Keresés az oldalon

Nyóz lej doamna

Nyóz lej doamna

Jött a vizes ember. Tudtuk, hogy jön­ni fog, de nem vár­tuk. Nagyon nem. Reggeltől ő volt a téma, ma kell jöj­jön, le fog­ja olvas­ni az órát. Le kell másszon az akná­ba, a múlt­kor is mor­gott. Na de hát mind morog­hat, mért nem szü­le­tett gróf­nak, akkor nem kéne aknák­ba mász­kál­jon és órát olvas­son. Vagy tanul­ha­tott vol­na más… Tovább

Mi így szeretjük

Mi így szeretjük

Nagytatánk ügyes kicsi szé­kely ember volt. A szó szo­ros értel­mé­ben. Kinézete akár a Fából fara­gott király­fi, öntör­vé­nyű, makacs, saját útját járó, ter­mé­szet­ben élő. Kevesen értet­ték és ő nem is akar­ta, hogy ért­sék. Csak jár­ta a maga útját. Jól, rosszul, öntör­vé­nyű­en és sza­ba­don. Nem volt a sza­vak embe­re. Tetteivel, öntör­vé­nyű­sé­gé­vel taní­tott. Ritkán szólt, velő­set. Ezek a… Tovább

Még tíz tojás

Még tíz tojás

Pár évvel ezelőtt igen kilá­tás­ta­lan hely­zet­be keve­red­ve meg­lá­to­gat­tam nagy­szü­le­i­met. Minden össze­ku­szá­ló­dott ben­nem, kér­dé­sek, vála­szok majd ezek elhes­se­ge­té­se, újabb kér­dé­sek, más vála­szok és csak kavar­gott az egész. Ebben a kusza­ság­ban egy dolog volt szá­mom­ra egy­ér­tel­mű: nagyi­ék­nál ott lesz a meg­nyug­vás, meg­hall­gat­nak és vala­mi nagyon bölcs meg­ol­dást java­sol­nak. Elmentem, leül­tem és hosszas hall­ga­tás után elkezd­tem mesél­ni. Csendben kivár­ták,… Tovább