Keresés az oldalon

Gyógynövényes gyerekpárna tavaszra

Gyógynövényes gyerekpárna tavaszra

Ha tavasz, akkor zsizsegés, frontok, fáradtság, hangulat-ingadozás – ismerős? Gyerekeknél ez még erősebben érezhető, nyűgösebbek, aktívabbak, érzékenyebbek, és mindezt egyszerre!

Gyógynövényes párnával persze a kicsiknek is tudsz segíteni, ehhez adunk most néhány tippet és instrukciót.

Mennyi idős kortól javasoljuk a gyógynövényes párna használatát?

A gyógy­nö­vé­nyes pár­na hasz­ná­la­tát 2 éves kor felett java­sol­juk. Ennél kisebb kor­ban a gye­re­kek még nagyon érzé­ke­nyek lehet­nek a gyógy­nö­vé­nyek­re, erő­tel­jes reak­ci­ók lép­het­nek fel náluk.

  • 2 éves kor felett is érde­mes kisebb pró­bák során hoz­zá­szok­tat­ni őket a gyógy­nö­vé­nyek közelségéhez.

Melyik gyógynövényes párna használatát ajánljuk?

2 éves kor­tól a 4 gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó kis­pár­ná­in­kat ajánl­juk hasz­ná­lat­ra. Ebben tön­köly­pely­va és kamil­la, cit­rom­fű, bors­men­ta, illet­ve leven­du­la keve­ré­ke talál­ha­tó. Ennél maga­sabb gyógy­nö­vény-mennyi­sé­get tar­tal­ma­zó pár­na ese­tén a gye­re­kek érzé­ke­nyeb­ben rea­gál­hat­nak, így első gyógy­nö­vé­nyes pár­na­ként min­den­képp kis­pár­ná­ink egyi­két javasoljuk.

„Kisunokámnak vet­tem egy kis­pár­nát aján­dék­ba. Meseolvasáskor azt gyö­mö­szö­li, és azóta csak azzal haj­lan­dó elaludni.”

H. Erzsébet

Mikor javasolt használni a gyógynövényes párnát & mit várhatsz tőle?

Békakirály • gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

A gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­na hasz­ná­la­ta akár min­den­na­pos is lehet:

  • alvás­hoz ren­des pár­na helyett vagy mel­lett, alvás­könnyí­tés­re, a kicsi meg­nyug­vá­sa érdekében;
  • van­nak gye­re­kek, akik plüss helyett hasz­nál­ják, és viszik maguk­kal mindenhova;
  • mások kimon­dot­tan lég­zés­könnyí­tés cél­já­ból az orruk elé húzzák;
  • sok gyer­mek pedig a pely­vás pár­na zize­gős anya­gát sze­re­ti gyű­rö­get­ni, ez nyug­tat­ja meg.

Hogyan érdemes használni a gyógynövényes gyerekpárnát?

Mindennapi hasz­ná­lat ese­tén egy­sze­rű­en csak olyan módon, mint bár­mi­lyen más kis­pár­nát. Ha pedig ext­ra célok­ból hasz­nál­já­tok, akkor már mond­juk is:

Gyógynövényes kis­pár­nát alkal­maz­hat­tok meg­fá­zás ese­tén. Ilyenkor fel kell mele­gí­te­ni, pél­dá­ul mik­ró­ban 1,5 perc alatt, és a fej alá vagy mel­lé ten­ni. Természetesen bár­hol más­hol is elhe­lyez­he­tő, pél­dá­ul a mell­ka­son, a tor­kon vagy az arcon is.

„Ha a gye­re­ke­im­nek fáj vala­mi­je, a sópár­na fel­me­le­gít­ve eny­hí­ti azt.”

Bobákné Kardos Georgina

Csípésekre, kék-zöld fol­tok­ra is hasz­nál­hat­tok gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­nát. Ebben az eset­ben inkább lehű­te­ni java­solt, 2–3 óra a hűtő­ben pél­dá­ul meg­fe­le­lő. A hideg pár­nát pedig az érzé­keny bőr­fe­lü­let­re kell tennetek.

Utazások ese­tén az egyik leg­könnyeb­ben vihe­tő, hűsé­ges társ. SOS meg­nyug­vás­hoz, jobb alvás­hoz, könnyebb lég­zés­hez is ide­á­lis, de pél­dá­ul uta­zás során is jókat lehet alud­ni vele autó­ban, repü­lőn egyaránt.

Hogyan tudod karbantartani a gyógynövény kispárnát?

Semmi eset­re sem java­solt mosó­gép­be ten­ni, sem más módon kimos­ni. Egy kis ned­ves­ség még nem bánt­ja, de ne tanít­sá­tok meg úsz­ni 🙂 Legkönnyebben kigő­zö­lés­sel lehet tisz­tí­ta­ni, fer­tőt­le­ní­te­ni; ezt köve­tő­en pedig tedd ki a nap­ra, és szá­rítsd meg ott. A nap suga­rai a tön­köly­pely­vá­nak ter­mé­sze­tes segí­tői, bein­dít­ják ön-fer­tőt­le­ní­tő folya­ma­ta­it. Mivel anti­bak­te­ri­á­lis anyag­ról van szó, a külön­fé­le kór­oko­zók ele­ve nem sze­ret­nek meg­te­le­ped­ni ben­ne, de gőzö­lés + nap­fény kom­bi­ná­ci­ó­val könnyen fris­seb­bé tehe­ted. Ezt köve­tő­en az illa­ta is ismét fel­erő­sö­dik majd.

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Merthogy, ha netán 2 hét után már nem érzi­tek úgy az illa­tát, mint ami­kor meg­ér­ke­zett, az ter­mé­sze­tes. Az orr hoz­zá­szo­kik még az erő­sebb gyógy­nö­vény-illat­hoz is, idő­vel ter­mé­sze­tes­sé válik ezek­nek az aro­mák­nak a jelen­lé­te. A szá­rí­tott gyógy­nö­vé­nyek azon­ban kb. 2 évig nem veszí­te­nek a hatá­suk­ból, akkor sem, ha nem érzed folya­ma­to­san őket!

Egy gyakori kérdés, amire mindig igyekszünk válaszolni: miért nincs CSAK levendulás gyerekpárna a Szénafüvek „polcain”?

Mert maga­dott, pon­tos recep­te­ket köve­tünk a pár­nák össze­ál­lí­tá­sa­kor. A gyógy­nö­vé­nyek képe­sek fel­erő­sí­te­ni egy­más hatá­sát, ám meg­fe­le­lő mennyi­ség­ben szük­sé­ges alkal­maz­ni őket a kívánt hatás eléré­se érde­ké­ben. Ha csak leven­du­la kerül a pár­ná­ba, akkor az min­den eset­ben vagy túl kevés len­ne, azaz nem éppen hatá­sos, vagy pedig túl sok, ami éles, akár aller­gi­ás reak­ci­ót is előidézhetne.

A gyógynövényes keverékekkel, amelyek füvesasszony dédanyánk receptjei alapján készülnek, mi az optimális arányokat alkalmazzuk, amelyek népi megfigyelések alapján valóban hatékonyan segítenek.