Keresés az oldalon

szenafuvek-30x60-gyogynovenyes-nagyparna-K3AP5019

szenafuvek-30x60-gyogynovenyes-nagyparna-K3AP5019

Ez a pár­na a leg­jobb válasz­tás, ha sze­re­ted, hogy:
– fel­ve­szi a fejed formáját,
– egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hasonfekvéshez,
– illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­ké­nek köszön­he­tő­en nyu­god­tabb, mélyebb alvást biztosít,
– segít­het leküz­de­ni eset­le­ges alvászavaraidat,
– fej­fá­jás, mig­rén ese­tén eny­hít­he­ti a problémáidat,
– váll­fáj­dal­mak ese­tén mére­té­nek, kiala­kí­tá­sá­nak és össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en segít­het az ízületek/izmok ellazulásában,
– fáradt láb, vissz­eres pana­szok és nehéz láb érzés ese­tén nyug­ta­tó­lag hat­hat lábadra,
– mele­gít­ve has­fá­já­sok, gör­csös álla­po­tok ese­tén eny­hít­he­ti panaszaidat,
– autó­ve­ze­tés­nél, ülő­mun­ká­nál kivá­ló­an alkal­mas dere­kad és hátad megtámasztására,
– töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele,
– kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát,
– aro­más illa­tá­nak köszön­he­tő­en a meg­lé­vő pár­ná­id mel­lé kiegé­szí­tő­ként is használhatod,
– külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod berendezéséhez,
– egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát.