félel­me­ket jóté­ko­nyan segít olda­ni, miköz­ben a szel­lem friss marad. Illata jel­leg­ze­tes, kel­le­mes, jól érez­he­tő, még­sem tola­ko­dó. Az utób­bi évek­ben ezért is lett ren­ge­teg ter­mé­sze­tes koz­me­ti­kum alko­tó­ele­me, miköz­ben gyógy­nö­vé­nyes keve­rék­ben alkal­maz­va, szin­tén könnye­dén műkö­dik együtt más „kol­lé­gá­i­val”.

#4. KAMILLA

Gyerekkorából biz­to­san min­den­ki­nek isme­rős a kamil­lás inha­lá­lás, ami kötő­hár­tya-gyul­la­dás és meg­fá­zás ese­tén is nép­sze­rű volt a népi gyó­gyá­szat­ban. A kamil­la, egye­bek mel­lett, anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sok­kal bíró gyógy­nö­vény, lég­uta­kat fel­sza­ba­dí­tó hatá­sa pedig leg­in­kább annak köszön­he­tő, hogy belé­le­gez­ve ella­zít­ja a lég­ző­szer­vek sima­iz­ma­it. Cicás gaz­dik­nak sem ide­gen a kamil­la, a bár­sony­tal­pú­ak csi­pás sze­mé­re az egyik leg­jobb ter­mé­sze­tes lemosó 🙂

Gyulladást mér­sék­lő és bak­té­ri­um­ölő tulaj­don­sá­gai mel­lett, szá­rí­tott vál­to­za­tát belé­le­gez­ve könnyebb lesz az ella­zu­lás és az alvás is a népi gyó­gyá­szat sze­rint – nem meg­le­pő módon, akkor a leg­ha­té­ko­nyabb, ha más gyógy­nö­vé­nyek­kel együtt alkalmazzák.

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Nem véletlen hogy ennek a 4 gyógynövénynek a keverékét mi is használjuk…

Az ará­nyok, ame­lyek­kel dol­go­zunk, per­sze nin­cse­nek a vélet­len­re bíz­va, és ezt Neked se java­sol­juk, mert a gyógy­nö­vé­nyek­kel érde­mes óva­to­san bán­ni! Mi füves­asszony déd­anyánk recept­je­it, fel­jegy­zé­se­it hasz­nál­juk. A gyógy­nö­vé­nyek pedig min­den eset­ben ellen­őr­zött for­rás­ból származnak.

Szénafüvek Manufaktúra - az ország első gyógynövényes párnái.