Keresés az oldalon

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Minden évben látok hason­ló blog­posz­to­kat, de olyan­ba még nem futot­tam, ami az összes (sze­rin­tem) hasz­nos dol­got egy­be szed­te vol­na. A közel­múlt­ban sokat uta­zunk gye­re­kek­kel , s az elmúlt évek tapasz­ta­la­tai talán segít­sé­get nyújthatnak. 

Először is ter­mé­sze­te­sen le kell, hogy szö­gez­zem, hogy min­den gye­rek más. Ami nekem bevált, nem biz­tos, hogy a Te cse­me­téd­nél is be fog, de nagy rá az esély. Azt is érde­mes figye­lem­be ven­ni, hogy élet­ko­ron­ként mások az igé­nyek, s ha az első repü­lés nem sike­rült a leg­job­ban, az se szeg­je ked­ve­det. A gye­re­kek vál­toz­nak. A fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok elter­je­dé­sé­vel egy­re gya­ko­ribb lett a repü­lés. S így nyá­ron, talán az egyik leg­ké­nyel­me­sebb uta­zá­si for­ma, hiszen gyor­sabb és sok­kal érde­ke­sebb, mint a meg­szo­kott autós utazás.

1). Hova szól­jon a jegy?

Sokaknak tel­je­sen mind­egy, de sze­rin­tem egy gye­rek­nek nagy élmény, ha ablak mel­lett ül. Az első és a hát­só sorok­nak is meg­van az elő­nye, picit gyor­sab­ban jutsz ki, illet­ve hátul a mos­dó könnyeb­ben elér­he­tő. Ezeket a szem­pon­to­kat érde­mes mér­le­gel­ni mikor jegyet foglalsz.

2). Mit vihe­tünk a gépre?

Indulás előtt érde­mes átnéz­ni azok­nak a dol­gok­nak a lis­tá­ját, amit a gép­re kézi­poggyász­ban fel­vi­he­tünk. A bőrön­dök, kézi­poggyá­szok szá­ma, mére­te főleg a fapa­dos jára­tok­nál vál­to­zik, sok­szor 1–1 idény alatt több­ször is.

3). Hogyan öltözzünk?

Ha nem vagy ruti­nos repü­lő, jó ha tudod, hogy álta­lá­ban hideg van a gépe­ken. Ez főleg nyá­ron lehet kicsit zava­ró, mikor az ember rövid ujjú­ban, szan­dál­ban, szok­nyá­ban száll fel a gép­re. Ha lehet inkább vékony len­vá­szon nad­rág­ban, bebú­jós cipő­ben utaz­za­tok, vagy legyen nála­tok zok­ni. Érdemes egy könnyű kis kar­di­gánt is fel­vin­ni a gép­re vagy egy ken­dőt, sálat.

4). Játék

Bizony, aki gye­rek­kel indul, annak elő­re be kell ter­vez­ni 1–2 játé­kot. Lehet ez a régi ked­venc, vagy egy új, amit a repü­lés ide­je alatt lehet fel­fe­dez­ni. Nagyobbaknál hasz­nos lehet a mág­ne­ses játék, ami nem potyog le, s nem kell meg­za­var­ni az előt­tünk ülőt a folya­ma­to­san leeső darab­kák miatt. Iskolásoknál a könyv, kereszt­rejt­vény szin­tén nem hiá­nyoz­hat. Ha egyik játék sem vál­na be érde­mes kút­fő­ből szó­ra­koz­tat­ni a gyer­kő­cöt: gon­dol­tam vala­mi­re, szó­lánc, fekete/fehér/igen/nem…végtelen a tár­ház, ezek­kel gyor­san elte­lik az út.

5). Rágcsálni való

Érdemes több, kis cso­ma­got készí­te­ni, amit az út köz­ben el tud fogyasz­ta­ni a gye­rek. Nálunk bevál­tak a müz­li sze­le­tek, a külön­bö­ző kek­szek, zöld­ség chip­szek. Én kerü­löm a cso­kis, töl­tött dol­go­kat, tapasz­ta­lat, hogy ami tud, az kifo­lyik, elke­nő­dik. Nem jó ilyen bosszú­ság­gal kez­de­ni a nyaralást.

6). Rágó

Nálunk kicsi­nek is, nagy­nak is fel­szál­lás­nál, leszál­lás­nál álta­lá­ban bedu­gul a fülünk. Egy isme­rős aján­lot­ta a rágót, mely tény­leg segí­tett. Egy pró­bát meg­ér, ha nek­tek is ilyen prob­lé­má­tok adódna.

+1). Nyakpárna

Kisebb-nagyobb túrá­ink­ra, kirán­du­lá­sa­ink­ra magunk­kal visszük a gyógy­nö­vé­nyes nyak­pár­nán­kat, mert az uta­zás során, a ten­ger­par­ti lus­tál­ko­dás­hoz, olva­sás­hoz,  de akár éjsza­kai alvás­nál is fon­to­sa kénye­lem. A gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va töl­te­te segít meg­tar­ta­ni a nya­kat, és ami a leg­fon­to­sabb , hogy akár 40 fok elle­né­re sem izza­dunk bele, mert kivá­ló­an szellőzik.

A nyak­pár­na töl­te­lék alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, old­hat­ja a feszültséget.

A repü­lés – főleg az első – nagy élmény lesz a csa­lád­nak. Egy kis oda­fi­gye­lés­sel még kel­le­me­seb­bé tehet­jük az utazást.