Keresés az oldalon

Esküvőzz természetesen: 10 tipp, hogy emlékezetes legyen a nagy nap

Esküvőzz természetesen: 10 tipp, hogy emlékezetes legyen a nagy nap

Május tagad­ha­tat­la­nul az eskü­vők hónap­ja. A tavasz utol­só hónap­já­ban, mikor min­den zöld­be borul, s a virá­gok is tel­jes pom­pá­juk­ban nyíl­nak egy­re gyak­rab­ban kon­dul­nak meg a haran­gok, és har­san fel hét­vé­gen­ként a duda­szó. Ha idén még csak ter­ve­zed az eskü­vő­det, vagy ven­dég­ként veszel részt raj­ta, adunk néhány tip­pet, ami­vel „ter­mé­sze­te­sen” elva­rá­zsol­ha­tod a násznépet.

Az eskü­vő­nél, akár csak az öltöz­kö­dés­ben tren­de­ket, diva­tot figyel­he­tünk meg. Nagyanyáink, édes­anyá­ink ide­jé­ben más-más stí­lus, szo­kás volt a nép­sze­rű, az elfo­ga­dott. Manapság a sok trend közül nehéz válasz­ta­ni, azon­ban sze­ren­csé­re egy­re töb­ben teszik le vok­su­kat a ter­mé­szet­ba­rát eskü­vő mel­lett. Hogy mit is jelent mind­ez? Nincs fehér ruha? étte­rem? virág­dísz? dehogy­nem, csak kicsit más­ként, környezetbarátabbként.

Ha ben­ned is meg­fo­gal­ma­zó­dott már, hogy óvnád a kör­nye­ze­tet a nagy napon, akár meny­asszony­ként, akár ven­dég­ként, akkor figyelj, 10 jó taná­csot gyűj­töt­tünk össze, ami­vel nem csak öko-tuda­tos leszel, de nép­sze­rű is.

1). Helyszín

Minden eskü­vő alap­ja egy jól meg­vá­lasz­tott hely­szín. Ha zöld eskü­vő­ben gon­dol­ko­zol, érde­mes a város­tól távo­labb eső hely­színt válasz­ta­nod, ahol a ter­mé­szet közel­sé­ge egy­ből elva­rá­zsol min­den­kit. Szerencsére hazánk­ban fel­is­mer­ték ezt az igényt és szám­ta­lan pro­fi csa­pat vár­ja, hogy náluk tartsd a nagy napot.

Néhány ked­ven­cünk, melyet neked is jó szív­vel aján­lunk: Szigetmonostor Rosinante étte­rem, Ópusztaszer Csillagösvény, Polány Babérliget Kúria, Szomód Ferencmajori Pikant Pajta

Azonban olyan sze­ren­csés vagy, hogy kert­tel vagy nya­ra­ló­val ren­del­ke­zel, a leg­jobb válasz­tás ott meg­tar­ta­ni. Az ismert hely­szín biz­ton­sá­got adhat, de mielőtt emel­lett dön­tesz gon­dold végig, hogy a ház, kert alkal­mas e a ven­dé­gek foga­dá­sá­ra, akár gye­re­kek­kel is.


Ha ven­dég­ként vagy jelen érde­mes egyez­tet­ni a töb­bi­ek­kel és közös autó­val men­ni, így keve­sebb par­ko­ló­he­lyet fog­lal­tok, illet­ve óvjá­tok a kör­nye­ze­tet is.

2). Meghívó

Megvan a hely­szín, a dátum már csak érte­sí­te­ni kell a roko­no­kat, bará­to­kat. Ha kör­nye­zet­ba­rát sze­ret­nél len­ni, küldj szé­pen meg­szer­kesz­tett e‑mailt. Számtalan prog­ram van rá, ami ebben segít. Ha az isme­rő­sök között van olyan, aki nem hasz­nál­ja a  szá­mí­tó­gé­pet, vagy inkább ragasz­kodsz a hagyo­má­nyok­hoz válassz a szám­ta­lan újra­hasz­no­sí­tott papír közül, ezzel is meg­óv­va egy kisebb erdőt.

3). Dekoráció                                   

A hely­szín isme­re­té­ben kez­dőd­het az ötle­te­lés a deko­rá­ci­ót ille­tő­en. Az eskü­vőt álta­lá­ban érde­mes egy-egy stí­lus men­tén meg­ál­mod­ni. A ter­mé­szet­kö­ze­li eskü­vők­nél is jó ötlet egy szín, egy min­ta men­tén végig vezet­ni a deko­rá­ci­ót. Íme néhány egye­di ötlet, ami­vel elkáp­ráz­tat­ha­tod a násznépet.

Elsőként a vad­vi­rá­gos ver­zi­ót mutat­nám meg, ami sze­mély sze­rint a ked­ven­cem. Az elbű­vö­lő szí­nű  virá­gok garan­tál­tan a régi nya­ra­kat, a mező, réti illa­tát vará­zsol­ják a hely­szín­re. Nyárra ter­ve­zett az eskü­vőd­re jó ötlet néhány szál leven­du­lá­val kiegé­szí­te­ni a csok­rot, mivel illa­ta köz­tu­dot­tan jó hatás­sal van az emberre.

Ha kék a ked­venc szí­ned, hasz­náld bát­ran a dekorálásnál:

A pil­lan­gós deko­rá­ció jó válasz­tás lehet, ha egy csi­pet­tel több roman­ti­ká­ra vágysz:

4). Ételek, italok 

Az elő­éte­lek­nél érde­mes a kis üveg­po­ha­rak helyett helyes par­ti fala­to­kat fel­kí­nál­ni, így keve­sebb lesz a moso­gat­ni való, ezzel az ener­gia mel­lett jelen­tős mennyi­sé­gű vizet is megspórolsz.

A cuk­ro­zott üdí­tők helyett válassz inkább üdí­tő limo­ná­dét. A szám­ta­lan gyü­möl­csös vál­to­zat mel­lett a hagyo­má­nyos cit­ro­mos is biz­tos siker lesz egy nyá­ri napon, de egy­sze­rű­en meg­bo­lon­dít­ha­tod az alap­íze­ket ubor­ka­sze­le­tek­kel, darált gyöm­bér­rel, kakukk­fű­vel. Sokkal job­ban fel­fris­sí­te­nek, mint a gyá­ri üdí­tők, nem beszél­ve arról, hogy ren­ge­teg palac­kot spó­rolsz meg és nem ter­melsz feles­le­ges hulladékot.

5). Ruha

Bizony, elér­kez­tünk a ruha kér­dé­sé­hez. MA már szám­ta­lan fazon, stí­lus közül választ­hatsz, mely leg­in­kább kieme­li női­es­sé­ge­det, és illik sze­mé­lyi­sé­ged­hez. A leg­fon­to­sabb, hogy kényel­me­sen érezd magad ben­ne, mert akkor fogsz iga­zán tündökölni.

Meghívottként is ugyan azt tar­tom fon­tos­nak. Adj teret stí­lu­sod­nak, bát­ran hasz­náld a szí­ne­ket (fehé­ret, feke­tét kerüld inkább) és a virá­gos mintákat.

6). Relaxáció a nagy nap előtt

Az eskü­vő előtt érde­mes 1–2 hét­tel már fel­kész­te­ni bőrün­ket, hogy a leg­szeb­bek legyünk éle­tünk fon­tos napján.

Jó hatás­sal lehet a bőrünk­re, ha estén­ként rela­xá­ló für­dőt veszünk. Ehhez bát­ran vegyük igény­be a gyógy­nö­vé­nyek segít­sé­gét. Ma már prak­ti­kus gyógy­nö­vé­nyes nyug­ta­tó és rela­xá­ló für­dő­zsá­ko­kat vehe­tünk, melyek egye­sí­tik maguk­ban a tön­köly­pely­va, kősó, szu­rok­fű, apró­boj­tor­ján, orvo­si peme­te­fű, köröm­vi­rág, kamil­la, cic­ka­fark, rózsa­mag, kori­an­der, len­mag, hibisz­kusz keve­ré­ké­nek jóté­kony hatását.

Arcunkról se feled­kez­zünk meg! A kamil­la­vi­rág gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa, vagy az orbánc­fű bőr­nyug­ta­tó ola­ja, való­sá­gos kin­cset ér ezek­ben a napok­ban, vala­mint az ubor­ka­ka­ri­ka a sze­münk körül bár vic­ce­sen fest, de rend­kí­vü­li hid­ra­tá­ló hatás gyors segít­sé­get nyújt és cso­dák­ra képes van.

Ezeket a prak­ti­ká­kat ter­mé­sze­te­sen nem csak a meny­asszony­nak, a ven­dé­gek­nek is jó szív­vel ajánlom.

7). Frizura

A haj, a fri­zu­ra megint csak egy kényes, oda­fi­gye­lést igény­lő fel­adat. A fri­zu­ra és díszí­té­se egyén­re sza­bott kell legyen. A haj hossza, szí­ne meg­ha­tá­roz­za, hogyan visel­jük a nagy napon. Jómagam az egy­sze­rű­ség híve vagyok, ezért is sze­re­tem a lágyan leom­ló fri­zu­rát a haj szí­né­hez és a deko­rá­ci­ó­hoz iga­zít­va egy kis virág­gal, vagy néhány szál­lal laza konty­ba fel­tűz­ve feltűzve.

Vendégként sem kell lemon­da­nunk a virág­ról. Szolidabb for­má­ban bát­ran hasz­nál­juk, oda vonz­za a tekin­te­tet, egye­di­vé teszi a meg­je­le­né­sün­ket, még­sem von­ja el a figyel­met a menyasszonyról

8). Csokor

Ha nincs kimon­dot­tan ked­venc virá­god, ami­hez ragasz­kodsz az eskü­vő nap­ján érde­mes 1–2 hazai külön­le­ges­ség­ben gon­dol­kod­nod, pél­dá­ul a bájo­san egy­sze­rű kamil­lá­ban vagy a nap­ra­for­gó­ban, mely­nek hatal­mas erő­tel­jes virá­gai vonz­zák a tekin­te­tet. Egy mezei virá­gok­ból kötött cso­kor biz­to­san egye­di lesz:

Ha pedig egy érde­kes páros mel­lett ten­néd le a vok­so­dat, akkor ez a fehér rózsa-leven­du­la cso­kor lehet a nyerő:

9). Vendégváró ajándékok

Ahogy lát­já­tok a vadon növő vagy ker­ti virá­gok, a gyógy­nö­vé­nyek hoz­zá­tar­toz­nak a ter­mé­szet­ba­rát eskü­vő kon­cep­ci­ó­já­hoz. Én a ven­dég­vá­ró aján­dé­ko­kat is ezek­ből kép­ze­lem el, hiszen így meg­ad­ják a kere­tét az egész nap­nak. Visszaköszön az aján­dék­ban, a ven­dé­gek eszé­be jut­tat­va a nagy napot.

A leven­du­la min­dig jó válasz­tás. Illata kel­le­me­sen ella­zít, meg­nyug­tat, s a nya­rat jut­tat­ja eszünk­be. Egy ilyen helyes kis aján­dék­nak garan­tált sike­re lesz, de akár a gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsá­kok vala­me­lyi­ke is ked­ves figyel­mes­ség lehet, egy üzenetben.

Ha meg­sze­ret­ted a rela­xá­ló gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsá­kot, lepd meg vele a roko­no­kat, bará­to­kat is.

10). Nászajándék

Hogyha meg­hí­vott vagy a nagy napon biz­tos neked is fej­tö­rést okoz, mit vigyél aján­dék­ba? Mi lehet a leg­jobb válasz­tás? Mi az ami, ami hetek, hóna­pok múl­va is hasz­nos aján­dék lehet, ami­ről Te jutsz a fia­tal pár eszébe.

Egyedi aján­dék­kal érke­zel, ha a Szénafüvek Manufaktúra dísz- vagy alvó és pihe­nő pár­ná­i­val leped meg az háza­su­lan­dó­kat. A szám­ta­lan szín és min­ta közül biz­to­san meg­ta­lá­lod azt a stí­lust, ami a friss háza­sok laká­sá­nak leg­szebb éke lehet.

A 10 féle gyógy­nö­vényt és tön­köly­pely­vát tar­tal­ma­zó pár­nák amel­lett, hogy éke­sí­tik a lakást pihen­te­tő, rela­xá­ló hatá­sú­ak is. Illatuk, tapin­tá­suk segít kikap­cso­lód­ni, ella­zul­ni. Nézz körül a webshop­ban, válaszd ki a leg­in­kább tet­szőt és sze­ret­te­id, bará­ta­id nagy nap­já­ra garan­tál­tan egye­di aján­dék­kal érkezel.