Keresés az oldalon

Kerek-ülőpárna-34x7cm-K5AC6326-DEV

Kerek-ülőpárna-34x7cm-K5AC6326-DEV

Kerek ülőpárna 34x7cm

Kényelmed foko­zá­sá­hoz a leg­jobb válasz­tás, mert:
– kényel­mes ha ülő­mun­kát végzel,
– föl­dön ülés­hez is hasz­nál­ha­tod, akár vendégpárnaként,
– medi­tá­ci­ó­hoz és jóga­gya­kor­la­tok­hoz is kiváló,
– segí­ti a helyes, egye­nes gerinctartást,
– hasz­ná­la­tá­val csök­ken­het­nek eset­le­ges meden­ce- és gerincfájdalmaid,
– fáradt/visszeres lábad alá­tá­masz­tá­sá­ra és fel­pol­co­lá­sá­ra is alkalmas,
– hasz­ná­la­ta opti­má­lis keresztcsontjaidnak,
– arany­ér ese­tén görcs­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sú lehet,
– gyer­mek­ágya­sok­nak, szop­ta­tó édes­anyák­nak segí­ti a kényel­mes, teher­men­tes ülést,
– autó­ve­ze­tés­nél kényel­me­seb­bé teszi az ülést,
– töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele,
– kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát,
– külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban mun­ka­he­lyed, ott­ho­nod, autód berendezéséhez,
– cip­zá­ras meg­ol­dá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod pár­nád magas­sá­gát így még egye­dib­bé és kényel­me­seb­bé téve használatát
– egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted mun­ka­he­lyed­re, laká­sod­ba, autód­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát