Drapp keksz • Gyógynövényes sópárna - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Drapp keksz • Gyógy­nö­vé­nyes sópár­na

2 190 Ft

6 készleten

Összehasonlítás
SÓPADRKE 6 készleten 18 × 23 cm 0.5 kg .Címkék , , , , , , , , , .

Leírás

Sze­ret­ni fogod mert hűt­ve vagy mele­gít­ve:

  • nyu­god­tabb leszel tőle
  • segít­het leküz­de­ni alvás­za­va­ra­i­dat
  • fej­fá­já­so­dat, mig­ré­ne­det eny­hít­he­ti
  • lég­zé­se­det könnyít­he­ti
  • aller­gi­ás, aszt­ma­ti­kus jel­le­gű pana­sza­i­dat csök­kent­he­ti
  • ízületi‑, izom­fáj­dal­mak, rán­du­lá­sok és gör­csök ese­tén segít­het az ella­zu­lás­ban
  • gyors segélyt nyújt ha meg­csíp a bogár

Össze­té­tel: erdé­lyi kősó, cit­rom­fű, leven­du­la virág, kamil­la, bors­men­ta.

Huzat: 100% pamut.

Töl­tet: 500 g (±10%)

Gyer­mek­ként tün­dér­me­sé­nek tűnt mind­az amit a dédi­ről és prak­ti­ká­i­ról mesél­tek, főleg akkor ami­kor bete­gen feküd­tünk és az ő bevált egy­sze­rű mód­sze­re­i­vel ken­tek-fen­tek, bugyo­lál­tak ben­nün­ket és láss cso­dát, meg is gyó­gyul­tunk.

A déd­nagy­anyánk recept­je alap­ján készült mele­gí­tett gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes sóval töl­tött zsá­kocs­kát tet­ték mell­ka­sunk­ra ha meg­fáz­tunk, a fut­ko­sás köz­ben kifi­ca­mo­dott bokánk­ra vagy ha meg­csí­pett vala­mi­lyen bogár ugyan­ezt a gyógy­mó­dot alkal­maz­ta édes­anyánk hűt­ve.

Min­dig erdé­lyi kősót hasz­nál­tunk a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék mel­lé, mivel a csa­lá­di recep­tú­ra sze­rint azt az alap­anya­got kell hasz­nál­ni a gyó­gyu­lás­hoz, ami a lakó­he­lyün­kön vagy ahhoz a lehe­tő leg­kö­ze­lebb fel­lel­he­tő.

A hoz­zánk leg­kö­ze­leb­bi, nap­ja­ink­ban is ter­me­lést foly­ta­tó sóbá­nya a Désen műkö­dő sóbá­nya, mely­ben már az 1500-as évek ele­jén is folyt a kősó kiter­me­lé­se.

Szé­na­fü­vek sópár­na a cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la és bors­men­ta jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi:

Cit­rom­fü­vet tet­tünk bele, mert ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó hatá­sú. Alvá­si zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Kül­ső­leg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fáj­dal­mak­ra.

Leven­du­la virá­got tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illó­olaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén. Bak­té­ri­um­ölő hatá­sa miatt kül­ső­leg hasz­nos égé­si sérü­lé­sek­nél, gyul­ladt bőr ese­tén és rovar­csí­pé­sek ellen.

Kamil­la a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos össze­te­vő­je. Sóval keve­red­ve foko­zó­dik a hatá­sa, lég­zés­könnyí­tő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa rövid időn belül tapasz­tal­ha­tó.

Bors­men­ta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő, fris­sí­tő hatást gya­ko­rol. Kül­ső­leg alkal­maz­va kitű­nő rovar­csí­pé­sek, visz­ke­té­sek kiegé­szí­tő keze­lé­sé­re.

A cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la és bors­men­ta keve­rék­ben alkal­maz­va egy­más hatá­sát erő­sí­ti, sóval kiegé­szül­ve pedig foko­zó­dik ez az egye­di hatás.

További információk

Tömeg0.5 kg
Méretek18 × 23 cm

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás