Keresés az oldalon

A húsvét szimbólumai és ezek jelentései

A húsvét szimbólumai és ezek jelentései

A keresz­tény­ség leg­na­gyobb ünne­pé­nek ere­de­te nem kizá­ró­lag a keresz­tény­ség­hez vezet­he­tő vissza, hiszen más val­lá­sok­ban, illet­ve pogány hívők­nél is jelen van­nak hason­ló ünne­pek. Ugyanígy, a hús­vét szim­bó­lu­mai is meg­ta­lál­ha­tók náluk ugyan­úgy, mint a keresz­tény kul­túr­kör­ben. A hús­vét leg­fon­to­sabb szim­bó­lu­mai Kiscsibék A fris­sen kikelt kis­csi­bék az új éle­tet jele­ní­tik meg: pogány ünne­pek sze­rint a ter­mé­szet újra­éle­dé­sét, a… Tovább