Keresés az oldalon

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Hetek óta lázas keres­ge­tés­ben vagyok, hogy meg­ál­mod­jam az idei nya­ra­lá­sun­kat. Egyszerre sze­ret­nénk ten­ger­be merül­ni egy iga­zán per­zse­lő nyá­ri napon, ugyan­ak­kor a magas hegyek is von­za­nak, vagy egy hosszabb bicik­lis baran­go­lás.  Ha még neked sincs meg a vég­le­ges nyá­ri úti célod, ez a bejegy­zés Neked szól. Sorra veszem azo­kat a helye­ket, ame­lyek nálam szó­ba jöhet­nek hazánk­ban, illet­ve kül­föl­dön. Előnyökkel-hát­rá­nyok­kal. Tarts velem erre a kép­ze­let­be­li uta­zás­ra. Tervezzük meg együtt a nyaralást.

Először is fon­tos meg­ter­vez­ni, hogy hányan, hány nap­ra és mivel uta­zunk. Ez leszű­kít­he­ti a kört, vala­mint ter­vez­he­tőb­bé teszi az ott eltöl­te­ni kívánt időt. Mi rend­sze­rint kivá­lasz­tunk egy-egy régi­ót Magyarországon belül, amit csil­lag­tú­ra­sze­rű­en bejá­runk. Amennyiben sze­retsz túráz­ni érde­mes kivá­lasz­ta­ni egy köz­pon­ti helyet, fel­tér­ké­pez­ni a kör­nyék lát­ni­va­ló­it. Szerencsére hazánk­ban ren­ge­teg a kiépí­tett túra­út­vo­nal, sok tan­ös­vény talál­ha­tó, ame­lyek között min­den­ki meg­ta­lál­ja az igé­nyé­nek leg­in­kább meg­fe­le­lőt. Legyen szó kis­gye­re­kes nya­ra­lás­ról, csa­jos kirán­du­lás­ról vagy akár egy teljesítménytúráról.

1). Balaton fel­vi­dék, Tihanyi levendulás

Ha júni­us végé­re ter­ve­zed a nya­ra­lást, sze­re­ted a Balatont és a leven­du­lát, akkor könnyű lesz dön­te­ned. A Balaton-fel­vi­dék, Tihany és a Levendula fesz­ti­vál pont neked szól. A für­dő­zés mel­lett a tiha­nyi leven­du­la fesz­ti­vál szá­mos érde­kes prog­ra­mot ígér, ahol job­ban meg­is­mer­he­ted ezt a hasz­nos gyógynövényt.

Levendula sze­dés a Balatonnál – Foto: balaton.vehir.hu

Tihanyon kívül a kör­nyé­ken szá­mos egyéb nagy­sze­rű hely vár­ja, hogy felfedezd.

Dörgicse mind­össze 20 perc­nyi­re talál­ha­tó Tihanytól. Az ősi tele­pü­lé­sen ma is meg­cso­dál­ha­tó az alsó-dör­gi­csei temp­lom­rom, illet­ve a fel­ső-dör­gi­csei temp­lom­rom.  A falu másik neve­ze­tes­sé­ge a Levendula Major, ahol a júni­us végi leven­du­la napon bete­kin­tést nyer­he­tünk a nyá­ri mun­kák­ba, a leven­du­la fel­dol­go­zá­si folya­ma­ta­i­ba, illet­ve lehe­tő­ség nyí­lik leven­du­lás finom­sá­gok kós­to­lá­sá­ra is.

2). Tolna megyei túrázások

Ha inkább a finom boro­kat és vára­kat ven­néd sor­ra nyá­ron, Tolna megye jó válasz­tás. A szek­szár­di bor­vi­dé­ket magá­ban fog­la­ló megyénk szá­mos közép­ko­ri vár­rom­mal is büsz­kél­ked­het. Ozorai Pipo vára, vagy a simon­tor­nyai Vármúzeum mind-mind nagy­sze­rű kikap­cso­ló­dást nyúj­ta­nak. A múze­u­mok után estén­ként a han­gu­la­tos pin­cék­ben kipi­hen­he­ted fára­dal­ma­i­dat egy pohár tes­tes vörös bor mel­lett. A megye másik nagy vonz­ere­je a Gemenci erdő, amit akár kis­vas­út­tal utaz­va is fel­fe­dez­hetsz. A Duna közel­sé­ge szin­tén szám­ta­lan prog­ra­mot kínál, nem csak a hor­gá­szok­nak, hanem a ter­mé­sze­tet ked­ve­lő pihen­ni vágyók­nak is. És ha már erre jársz, ne hagyd ki Hőgyészt sem. Ezt az apró kis tele­pü­lést, mely gyö­nyö­rű kas­té­lyá­val, erde­i­vel, no és leven­du­la farm­já­val egy­re népszerűbb.

3). Bükki barangolás

Inkább a hegye­ket válasz­tod nyá­ron a víz­part helyett? A bük­ki hegy­sé­get jó meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge, szám­ta­lan lát­vá­nyos­sá­ga teszi igen von­zó­vá. Lillafüred, Miskolctapolca vagy a Diósgyőri vár, mind-mind töké­le­tes válasz­tás egy kel­le­mes nap eltöl­té­sé­hez. Érdemes a Nemzeti park hon­lap­ját átta­nul­má­nyoz­ni, ren­ge­teg kirán­du­ló útvo­nal van, tan­ös­vé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak. Ha ked­vet kap­nál a bar­lan­gá­szás­hoz vagy a szik­la­má­szás­hoz, itt arra is van lehe­tő­sé­ged. Amennyiben iga­zi turisz­ti­kai att­rak­ci­ó­ra vágysz láto­gass el Bükkszentkeresztre, ahol 1080m hosszú libe­gő­pá­lyán cso­dál­ha­tod meg a Bükk szép­sé­ge­it. A drót­kö­tél­pá­lyás fel­vo­nó 333 méter­ről indul és a 606 méter maga­san fek­vő Jávor-hegyi állo­má­sig köz­le­ke­dik. Lehetőséged van a falu­ból indu­ló veze­tett gyógy­nö­vény­tú­rán részt ven­ni, ahol a fes­tői szép­sé­gű túra­út­vo­na­la­kon és a Bükkben honos, vadon ter­mő gyógy­nö­vé­nye­ket ismer­he­ted meg.

Ha az ország­ha­tá­ron túl­ra ter­ve­zed a nya­ra­lást, kerül­néd a zsú­folt ten­ger­par­to­kat, s inkább marad­nál a ter­mé­szet köze­lé­ben adok pár tip­pet, mit érde­mes felfedezned:

4). Sóvidék, Székelyföld

Az erdé­lyi sóbá­nyá­szat köz­pont­ja volt évti­ze­de­ken keresz­tül, mára iga­zi tes­tet-lel­ket fel­fris­sí­tő pihe­nő­köz­pont. A sót évszá­za­dok óta hasz­nál­ják beteg­sé­gek meg­elő­zés­re, gyó­gyí­tás­ra. A Székelyföldön talál­ha­tó paraj­di sóbá­nya komp­lett gyó­gyá­sza­ti köz­pon­tot épí­tett ki az elmúlt évek­ben. A lég­úti beteg­sé­gek­ben szen­ve­dők­nek iga­zi fel­fris­sü­lés lehet az itt eltöl­tött sza­bad­ság. Parajdtól nem messze talál­juk Szovátát, mely a szé­kely­föl­di Sóvidék köz­pont­ja, euró­pai hírű üdülőváros.

Medve-tó, Szováta – fotó: wikipédia

Sósvizű tavai mel­lett érde­mes fel­ke­res­ni a város temp­lo­ma­it, és a monar­chia ide­jén épül épü­le­te­it meg­cso­dál­ni. A nya­ra­lás után sem kell elbú­csúz­ni a só jóté­kony hatá­sá­tól, sze­ren­csé­re ott­ho­nunk­ba is becsem­pész­het­jük a Szénafüvek Párnamanufaktúra gyö­nyö­rű pár­ná­i­val, melyek jó szol­gá­la­tot tesz­nek egész évben. A gyógy­nö­vé­nyes sópár­nák 4 féle gyógy­nö­vényt és erdé­lyi kősót tar­tal­maz­nak, melyek együt­te­sen nyug­ta­tó, lazí­tó hatás­sal bír­hat­nak. A déd­nagy­anyánk recept­je alap­ján készí­tett zsá­kok lég­úti pana­szok­nál,  meg­fá­zás­nál, ficam­nál, bogár­csí­pés­nél is alkalmazhatóak.

5). Provance

Örök sze­rel­mem Provance, s azt hiszem ezzel vagyunk így egy páran. A vége­lát­ha­tat­lan leven­du­la mező­ket, a fran­cia gaszt­ro­nó­mi­át és a kis­vá­ro­sok báját azt hiszem egy­szer min­den­ki­nek át kell élnie. A fapa­dos repü­lők­nek hála ma már könnyebb eljut­ni Provance nagy­vá­ro­sa­i­ba. Nizza, Avignon remek szál­lás­köz­pont lehet. Mindkét város szá­mos lát­ni­va­lót tar­to­gat az ide érke­ző turistának.

Ha Nizzára esik a válasz­tá­sod min­den­kép­pen menj fel a Mont-Alban erőd­be, ahon­nan léleg­zet elál­lí­tó kilá­tás­ban lehet részed.

Kilátás a Mont-Alban erőd­ből, Nizza

A virág­pi­ac, a régi kis utcák, a Matisse múze­um mind-mind 1–1 érv a város mel­lett, no és a ten­gert, a Cote d’Azurt kár len­ne kihagyni.

Marseille Franciaország máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, lük­te­tő, pezs­gő met­ro­po­lisz. Landolási hely­nek töké­le­tes, majd egy gyors város­né­zés után vedd inkább az irányt a leven­du­la mezők felé. Provance az idők folya­mán eggyé vált a leven­du­lá­val. A leven­du­la olaj, a leven­du­lás éte­lek, mézek, ször­pök, a par­füm­ké­szí­tés mind Provance elvá­laszt­ha­tat­lan része lett. Számos tema­ti­kus útvo­nal van, melyek végig­jár­ják a híres leven­du­la mező­ket, gyár­lá­to­ga­tá­so­kat is tartalmazva.

Ha egy iga­zán külön­le­ges épí­tett cso­dá­ra vágysz, keresd fel Remoulins tele­pü­lés mel­lett a Gard folyón átíve­lő római kori hidat. A Pond du Gard (híd a Gard felett) egy körül­be­lül két­ezer éves római kori 50 km-es víz­ve­ze­ték­rend­szer része, egy­ben gya­lo­gos illet­ve sze­kér­for­gal­mat is bonyo­lí­tó híd, mely a kör­nyék­be­li for­rá­sok­ból szál­lí­tot­ta a vizet Nimes váro­sá­ba. Romantikus élmény a híd lábá­nál kicsit meg­pi­hen­ni és a Gard folyó part­já­ról néz­ni a nap­le­men­tét, ahogy a híd  bolt­ívei között bújócs­káz­va tér nyugovóra.

6). Szlovéniai barangolások

Utolsó hely­szín­ként egy kis gyöngy­sze­met aján­lok a figyel­med­be, nem messze hazánk­tól. Szlovénia, az Alpok és az Adria között meg­bú­jó ifjú ország szám­ta­lan nagy­sze­rű kikap­cso­ló­dá­si lehe­tő­sé­get kínál. Tengerpartja, a kis váro­sok bája, vagy az erdei túrák bár­me­lyi­ke fel tud töl­te­ni. Az én ked­ven­cem a Natura Eco camp, mely a Júlia Alpokban talál­ha­tó, 50 perc­re Ljubljanától. A Felső-Száva völ­gyé­ben lévő kem­ping­ben sáto­ro­zás­ra, lakó­ko­csi­zás­ra is lehe­tő­ség van. Ha sze­retsz a ter­mé­szet­ben fel­töl­tőd­ni, túráz­ni, a hegyek­ben baran­gol­ni, akkor ez lesz a Te helyed. És, ha még vala­mi plusz­ra vágy­nál fedezd fel a hely cso­dá­la­tos gyógy­nö­vé­nye­it veze­tett túra kere­tén belül, vagy csak élvezd a hegyi lege­lők, vad­vi­rá­gok­kal borí­tott mezők vib­rá­ló ener­gi­á­ját kirán­du­lá­sod és sétád során.

Remélem jól érez­ted magad vir­tu­á­lis kirán­du­lá­sa­ink során. Hogy majd uta­zá­sod is kényel­mes, pihen­te­tő legyen érde­mes besze­rez­ned egy kényel­mes nyak­pár­nát. A szá­mos szín és töl­tet között iga­zi egye­di­sé­get is talál­hatsz, ha a Szénafüvek Párnamanufaktúra gyógy­nö­vé­nyes nyak­pár­ná­ját válasz­tod. A 4 féle gyógy­nö­vénnyel töl­tött, 100%-os pamut nyak­pár­na segít ella­zul­ni, és kényel­me­seb­bé teszi a hosszú utazást.