Keresés az oldalon

Meditációs jógapárna

Meditációs jógapárna

Meditációs jógapárna

Könnyen hor­doz­ha­tó, kényel­mes pár­ná­dat éle­ted szám­ta­lan terü­le­tén hasz­nál­ha­tod, mert:

- a jóga­gya­kor­la­tok elvég­zé­sé­nek hasz­nos kiegészítője
– a nyu­godt kikap­cso­ló­dá­sod és medi­tá­ci­ód segítője
– föl­dön ülés­hez is hasz­nál­ha­tod, akár vendégpárnaként
– segí­ti a helyes, egye­nes gerinctartást
– hasz­ná­la­tá­val csök­ken­het­nek eset­le­ges meden­ce- és gerincfájdalmaid
– fáradt/visszeres lábad alá­tá­masz­tá­sá­ra és fel­pol­co­lá­sá­ra is alkalmas
– hasz­ná­la­ta opti­má­lis keresztcsontjaidnak
– arany­ér ese­tén görcs­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sú lehet
– gyer­mek­ágya­sok­nak, szop­ta­tó édes­anyák­nak segí­ti a kényel­mes, teher­men­tes ülést
– töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele
– kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát
– külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod, jóga­ter­med berendezéséhez
– leve­he­tő huza­tát gyor­san, prak­ti­ku­san mosás­sal tisztíthatod
– egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba, a jóga­órá­id­ra a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát