Keresés az oldalon

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

A gyógynövényeket nemcsak szagolni, hanem ízlelni is szeretjük! Amellett, hogy párnáinkban csodás fajták kaptak helyet, sok minden más „fronton” is szívesen használunk gyógynövényeket… Például, italokba is. Túl a teákon, most ilyen ötleteket hoztunk Neked!

„Beindító” gyógynövényes smoothie reggelire

Ha nem(csak) kávé­zol, akkor min­den­képp érde­mes kipró­bál­nod ezt a fris­sí­tő és vita­min­dús reg­ge­li italt. Nemcsak a szer­ve­ze­ted fel­éb­resz­té­sé­ben segít, hanem ener­gi­át is ad, így akár reg­ge­li helyett is fogyaszt­ha­tod. Ha mel­let­te ennél is, akkor figyelj rá, hogy ne sokat, mert ez fel­ér egy tápanyagbombával.

Hozzávalók:

 • fél banán
 • fél alma (kicsu­máz­va, meghámozva)
 • fél cit­rom kifa­csart leve
 • egy kisebb avo­ká­dó fele (hámoz­va, magtalanítva)
 • 2 dl sűrű csalánfőzet
 • 2 dl sima víz

Egyszerűen csak tur­mi­xolj min­dent össze! Ha túl sűrű­nek érzed, nyu­god­tan tegyél hoz­zá még vizet, ez egy elég sűrű smoothie 🙂

Mire jó a csa­lán­fő­zet /-tea? Az egyik leg­erő­sebb méreg­te­le­ní­tő gyógy­nö­vény­ként tart­ják szá­mon. Node, nem úgy kell elkép­zel­ni, hogy kihajt­ja a mér­ge­ket. Egyszerűen csak segít a méreg­te­le­ní­tést vég­ző szer­vek­nek abban, hogy haté­ko­nyan végez­zék a mun­ká­ju­kat. Életmódváltáskor nagyon jól jöhet a haté­kony­sá­ga, de meg­fi­gye­lé­sek alap­ján a bőr szé­pí­té­sét is segí­ti a rend­sze­res, napi 2 dl-nél azon­ban nem nagyobb mennyi­ség­ben tör­té­nő fogyasztása.

Reggelit helyettesítő „golyóálló” kávé

A Szilícium-völgy ked­velt ita­la, első­sor­ban azok köré­ben, akik­nek nincs ide­jük tel­jes reg­ge­li­re, de sze­ret­né­nek hosszú órá­kon át ener­gi­ku­sak len­ni. Magas zsír­tar­ta­lom­mal ren­del­ke­zik, ám nincs ben­ne szén­hid­rát, így pél­dá­ul az ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú vagy keto­gén étren­det köve­tők is fogyaszt­hat­ják. Fontos azon­ban, hogy TÉNYLEG ne reg­ge­lizz mel­let­te, mert magas a kalóriatartalma.

Hozzávalók:

 • 1 csé­sze sima feke­te­ká­vé, ízlés sze­rint lefőz­ve (ne tegyél bele cukrot!)
 • 15 gramm magas zsír­tar­tal­mú vaj
 • 10 gramm kókuszolaj
 • 2 csi­pet fahéj

Nemes egy­sze­rű­ség­gel dobj min­dent a tur­mix­gép­be, (a vaj rög­tön meg­ol­vad a for­ró kávé­tól), és már mehet is a keve­rés, amíg kré­mes-habos ital nem lesz belő­le! Fontos, hogy tény­leg gép­pel végezd, külön­ben a zsír és a vizes kávé nem fog ele­gyed­ni egy­más­sal. Édesítőt lehe­tő­ség sze­rint ne tegyél bele, cuk­rot plá­ne ne 🙂

Mire jó a fahéj? Antioxidánsban gaz­dag, gyul­la­dás­gát­ló hatá­sú gyógy­nö­vény, ami ráadá­sul a vér­cu­kor­szint csök­ken­té­sé­ben is segít. Egészséges élet­mó­dot foly­ta­tók­nak, dié­tá­zók­nak egy­aránt aján­lott a rend­sze­res fogyasztása.

Bordó limonádékoktél levendulával és áfonyával

Délutáni fel­fris­sü­lés ebéd vagy mun­ka után – jól hang­zik, ugye? Egy kis elő­ké­szü­le­tet ugyan igé­nyel ez a limo­ná­dé, de ha egy­szer beké­szí­ted a kis jég­koc­ká­kat hoz­zá a mély­hű­tő­be, meg­há­lál­ja az elő­re befek­te­tett időt.

Hozzávalók:

 • 2 dl bogyós­gyü­mölcs-tea jó sűrű­re lefőzve
 • jég­koc­ka-tar­tó
 • 5 dl szén­sa­vas ásványvíz
 • 10–12 szem kékáfonya
 • fél deci leven­du­la­szi­rup vagy 1 dl sűrű levendulafőzet
 • leven­du­la­vi­rág díszí­tés­nek (nem muszáj)
 • fél lime kifa­csart leve

Töltsd a teát a jég­koc­ka­tar­tó­ba 1–1 áfo­nyá­val + leven­du­la­vi­rág­gal, és fagyaszd le. A limo­ná­dé elké­szí­té­se innen­től pofon­egy­sze­rű: a vizet öntsd bele egy nagy kan­csó­ba, íze­sítsd a szi­rup­pal és lime-lével, majd keverd fel egy hosszú kanál­lal. Ezen a pon­ton dobd bele a jég­koc­ká­kat, és nézd, milyen szé­pen szí­ne­zik meg a vizet!

A recept egy 2020-as cik­künk­ből való, amely­ben még több limo­ná­dé-recep­tet találsz – kat­tints IDE hozzá!

Mire jó a leven­du­la? Érthető a lila gyógy­nö­vény körü­li fel­haj­tás a bájos kül­se­je miatt, hatá­sa­it azon­ban – a moly­lep­kék haté­kony kiűzé­sén túl – keve­sen isme­rik. Egyszerre segít ella­zul­ni és fel­fris­sül­ni, miköz­ben gyul­la­dás­csök­ken­tő hatás­sal is bír. Kiemelten jól műkö­dik együtt más ella­zí­tó hatá­sú gyógy­nö­vé­nyek­kel tea­ként vagy pl. gyógy­nö­vé­nyes keve­rék­ben is, mint ami­lyen a cit­rom­fű vagy a kamilla.

Mind a három helyett kapott a Szénafüvek Családi Manufaktúra összes gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­já­ban. A pár­nák, nyá­ri réte­ket idé­ző illa­tuk mel­lett segí­te­nek az alvás­ban is. Mivel nem szin­te­ti­kus, és nem is tol­las töl­tet kerül 100%-os pamut­hu­za­tuk alá, hanem anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va, a kór­oko­zó­kat sem gyűj­tik. Megfelelően tart­va a fejet és a nya­kat, a tön­köly­pely­va által kibo­csá­tott kova­sav, illet­ve a gyógy­nö­vé­nyek ella­zí­tó hatá­sa miatt, népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján, való­ban támo­gat­ják a minő­sé­gi alvást.

Ellazító cseresznyés turmix estére

Nemcsak finom, hanem az álom­ma­nót is elhoz­za ez az ital, amely több (!) alvás­hor­mon-ter­me­lő­dést segí­tő össze­te­vőt is a tar­tal­maz. A cseresznye(lé), a man­du­la­tej, illet­ve a banán lesz­nek a fő alko­tó­ele­mei, mind­egyik külön-külön is helyet szo­kott kap­ni az „ezt edd vagy idd elal­vás előtt” típu­sú lis­tá­kon. Képzeld csak el, milyen hatá­so­sak együtt fogyaszt­va! 🙂 15–20 perc, és már érez­ni is fogod ezt.

Hozzávalók:

 • 1,5 dl cseresznyelé
 • 1,5 dl man­du­la­tej – ne helyet­te­sítsd ren­des tej­jel, mert az a gyü­mölcs­lé­vel nem várt kel­le­met­len hatá­so­kat idéz­het elő
 • fél banán
 • íze­sí­tés­ként mehet bele vaní­lia és a már emlí­tett fahéj

Egyszerűen csak tur­mix­old össze a hoz­zá­va­ló­kat. Ne tegyél bele sok­kal több hoz­zá­va­lót, a 3–3,5 dl-nyi folya­dék épp elég lesz lefek­vés előttre.

Ha biz­tos­ra men­nél az alvás ügyé­ben, és nem ismersz tré­fát, mert érzed, most már tény­leg ide­je job­ban alud­ni, nézz kör­be az alvó­pár­ná­ink közt 🙂 Tönkölypelyva + 10 féle gyógy­nö­vény + pamut­hu­zat alkot­ják, sze­ret­ni-ölel­ni való hen­ger­for­má­juk pedig segít, hogy nyak­fá­jás nél­kül ébredj!