Keresés az oldalon

Játékszabályzat – „FOX velünk Játszani?” nyereményjátékhoz

Szénafüvek Kft. „FOX velünk játszani?” elnevezésű nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

 

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban „Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban „Szervező”).
Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook, Instagram vagy más közös­sé­gi olda­lak továb­bá a FOXPOST Zrt.
A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játékszabályzatot.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. feb­ru­ár 1. nap­ján 0 óra 01 perc­től 2020. feb­ru­ár 29. nap­ján 24 óra 00 per­cig tart.

 

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban „Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hozzátartozói.

 

NYEREMÉNYEK

Azonnali nye­re­mény: min­den a https://szenafuvek.hu webshop­ból meg­ren­delt, kifi­ze­tett és FOXPOST ter­mi­nál­ba kért meg­ren­de­lés­re 20% ked­vez­mény­re jogo­sí­tó kupon

Fődíj I.:  1 meg­ren­de­lő vissza­nye­ri a ren­de­lé­se érté­két, maxi­mum brut­tó 10.000 Ft értékben
Fődíj II.:  1 meg­ren­de­lő vissza­nye­ri a ren­de­lé­se érté­két, maxi­mum brut­tó 8.000 Ft értékben
Fődíj III.:  1 meg­ren­de­lő vissza­nye­ri a ren­de­lé­se érté­két, maxi­mum brut­tó 6.000 Ft értékben

A ren­de­lés érté­ké­be a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj nem szá­mí­tan­dó bele.
A nye­re­ményt a Szervező kupon for­má­já­ban bocsát­ja a Játékos részé­re elekt­ro­ni­kus úton.
A Fődíj kate­gó­ri­á­ba kiál­lí­tott kupo­nok 2020. decem­ber 31-ig érvényesek.

 

A JÁTÉK LEÍRÁSA SORSOLÁS ÉS NYEREMÉNYEK

A Játékban min­den a játék idő­tar­ta­ma alatt a https://szenafuvek.hu webshop­ból meg­ren­delt, kifi­ze­tett és FOXPOST ter­mi­nál­ba kért meg­ren­de­lés részt vesz.
A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a https://szenafuvek.hu webs­ho­ban leadott ren­de­lé­sük szál­lí­tá­si mód­já­nál a Foxpost módo­za­tot kell kiválasztaniuk.

Szervező a Játék idő­tar­ta­ma alatt érke­zett beér­ke­zett meg­ren­de­lé­se­ket vissza­iga­zol­ja, a meg­ren­de­lés össze­gé­ről díj­be­ké­rőt, kiegyen­lí­tést köve­tő­en szám­lát küld. A szám­la kiál­lí­tá­sát köve­tő­en pedig külön e‑mailben egy 20% ked­vez­mény­re jogo­sí­tó kupont, kupon­kó­dot küld a vásár­ló részé­re. A kupon­kód kizá­ró­lag a szenafuvek.hu webshop­ban érvé­nye­sít­he­tő tel­jes áru ter­mé­kek vásár­lá­sa­kor, szál­lí­tá­si díjak­ra nem vonat­ko­zik továb­bá más ked­vez­ménnyel nem von­ha­tó össze. Érvényessége 2020. 03.31.

A meg­ren­de­lés és tel­je­sí­tés mene­te egyéb­iránt az ÁSZF-ben leír­tak­tól nem tér el.

Szervező a fen­ti­ek sze­rin­ti meg­ren­de­lé­se­ket meg­ren­de­lés­szám alap­ján rög­zí­ti és 2020. 03. 04-én 3 tagú bizott­ság előtt sor­so­lást tart mely­ben kisor­sol­ja a 3 db fődíj nyertesét.
A nyer­te­se­ket köz­vet­le­nül e‑mailben érte­sí­ti a nyereményről.

A Szervező a nyer­tes nevét (tel­jes név + város vagy meg­ren­de­lés­szám) a Facebook és Instangram olda­lán (www.facebook.com/szenafuvek instagram.com/szenafuvek) köz­zé tehe­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san beleegyeznek.

 

ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.