Keresés az oldalon

Mágikus szilveszter

Mágikus szilveszter

Az esz­ten­dő utol­só nap­ja, szil­vesz­ter, a nép­hit sze­rint mági­kus erő­vel bír és szá­mos, az embe­ri élet­re, az állat­ál­lo­mány­ra és a ter­més bősé­gé­re vonat­ko­zó szo­kást, hie­del­met von maga köré. A lányok gom­bóc­fő­zés­sel, ólom­ön­tés­sel tuda­ko­zód­tak jöven­dő­be­li­jük neve, fog­lal­ko­zá­sa után, vagy fér­fi­nad­rá­got rej­tet­tek pár­ná­juk alá, hogy meg­ál­mod­ják ki lesz a vőle­gé­nyük. Ha pedig sót­lan pogá­csát sütöt­tek és azt… Tovább

Luca napja, avagy népi hiedelmek a Boszorkányok napjáról

Luca napja, avagy népi hiedelmek a Boszorkányok napjáról

Az év utol­só hónap­já­ra szá­mos ünnep és hagyo­mány jut, de talán a decem­ber 13‑i Luca nap­ját öve­zi a leg­több hie­de­lem és nép­szo­kás. A nap­tár­re­for­mot meg­elő­ző­en – a Gergely-nap­­tár élet­be­lé­pé­se, azaz 1582 előtt – Luca nap­já­ra esett a nap­for­du­ló. Ilyenkor volt a leg­hosszabb az éjsza­ka, a leg­rö­vi­debb a nap­pal. Ezen a napon első­sor­ban a tyú­kok ter­mé­keny­ség varázs­lá­sa… Tovább