Keresés az oldalon

Közérzetjavító illatok

Közérzetjavító illatok

Az illatok befolyásolják az életünket, a hangulatunkat is. Szerepet játszanak a párválasztásban, sőt, illatmarketinggel még irányítani is lehet az embert! „Az orránál fogva vezet” kifejezés tehát mindjárt értelmet is nyer, ha erről az oldalról közelítjük meg…

Melyek a legjobb közérzetjavító illatok, amelyek jótékonyan hatnak a hangulatra? Most ezeket gyűjtöttük össze.

Ha illa­tok­ról és han­gu­la­tok­ról beszé­lünk, fon­tos meg­kü­lön­böz­tet­ni egy­más­tól a külön­bö­ző hatá­so­kat. Nem mind­egyik illat a vidám han­gu­lat eléré­sé­ben ját­szik sze­re­pet, néme­lyik inkább ella­zít, meg­nyug­tat, míg mások pont, hogy ener­ge­ti­zál­nak, ser­ken­tik a szel­le­mi működést.

Mindjárt itt van pél­dá­ul a bors­men­ta, amely igen­csak kel­le­mes hatás­sal van az álta­lá­nos köz­ér­zet­re azál­tal, hogy segít ener­gi­át nyer­ni. Mivel ösz­tön­zi az ideg­rend­szert, így átlen­dít holt­pon­to­kon, ser­ken­ti a kitar­tást, mun­ka­bí­rást. Amikor azon­ban arra van szük­ség, az ella­zu­lás­ban is részt vesz – kiemel­ten igaz ez akkor, ha más, alap­ve­tő­en rela­xá­ci­ót, pihe­nést segí­tő gyógy­nö­vé­nyek­kel keve­re­dik össze, és eze­ket a hatá­so­kat érvé­nye­sí­tik egymásban.

  • Ez történik például a Szénafüvek gyógynövényes párnákban is. A borsmenta idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásai, hűsítő, kellemes illata, illetve a többi gyógynövénnyel való hatékony „együttműködése” miatt minden párnánkban megtalálhatod!

Szintén az ideg­rend­szert támo­gat­ja haté­ko­nyan a man­da­rin illa­ta, ame­lyet – a gyü­mölcs héja mel­lett – főként illó­olaj­ból érhetsz el. Azoknak ide­á­lis válasz­tás a szi­ma­to­lá­sa, akik komo­lyabb ter­he­lés­nek van­nak kité­ve, akár mun­ka, akár csa­lád által, így idő­ről-idő­re jól­esik a pszi­ché­jük­nek egy kis ter­mé­sze­tes támogatás.

A majo­rán­na a bel­ső feszült­ség, magány­ér­zet, szo­ron­gás, önká­ro­sí­tó gon­do­la­tok elűzé­sé­re haté­kony. Segít vissza­nyer­ni az élet­ked­vet, nyu­god­tab­ban, szo­ron­gás nél­kül alud­ni, majd fris­sen és üdén ébredni.

  • 10 gyógynövényes alvó- és pihenőpárnáinkban keresd, ebben a keverékben biztos helye van füvesasszony dédanyánk ránk hagyott receptjei alapján.

A céd­rus illa­ta kife­je­zet­ten az erő­nye­rés­ben támo­gat. Segít meg­ta­lál­ni nem­csak a kül­ső, hanem a bel­ső, mély lel­ki­erőt is az ember­nek önma­gá­ban, és segít leten­ni a kéte­lye­ket. Közérzetjavító hatá­sa is elsőd­le­ge­sen a men­tá­lis ter­hel­he­tő­ség növe­lé­sé­ben, a feszült­sé­gek és aggo­dal­mak kisi­mí­tá­sá­ban nyil­vá­nul meg.

Szinte egyet­len hason­ló lis­tá­ról sem hiá­nyoz­hat az iga­zi adu­ász leven­du­la. Amellett, hogy nem lehet betel­ni kel­le­mes, nyá­ri­as illa­tá­val, rend­kí­vül jó hatás­sal van az ember lel­ki-men­tá­lis álla­po­tá­ra is. Segít ella­zul­ni, könnyeb­ben elalud­ni és mélyeb­ben szun­di­kál­ni, emel­lett a dühöt, hara­got fel­ol­da­ni és elen­ged­ni is.

  • Szintén a Szénafüvek gyógynövényes párnák egyik fő alkotóeleme a levendula: minden párnánkban helyet kapott, a 4 gyógynövényesekben és 10 gyógynövényesekben egyaránt. Illata mindig érezhető! 🙂

A roz­ma­ring a men­tá­lis leter­helt­ség oldá­sá­ban segít. Népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján támo­gat­ja a bel­ső feszült­ség és düh fel­ol­dá­sát is. Ugyanúgy hatá­sos az álta­lá­nos szel­le­mi és lel­ki fel­fris­sü­lés­ben, mint pél­dá­ul a mélyebb, pihen­te­tőbb és rém­álom-men­tes alvásban.