Keresés az oldalon

Elkelt!

Piros tűpettyes • kis méretű gyógynövényes nyakpárna

4 790 Ft

Utazáshoz vagy pihenéshez is használható alátámasztó párna. Segíti a vállak környékén felgyülemlett feszültség oldását, gyógynövényes töltete pedig kellemes, nyugtató, nyáridéző illatot áraszt.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut huzatban.

Elfogyott

KINYABOMA-1 Elfogyott N/A . Címkék , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

A Piros tűpettyes kis mére­tű nyak­pár­na kényel­me­sen tart­ja a nya­kat és a fejet, csök­ken­ti a terü­let ter­helt­sé­gét és segí­ti annak ella­zu­lá­sát. Emellett, keve­sen tud­ják, de a meg­fe­le­lő­en alá­tá­masz­tott nyak az agy vér­el­lá­tá­sá­nak javí­tá­sá­ra is képes, ezzel pedig javul­hat a kon­cent­rá­ció és a pro­duk­ti­vi­tás. Zenehallgatáshoz, olva­sás­hoz ugyan­úgy hasz­nál­ha­tó, mint egyes fáj­dal­mak ese­tén, pél­dá­ul torok­fá­jás­ra, fej­fá­jás­ra, gör­csök­re is haté­ko­nyan alkalmazható.

Amiért biz­to­san sze­ret­ni fogod:

  • feszült­ség­ol­dó hatást érez­hetsz a hasz­ná­la­ta során
  • csök­kent­he­ti a hely­te­len tar­tás miat­ti fájdalmakat
  • a nyak­pár­na ere­de­ti funk­ci­ó­ja mel­lett alvás­ra és ülő­pár­na­ként is bevethető
  • hasz­náld zene­hall­ga­tás­kor, olva­sás­kor vagy vidd magad­dal hosszabb utakra
  • nya­ki és váll körü­li fáj­dal­mak eny­hí­té­sé­re, a ter­helt­ség csök­ken­té­sé­re is alkalmazható
  • de torok­fá­jás, fej­fá­jás vagy külön­fé­le gör­csök ese­tén is jóté­kony segít­ség lehet

A pár­na fő töl­te­te az anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va. Nem tele­ped­nek meg ben­ne kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló tulaj­don­sá­gá­ról sem szá­mol­tak be. Mivel kova­sa­vat bocsát ki, köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sú, ha a köz­vet­len köze­led­ben tartod.

Emellett cit­rom­fű­vel töl­töt­tük, ami ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó gyógy­nö­vény­ként ismert. Alvási zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Külsőleg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fájdalmakra.

Levendulavirágot is tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illóolaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén. Baktériumölő hatá­sa miatt kül­ső­leg hasz­nos égé­si sérü­lé­sek­nél, gyul­ladt bőr ese­tén és rovar­csí­pé­sek ellen.

A kamil­la a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos össze­te­vő­je. Sóval keve­red­ve foko­zó­dik a hatá­sa, lég­zés­könnyí­tő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa rövid időn belül tapasztalható.

Borsmenta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő, fris­sí­tő hatást gya­ko­rol. Külsőleg alkal­maz­va kitű­nő rovar­csí­pé­sek, visz­ke­té­sek kiegé­szí­tő kezelésére.

További információk

Márka

Szénafüvek