Keresés az oldalon

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Minden évben látok hason­ló blog­posz­to­kat, de olyan­ba még nem futot­tam, ami az összes (sze­rin­tem) hasz­nos dol­got egy­be szed­te vol­na. A közel­múlt­ban sokat uta­zunk gye­re­kek­kel , s az elmúlt évek tapasz­ta­la­tai talán segít­sé­get nyújt­hat­nak.  Először is ter­mé­sze­te­sen le kell, hogy szö­gez­zem, hogy min­den gye­rek más. Ami nekem bevált, nem biz­tos, hogy a Te cse­me­téd­nél is be… Tovább

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Hetek óta lázas keres­ge­tés­ben vagyok, hogy meg­ál­mod­jam az idei nya­ra­lá­sun­kat. Egyszerre sze­ret­nénk ten­ger­be merül­ni egy iga­zán per­zse­lő nyá­ri napon, ugyan­ak­kor a magas hegyek is von­za­nak, vagy egy hosszabb bicik­lis baran­go­lás.  Ha még neked sincs meg a vég­le­ges nyá­ri úti célod, ez a bejegy­zés Neked szól. Sorra veszem azo­kat a helye­ket, ame­lyek nálam szó­ba jöhet­nek hazánk­ban,… Tovább

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Albánia, ahol bármi megtörténhet és meg is történik

Nyitott szív­vel vág­tunk neki az idei nagy nyá­ri kalan­dunk­nak. Útra kel­tünk fel­fe­dez­ni Albániát, meg­is­mer­ni azt a nehéz múl­tú euró­pai orszá­got, mely­ről több az elő­íté­let és nega­tív szte­reo­tí­pia, mint a valós élmény és tapasz­ta­lás. Utunk során sze­re­lem ébredt ben­nünk az ország és a ben­ne rej­lő kicsiny és nagyob­bacs­ka cso­dák iránt. Jó szív­vel ajánl­juk az Albániában élő… Tovább

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Mit kell ten­ned, ha nyer­ni sze­ret­nél?  1. Látogasd meg Facebook olda­lun­kat (katt ide!) 2. Lájkold a nye­re­mény­já­ték­hoz tar­to­zó bejegy­zést 3. Hozzászólásodban nevezz meg vala­kit (@xy) és kívánj neki „Jó utat!” Sorsolás: 2017. júli­us 20-án. Nyeremény: Nagy mére­tű nyak­pár­na 4 féle gyógy­nö­vénnyel  Ha te leszel a sze­ren­csés nyer­tes nem csak téged, hanem azt a bará­to­dat is meg­aján­dé­koz­zuk a fen­ti nye­re­ménnyel,… Tovább