Keresés az oldalon

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Folyamatosan frontok jönnek-mennek felettünk, napkitörések tarkítják az univerzumunkat, miközben itt a szokásos tavaszi fáradtság is, a hosszú-hosszú hideg időjárást követő felmelegedéssel. Ez az arra érzékenyeknél fejfájáshoz vezethet, mi pedig 5 segítő lépést hoztunk erre az esetre!

#1. lépés, ha fáj a fejed: fogadd el a fájdalmat!

Amikor az ember­nek vala­mi­je fáj, akkor min­den ere­jé­vel azon van, hogyan tud­ná vég­re-vala­há­ra elmu­lasz­ta­ni, egyet­len per­cet sem akar a fáj­dal­mak­kal átita­tott álla­pot­ban töl­te­ni. Azonban a fej­fá­jás nagyon sok eset­ben a bel­ső feszült­ség­ből kelet­ke­zik, főleg mig­rén ese­tén igaz ez. Amikor nagyon bele­pö­rögsz egy-egy dolog­ba, akkor jele­nik meg könnye­dén ez a kel­le­met­len­ség is; ha pedig erő­vel neki­ug­rasz, hogy már­pe­dig elmu­lasz­tod, csak a feszült­sé­get mélyí­ted el még jobban.

A fej­fá­jást úgy lehet leg­könnyeb­ben elfo­gad­ni, hogy nem akarsz küz­de­ni a fáj­da­lom ellen. Kb. annyit mon­dasz magad­nak, hogy „rend­ben, ez most fáj”. Ez a könnyed lel­ki­ál­la­pot sok­kal töb­bet segít az ok meg­szűn­te­té­sé­ben, mint gon­dol­nád! (Mert ugye, a fáj­da­lom­csil­la­pí­tó csak a tüne­tet fed­né el…)

#2. lépés, ha fáj a fejed: hidratálj!

A fej­fá­jás leg­gya­ko­ribb oka a túl kevés víz­ivás. Igyekezz nap­köz­ben job­ban oda­fi­gyel­ni a meg­fe­le­lő mér­té­kű folya­dék­be­vi­tel­re, és ha úgy érzed, hogy köze­le­dik a vész, akkor igyál meg kb. 3–4 dl tisz­ta vizet. Ezt szin­te rög­tön érez­ni fogod, ahogy szét­árad a tes­ted­ben, és fel­töl­ti a dehid­ra­tált sejteket.

A víz­ivás nél­kü­löz­he­tet­len egyéb­ként a meg­fe­le­lő szel­le­mi tel­je­sít­mény­hez is. Ha nem iszol ele­get, az agyad las­sab­ban jár, nehe­zeb­ben jön­nek a kre­a­tív sugal­la­tok és gyors meg­ol­dá­sok egy-egy hely­zet­ben. Emellett pedig a fizi­kai tel­je­sít­mény is csök­ken, a köz­ér­zet pedig rom­lik. Szóval, egy szó, mint száz: hidratálj!

#3. lépés, ha fáj a fejed: változtass a bőrápolási rutinodon

Igazából ez a lépés inkább a meg­elő­zést segí­ti, de ha éppen fáj a fejed, akkor moti­vál­tabb vagy a vál­toz­ta­tá­sok beik­ta­tá­sá­ra is 🙂 A bőr­ápo­lás­nak alap­ve­tő­en nincs köze a fej­fá­jás­hoz, viszont a gya­ko­ri hom­lok­rán­co­lás­nak igen, hiszen ezzel folya­ma­to­san ter­he­led az izma­i­dat azon a tájé­kon, a mig­rén pedig jel­lem­ző­en az arté­ri­ás izom­zat gör­csé­vel indul. Sokan válasz­ta­nak boto­xot a fej­fá­já­sok vissza­szo­rí­tá­sá­ra, azon­ban az izom­zat lebé­ní­tá­sa egy dur­va ideg­mé­reg­gel nem biz­tos, hogy a leg­jobb megoldás…

Azonban van­nak olyan ható­anya­gok, ame­lyek „botox jel­le­gű” hatást gya­ko­rol­nak a bőr­re, vagy­is segí­te­nek kis­sé zsib­basz­ta­ni az arc izma­it. Ezzel azt érik el, hogy keve­seb­bet fogod „rán­gat­ni” az arcod, hosszabb távon pedig, az ella­zul­tabb hom­lok­ból keve­sebb alka­lom­mal indul majd el a mig­rén is. Erre kuta­tá­sok egy­elő­re nin­cse­nek, de bizo­nyos szé­ru­mok hasz­ná­la­ta ese­tén tapasz­ta­la­ti úton egy­re töb­ben szá­mol­nak be hason­ló, kel­le­mes mel­lék­ha­tá­sok­ról. A leg­jobb ható­anyag erre az izmo­kat lazí­tó, kis­sé zsib­basz­tó argi­re­line, ami egy kimon­dot­tan kel­le­mes anti-aging hatá­sú, a mimi­kai rán­co­kat cél­zó peptid.

#4. lépés, ha fáj a fejed: engedd be a levegőt!

Szellőztess, mert a fáradt leve­gő belé­leg­zé­se nem tesz jót… Ha mig­rént nem is, apróbb fej­fá­jást, kis „zsib­ba­dás-jel­le­gű” kel­le­met­len­sé­ge­ket elő­idéz­het. Ha nem tudsz szel­lőz­tet­ni, mert pl. a kol­lé­gád, aki­vel egy iro­dá­ban dol­go­zol, ezt nem sze­ret­né, tarts szü­ne­tet, és levegőzz.

A sza­bad­ban lét során pedig végezz lég­ző­gya­kor­la­tot, ame­lyek­kel nem­csak tisz­ta oxi­gént jut­tatsz a fejed­be, hanem még el is tudod lazí­ta­ni magad vala­me­lyest. Végy las­san egy nagy leve­gőt, 5 másod­per­cig szá­mol­va, majd 8 másod­perc alatt engedd ki. Ezt ismé­teld meg ötször.

Gyógynövényes sópárna 4-féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na 4‑féle gyógy­nö­vény keverékével

#5. lépés, ha fáj a fejed: tedd a Szénafüvek sópárnádat a hűtőbe, majd…

Fogd meg a kősó­val töl­tött, 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó pár­ná­dat, hűtsd le kb. 20 perc alatt, majd dőlj hát­ra, és tedd a hom­lo­kod­ra, vagy a fájó rész­re. Kb. 15 per­cet tölts el így, lehe­tő­leg befe­szü­lés helyett ella­zul­va, pihen­ve, rela­xál­va. Ha nem len­ne elég ennyi idő, nyu­god­tan ismételd!

A 4 féle gyógy­nö­vény és a kősó együt­tes hatá­sai lehűt­ve segí­tik a fáj­da­lom mér­sék­lé­sét népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján. Ez hűsí­tő és ella­zí­tó hatá­sa­ik­nak köszön­he­tő elsődlegesen 🙂

Nincs még Szénafüvek 4 gyógynövényes sópárnád? Sebaj, IDE kattintva be tudod szerezni!