Keresés az oldalon

5 kérdés, 5 válasz az alvásról

5 kérdés, 5 válasz az alvásról

Az alvás állandó kérdések tárgya, és igazán érdekes, misztikus, sokat kutatott téma. Most 5 olyan kérdésre hoztunk Neked választ az alvással kapcsolatban, amelyeket talán Te is feltettél korábban; vagy, ha nem, akkor érdekesnek találod őket! 🙂

1. Miért dugjuk ki a lábunkat a takaró alól alvás közben?

Az elal­vás érde­ké­ben a test­hő­mér­sék­le­tünk­nek 1–2 fok­kal csök­ken­nie kell, ami a pap­lan alatt nem tud meg­tör­tén­ni. Ám, amíg a tel­jes kita­ka­ró­zás nem opció, mert akkor meg túl­zot­tan fáz­na az ember, kép­be kerül a láb. A talp rend­kí­vül jó hősza­bá­lyo­zó képes­ség­gel bír, és mivel tel­je­sen szőr­men­tes, így nem is meleg­szik fel. Amikor a pap­lan alól csak a lábun­kat dug­juk ki, akkor a talp hűlé­se segít elér­ni pont azt az 1–2 fokos különb­sé­get a test­hő­ben, amely­nek köszön­he­tő­en álom­ba tudunk merülni.

2. Valóban rosszabbul alszunk teliholdkor?

Ez egy amo­lyan váro­si legen­da, amely­re kuta­tók is keres­ték már a választ. Egy 2013-ban pub­li­kált sváj­ci vizs­gá­lat bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy teli­hold­kor való­ban rosszab­bul alszik az ember:

  • a kuta­tás során meg­fi­gyel­tek­nek átla­go­san napi 5 perc­cel tovább tar­tott az elal­vás teli­hold idején,
  • átla­go­san napi 20 perc­cel keve­seb­bet is alud­tak az éjsza­ka folyamán,
  • a mély­al­vá­si fázi­suk átla­go­san 30%-kal rövi­debb, míg
  • az alvás­hor­mon, azaz a mela­to­nin szint­je ala­cso­nyabb volt.

Azt is meg­fi­gyel­ték, hogy a nők­nél lát­vá­nyo­sab­ban jelent­kez­tek ezek a „tüne­tek.” Hogy mikép­pen áll­hat a teli­hold­dal össze­füg­gés­ben mind­ez, arra azon­ban nem talál­ták meg a választ. Az erős hold­fény nem lehe­tett hibás, hiszen nem sütött be az abla­ko­kon, a Hold gra­vi­tá­ci­ós von­zá­sa pedig nincs ilyen drasz­ti­kus mér­ték­ben hatás­sal az embe­ri szer­ve­zet­re. Az egyet­len reá­lis magya­rá­zat az agy­ban teli­hold­kor vég­be­me­nő folya­ma­tok­ra az lehet, hogy az ember bio­ló­gi­ai órá­ja az evo­lú­ció során alkal­maz­ko­dott a hold­fá­zi­sok változásaihoz.

3. Behozhatjuk‑e hétvégén a hétköznap kimaradt alvást?

Mindenki követ­te már el ezt a „bűnt” önma­ga ellen, hogy hét­köz­nap alig aludt, rohant, dol­go­zott, és úgy volt vele, hogy na, majd hét­vé­gén behoz­za, jól ki fog­ja alud­ni magát! Sajnos azon­ban ez nem lehet­sé­ges, a koráb­ban kima­radt alvás nem pótol­ha­tó a hét­vé­géi lus­tál­ko­dás­sal. Vagyis, min­den adott éjsza­ká­ra csak az az egy esé­lyed van, ami az alvást ille­ti. A hét­vé­gi hosszabb szun­di­ká­lás egyéb­ként még káros is lehet, ugyan­is tel­je­sen fel­bo­rít­hat­ja a rit­mu­sod – gon­do­lunk itt arra, ha pél­dá­ul 2–3 órá­val töb­bet alszol szom­ba­ton, mint hét­főn. Emellett, vissza­áll­ni is nehéz az ere­de­ti rendszerre.
Szakértők azt java­sol­ják, hogy min­den este közel azo­nos idő­ben menj alud­ni, közel azo­nos idő­ben kelj, és aludj közel ugyan­annyit – ettől lesz ugyan­is egész­sé­ges alvás­rit­mu­sod, a szer­ve­ze­ted szá­má­ra hosszabb távon ez a leg­ked­ve­zőbb meg­ol­dás. A maxi­má­lis elté­rés a hét­köz­na­pi és hét­vé­gi alvás­mennyi­sé­ged­ben 1–1,5 óra legyen.

4. Miért fontos az esti rutin a jobb alváshoz?

Mi is sok­szor írtunk, posz­tol­tunk már arról, hogy milyen fon­tos az esti rutin vagy akár, komp­lett ritu­á­lé betar­tá­sa elal­vás előtt. Ezzel a szer­ve­ze­ted­nek ren­ge­te­get segí­tesz, ugyan­is egy­faj­ta ráhan­go­ló­dó szer­tar­tás­ként éli meg a folya­ma­tot, és „beáll” arra, hogy ilyen­kor köze­le­dik a lefek­vés ide­je. Ez könnyebb elal­vást és utá­na mélyebb, kiegyen­sú­lyo­zot­tabb álmo­kat tesz lehetővé.
Az esti rutin része lehet pél­dá­ul egy lan­gyos, pihen­te­tő für­dés, az arc­tisz­tí­tás és ‑ápo­lás, néhány alvás­könnyí­tő, nyúj­tó jógya­gya­kor­lat elvég­zé­se, a medi­tá­ció, a nyug­ta­tó illó­ola­jos páro­log­ta­tás, egy rela­xá­ci­ós zene elin­dí­tá­sa vagy a Szénafüvek alvó­pár­nád fel­rá­zá­sa is, ame­lyet így fel­ké­szí­tesz a szép­sé­ges álmokra.

5. Melyik az a 4 gyógynövény, ami a leginkább segít, hogy jobban aludj?

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

Ha már elő­ke­rül­tek a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái, akkor arról is érde­mes szót ejte­ni, mely 4 gyógy­nö­vény segí­ti leg­ha­té­ko­nyab­ban az elal­vást és a mélyebb, kiegyen­sú­lyo­zot­tabb álmok eléré­sét. Ez az a 4 gyógy­nö­vény, ame­lyet MINDEN pár­nánk­ba bele­töl­tünk, tehát a 4 gyógy­nö­vényt tar­tal­ma­zók­ban ezek az ala­pok, a 10 gyógy­nö­vényt tar­tal­ma­zók­nak pedig a részei.

Az alvást leginkább segítő gyógynövények:

  • a cit­rom­fű,
  • a kamil­la,
  • a bors­men­ta,
  • és a levendula.

Mind illó­anya­ga­ik­kal, tehát illa­tuk­kal, mind pedig önál­ló és egy­más­ra gya­ko­rolt hatá­sa­ik­kal segí­te­nek abban, hogy könnyeb­ben ella­zulj, gyor­sab­ban jöj­je­nek az álmok, nyu­god­tab­bak legye­nek az éjsza­kák és tisz­táb­ban kapj levegőt.