Keresés az oldalon

Őrizd meg

Őrizd meg

A tavasz ébre­dé­sé­vel és a sze­rel­me­sek nap­ja köze­led­té­vel fel­pezs­dül ben­nünk a leg­alap­ve­tőbb embe­ri érzés, a sze­re­lem, a vágy. Van aki sze­re­ti és ünnep­li, van aki mond­va­csi­nált fel­haj­tás­nak tart­ja, de olyan ember biz­to­san nincs, aki a sze­rel­met önma­gá­ban elutasítja.

Emberek vagyunk, az ember tár­sas lény és ami­óta édes­anyánk ölé­ből kis­gye­rek­ként lemász­tunk, némi önál­ló­so­dá­si törek­vés­től vezé­relt pár láza­dó lépés után kamasz­ko­runk­tól vissza­vá­gyunk vala­ki más kar­ja­i­ba. Szeretetre, figye­lem­re éhe­zünk, és ha meg­ta­lál­juk Őt, amint fel­fe­dez­zük ben­ne AZT, amit meg­fo­gal­maz­ni nem min­dig tudunk, de ha meg­érez­zük fel­is­mer­jük, – már­is egy lát­ha­tat­lan bubo­rék sző be ket­tön­ket, amit örök­nek hiszünk, soha nem puk­kad­hat ki. Mégis, a kez­de­ti mese­be­li rózsa­szín lán­go­lás­ból sok­szor hamar átke­rü­lünk a túl­ol­dal­ra és érzel­mi­leg kisem­mi­zett­nek érez­zük magun­kat. Miért?

A sze­re­lem­ben nem léte­zik min­den­ki­re egy­for­mán vonat­ko­zó sza­bály, nem léte­zik töké­le­tes tipp vagy tanács, még­is elgon­dol­koz­tunk azon, hogy hol ront­hat­juk el? Mit tehe­tünk érte tuda­to­san, hogy ha elér­tük az áhí­tott álla­po­tot, azt minél tovább megőrizzük?

  • Nincs töké­le­tes ember, ebből követ­ke­ző­en nincs töké­le­tes társ sem. Vannak azon­ban ragyo­gó sze­mé­lyi­sé­gek, mind­annyi­an hibá­ink­kal és töké­let­len­sé­günk­kel együtt sze­ret­he­tő embe­rek vagyunk. Keresd meg tuda­to­san tár­sad­ban a töké­let­len­sé­ge­ket, tárd fel és kér­dezd meg magad­tól, tudod‑e ezzel együtt sze­ret­ni? Semmiképpen se akard átszab­ni, meg­fa­rag­ni a lényét, jel­le­mét. Ez a Teremtő és a szü­lei dol­ga volt. Amivé lett fel­nőtt korá­ra, akként fogadd el és sze­resd őt, ha tudod.
  • Ne keverd össze a vágya­ko­zást a sze­re­lem­mel. Sok keser­ves per­cet kerül­hetsz el, ha nem ker­ge­ted magad illú­zi­ók­ba. Fontosabb témák fel­ve­té­se előtt beszél­jé­tek meg ki hol tart és mit gon­dol a kap­cso­la­to­tok­ról? Lehet, hogy te már a gye­re­ke­i­tek nevét kere­sed a nap­tár­ban, ő pedig két ran­de­vú­tok között dilem­má­ban van, hogy szeretne‑e egy­ál­ta­lán veled komo­lyabb kapcsolatot?
  • Ha sze­ret­nél vala­mit kér­ni, java­sol­ni, mondd ki nyíl­tan. A ráuta­ló maga­tar­tás­ból, céloz­ga­tás­ból és mani­pu­lá­ci­ó­ból nagyobb eséllyel lesz fél­re­ér­tés és sér­tő­dés, mint betel­je­sült vágy. A mani­pu­lált hely­ze­te­ket nehéz meg­fej­te­ni, és hama­rabb bizony­ta­la­nít­ja el a párod, mint meg­ér­te­né, mi is a célod.
  • Feldolgozatlan sérel­mek­kel, meg nem értett koráb­bi csa­ló­dá­sok­kal a tar­so­lyod­ban ne kezdj új kap­cso­lat­ba. Tisztázd magad­ban mi tör­tént veled koráb­ban és főleg azt értsd meg miért tör­tént. Ha vilá­gos­sá válik hol hibáz­tál koráb­ban, segí­ti a tisz­tán­lá­tá­sod és a követ­ke­ző kap­cso­la­tod­ban kisebb való­szí­nű­ség­gel köve­ted el ugyan­azo­kat a hibákat.
  • Törekedj a part­ne­ri kap­cso­lat­ra. Ne válj meg­men­tő­vé és te se a meg­men­tő­det keresd part­ne­red­ben. Túl nagy ter­het vál­lalsz és túl nagy ter­het rósz tár­sad­ra, úgy érzi, meg­men­tő­ként tekin­tesz rá és függsz tőle. A koráb­bi csa­ló­dott­sá­ga­i­dat és kese­rű­sé­ge­det önál­ló­an dol­gozd fel, segí­tők­kel, tera­peu­ták­kal, bará­tok­kal, mely folya­mat­ból önbe­csü­lést és önbi­zal­mat merítesz.
  • Elvárások helyett vedd szám­ba mit jelent neked, mit ad a kap­cso­la­tod. Légy hálás, azért amit elér­te­tek, amit meg­él­te­tek együtt. Beszélgessetek róla. Sokkal könnyebb a közös ügyek­ben a már meg­tör­tént pozi­tív dol­go­kat ele­mez­ni és azo­kat ala­pul véve tovább sző­ni és ter­vez­ni, mint elvá­rá­sok­kal tűz­delt fel­adat­ren­ge­teg­ben meg­tar­ta­ni azt a könnyed puha érzést, amit a sze­re­lem a kap­cso­la­tok bim­bó­zá­sá­nak ide­jén ad.