Keresés az oldalon

16.8% Elkelt!

Közérzetjavító fürdőzsák

1 490 Ft

Méret: 14x12 cm

Elfogyott

FZSZÖLD Elfogyott N/A . Címkék , .

Leírás

Közérzetedet javít­ja, mert:

  • har­mó­ni­ád meg­te­rem­té­sé­hez kád­für­dő­ként segít felfrissülni
  • fáradt­ság, levert­ség, bágyadt­ság ese­tén fris­sí­tő hatású
  • túl­pör­gés­nél rela­xá­ló hatású
  • vér­ke­rin­gé­se­det javíthatja
  • izma­id fáradt­sá­ga ese­tén fáradt izma­i­dat felfrissíti
  • Kneipp-kúrá­hoz használhatod
  • só tar­tal­ma miatt fer­tőt­le­ní­tő és méreg­te­le­ní­tő hatású
  • ülő és kád­für­dő­höz egy­aránt alkalmas
  • sza­u­ná­zás­kor hasz­náld dör­zsi­ként, így a meg­tisz­tult bőröd kel­le­me­sen gyógy­nö­vény­il­la­tú lesz

Összetétel:

A tön­köly­pely­va, kősó, cit­rom­fű, bors­men­ta, kamil­la­vi­rág, majo­ran­na, orvo­si zsá­lya, csip­ke­bo­gyó­mag, kori­an­der­mag, len­mag, hibisz­kusz­vi­rág, mezei zsur­ló, köröm­vi­rág keve­ré­két múlt­idé­ző, natúr nyers­vá­szon­ból készült zsák­ba varr­juk és sötét­zöld sza­lag­ból készült fül­lel lát­juk el.

Fürdőzsákjaink alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a fáj­dal­ma­kat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, kime­rült, fáradt, stresszes gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

Fürdőzsákunk tön­köly­pely­va, kősó, cit­rom­fű, bors­men­ta, kamil­la­vi­rág, majo­ran­na, orvo­si zsá­lya, csip­ke­bo­gyó­mag, kori­an­der­mag, len­mag, hibisz­kusz­vi­rág, mezei zsur­ló, köröm­vi­rág gyógy­nö­vé­nyek keve­ré­ké­nek jóté­kony tulaj­don­sá­ga­it ötvözi.

Mindig erdé­lyi kősót hasz­ná­lunk a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék mel­lé, mivel a csa­lá­di recep­tú­ra sze­rint azt az alap­anya­got kell hasz­nál­ni a gyó­gyu­lás­hoz, ami a lakó­he­lyün­kön vagy ahhoz a lehe­tő leg­kö­ze­lebb fellelhető.
A hoz­zánk leg­kö­ze­leb­bi, nap­ja­ink­ban is ter­me­lést foly­ta­tó sóbá­nya a Désen műkö­dő sóbá­nya, mely­ben már az 1500-as évek ele­jén is folyt a kősó kiter­me­lé­se, für­dő­zsák­ja­ink keve­ré­ké­hez ebből a bányá­ból szár­ma­zó sót keverünk.

A für­dő­zsá­ko­kat tea­fil­ter­hez hason­ló­an lefor­ráz­va a für­dő­víz­hez vagy ülő­für­dő­höz önt­ve cél­sze­rű elké­szí­te­ned. Kiválóan alkal­mas kád­für­dő, ülő­für­dő, boro­ga­tás, átgő­zö­lés céljára.

Használat után szá­rítsd ki a napon vagy radi­á­to­ron, így később zuhany­zás­nál, sza­u­ná­zás­nál dör­zsi­ként alkal­maz­ha­tod. Egy für­dő­zsá­kot 2–3 alka­lom­mal hasz­nál­hatsz für­dő készí­té­sé­hez. Szaunázáshoz, dör­zsi­ként több­ször is felhasználhatod.

További információk

Márka

Szénafüvek