Keresés az oldalon

Gyógynövényes párnák a gyermekgyógyász szemével

Gyógynövényes párnák a gyermekgyógyász szemével

Dr. Pető Gabriella cse­cse­mő- és gyer­mek­gyó­gyász, 12 éve prak­ti­zál házi gyer­mek­or­vos­ként Tiszaújvárosban. A gyógy­nö­vé­nye­ket rég­óta hasz­nál­ja és hasz­nos kiegé­szí­tő­nek tart­ja a hagyo­má­nyos orvo­si terá­pi­á­ban. Pácienseinek jó szív­vel ajánl­ja a Szénafüvek sópár­nát, amely­nek hatá­sa­i­ról, gye­re­kek­nél tör­té­nő alkal­maz­ha­tó­sá­gá­ról kér­dez­tük, külö­nö­sen a téli lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek idején.

Mióta alkal­maz­za a gyógy­nö­vé­nye­ket a praxisában?

Már egye­te­mis­ta korom­ban érde­kelt a népi gyó­gyí­tás, a régi idők esz­kö­zei, a gyógy­nö­vé­nyek alkal­ma­zá­sa, de csak az utób­bi évek­ben tud­tam meg­sze­rez­ni ezt a tudás­anya­got- ame­lyet folya­ma­to­san bőví­tek. Fitoterapeuta és fül­aku­punk­tú­rás addik­to­ló­gus képe­sí­tést sze­rez­tem, meg­is­mer­ked­tem a thai-masszázs faj­tá­i­val, thai baba­masszázs-okta­tó­ként a szü­lők­nek adom át a tudá­so­mat, vala­mint ismer­ke­dem a kine­zio-tape hasz­ná­la­tá­ban rej­lő lehe­tő­sé­gek­kel. Kompetenciáimat folya­ma­to­san bővítem.

A min­den­na­pok során az orvo­si mun­ká­mat nem tudom tel­je­sen elkü­lö­ní­te­ni a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­tól, hiszen nem is lehet, a bete­ge­im szá­má­ra kiegé­szí­tő mód­sze­re­ket is szok­tam java­sol­ni, amennyi­ben igény­lik. A gyógy­nö­vé­nye­ket napon­ta alkal­ma­zom –csa­lá­dom és bete­ge­im szá­má­ra egy­aránt. A hagyo­má­nyos- nyu­ga­ti-orvos­lás rend­kí­vül hasz­nos kiegé­szí­té­sé­nek tar­tom a kímé­le­tes és holisz­ti­kus ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti módszereket.

Mikor talál­ko­zott elő­ször a Szénafüvek párnákkal?

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­it már évek óta isme­rem és aján­lom nyu­godt szív­vel és meg­győ­ző­dés­sel páci­en­se­im­nek is, hiszen a ben­nük rej­tő­ző gyógy­nö­vé­nye­ket a gyer­me­kek­nél is alkal­maz­hat­juk már egé­szen pici kor­tól. A pár­nák min­den­na­pos hasz­ná­la­ta során háló­szo­bánk­ba „köl­tö­zik a ter­mé­szet”, nyu­godt alvás­ban lehet részünk min­den éjjel. Az ember ter­mé­sze­tes köze­ge az erdő, a mező, a váro­si ember szá­má­ra a pár­nák hoz­zák vissza ezt az érzést.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb ter­mé­künk a gyógy­nö­vé­nyes sópár­na, főleg a kis­gyer­me­kes szü­lők köré­ben. Milyen élet­kor­tól, és ese­tek­ben tart­ja hasz­nos­nak az alkalmazását?

A gyógy­nö­vé­nyes sópár­na jelen­tő­sé­ge abban áll, hogy a ben­ne „meg­bú­jó” gyógy­nö­vé­nyek mel­lett a tisz­ta, bányá­szott kősó jóté­kony hatá­sa is érvé­nye­sül hasz­ná­la­ta során. A sós leve­gő gyó­gyí­tó képes­sé­gét már rég­óta isme­rik, hiszen néhány évszá­zad­dal ezelőtt ele­ink is a ten­ger­re jár­tak gyógyulni‑, külö­nö­sen lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek kapcsán.
Manapság ezt hiva­tott „utá­noz­ni” a sószo­ba, sóbar­lang hasz­ná­la­ta nem csak beteg­sé­gek esetén…A sós leve­gő rend­kí­vül jól old­ja a lég­úti betegsége
k során lera­kó­dott vála­dé­kot, nyug­tat­ja a hör­gő­ket- mind­ez a pár­ná­ban lévő gyógy­nö­vé­nyek hatá­sa­i­val kiegé­szít­ve. A pár­ná­kat nyu­god­tan hasz­nál­hat­juk már cse­cse­mő­kor­tól, kor­ha­tá­ri meg­kö­tés nél­kül. Ha éjsza­ká­ra a picik feje mel­lé tesszük, hatá­sa így érvé­nye­sül a leg­job­ban. Fülfájás, hasi gör­csök, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak ese­tén meg­me­le­gít­ve, míg húzó­dá­sok- zúzó­dá­sok során lehűt­ve alkal­maz­hat­juk legjobban.

» Tovább a Gyógynövényes Sópárnákhoz «