Keresés az oldalon

Ünnepeljen húsvétkor tested-lelked! (Akkor is, ha nem vagy vallásos)

Ünnepeljen húsvétkor tested-lelked! (Akkor is, ha nem vagy vallásos)

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe – bizony, nem a karácsony az! – azonban akkor is van mit ünnepelni, ha nem vagy kifejezetten vallásos. (Vagy netán más módon vagy hívő.) A húsvét számodra is tartogathat ünnepet, örömöt, rituálét, és nemcsak a sonka-tojás-kiscsibe-kisnyuszi tengelyen, hanem egyéb testi-lelki értelemben is.

Ahogy a hús­vét val­lá­si érte­lem­ben véve a fel­tá­ma­dás ünne­pe, Jézus fel­tá­ma­dá­sáé, addig egy­ben a tavasz eljö­ve­te­lé­nek, a ter­mé­szet fel­tá­ma­dá­sá­nak is idő­sza­ka. A nem, vagy nem hagyo­má­nyos érte­lem­ben val­lá­sos embe­rek ilyen­kor a ter­mé­szet újra­éle­dé­sét ünnep­lik, ünne­pel­he­tik, hiszen a keresz­tény kul­túr­kör jól ismert hagyo­má­nyai mel­lett, külön­fé­le ter­mé­sze­ti, ha úgy tet­szik, „pogány” meg­kö­ze­lí­té­sek is tar­toz­nak ehhez a szezonhoz.

A pan­te­iz­mus pél­dá­ul, amely Istent a ter­mé­szet­tel azo­no­sít­ja, hús­vét kör­nyé­két egy új kör­for­gás kez­de­te­ként defi­ni­ál­ja, az újjá­szü­le­tés idő­sza­ka­ként. Többek közt, a tojás is az új éle­tet szim­bo­li­zál­ja, és a keresz­tény mel­lett szá­mos más zsi­dó és ger­mán hagyo­mány­ban, nép­szo­kás­ban is megjelenik.

Hangold a tested az ünnepre, az újraéledésre!

Ha 40 napos böj­töt nem is tar­tot­tál, az ünnep eljö­ve­te­lé­ig – vagy­is, cik­künk meg­je­le­né­sé­től szá­mol­va nagy­já­ból 1 héten át, tarts böj­töt! Ennek tes­ti és szel­le­mi hozo­má­nyai egy­aránt lesz­nek, néz­zük csak, mik:

 • a böj­tö­lés leve­szi az emész­tő­rend­szer­ről a terhet,
 • ezzel segít, hogy az emész­té­sed rege­ne­rál­ja magát, egész­sé­ge­seb­ben működjön,
 • míg men­tá­li­san önura­lom­ra, tuda­tos­ság­ra késztet,
 • a vára­ko­zás pedig segí­ti a meg­úju­lás­ra való hangolódást.

Hatékony és könnye­dén tart­ha­tó böjt-vál­to­zat az inter­mit­tent fast­ing, azaz idő­sza­kos böjt, amely során a három főét­ke­zés­ből egyet elhagysz, és egy hosszabb, 16–20 órás idő­ab­lak­ban nem eszel semmit.

Amit szabad: vizet és üres teát, illetve feketekávét inni, illetve egy jó alaposan kifőzött csontleves leszűrt, tiszta levét is ihatod – utóbbi csodásan regenerálja az emésztőrendszert, a bélbolyhokat.

Az idő­sza­kos böjt­ből vagy a vacso­rát, vagy a reg­ge­lit cél­sze­rű elhagy­ni. Ha a vacso­ra átug­rá­sa mel­lett dön­tesz, akkor éjjel pihen az emész­té­sed. Ha ez nagyon nem tart­ha­tó, akkor per­sze a reg­ge­li elha­gyá­sa is meg­ol­dás. Ami fon­tos, hogy az utol­só étke­zést köve­tő­en, ne egyél 15–18 órán keresz­tül! Például:

 • Ebédelsz 1‑kor,
 • uzson­ná­zol 4‑kor,
 • leg­kö­ze­leb­bi étke­zé­sed, a reg­ge­li idő­pont­ja reg­gel 9 legyen, így 17 óra telik el.

Vagy

 • Ebédelsz 1‑kor,
 • uzson­ná­zol 4‑kor,
 • vacso­rá­zol 7‑kor,
 • leg­kö­ze­leb­bi étke­zé­sed a követ­ke­ző 1 órai ebéd legyen, így 16 óra telik el.

Hangold a lelked a megújulásra – önreflexióval

Önreflexió során az ember kívül­ről vizs­gál­ja magát, a visel­ke­dé­sét, a tulaj­don­sá­ga­it, élet­ese­mé­nye­it, és követ­kez­te­té­se­ket von le. Az önis­me­ret és sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dés fon­tos lép­cső­je, az indi­vi­du­á­lis meg­úju­lás része.

Keress magad­ban egy olyan tulaj­don­sá­got, ame­lyen sze­ret­nél ala­kí­ta­ni, for­mál­ni. Nem mon­dunk pél­dá­kat, hiszen Te tudod, mi az, amit szí­ve­sen meg­vál­toz­tat­nál magad­ban. Fontos azon­ban, hogy ne azért vál­tozz, mert „jobb ember” akarsz len­ni és mások­nak meg sze­ret­nél felel­ni, hanem azért, hogy Te magad job­ban érezd magad. Senki nem tud­hat­ja biz­to­san, mit jelent jó ember­nek len­ni, és sen­ki nem dönt­het arról helyet­ted, milyen­nek is kéne lenned 🙂

Ha meg­van a tulaj­don­ság, figyeld magad­ban húsvétig.

 • Miért kel­le­met­len számodra?
 • Miért érzed úgy, hogy jobb len­ne átalakítani?
 • Milyen kel­le­met­len érzé­se­ket, élmé­nye­ket, ese­mé­nye­ket oko­zott már?

Húsvétot köve­tő­en pedig, folya­ma­to­san és tuda­to­san dol­gozz a vál­to­zá­son, a szá­mod­ra kel­le­met­len tulaj­don­sá­god átformálásán.

A lel­ki meg­nyug­vás­hoz, tisz­ta lélek­hez és léleg­zet­vé­tel­hez hívd segít­sé­gül a Szénafüvek Manufaktúra gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­it is! Illatuk, ella­zí­tó hatá­sa­ik segí­te­nek a tes­ti-lel­ki töltődésben.