Keresés az oldalon

Nyugtató párna gyerekeknek – pihenésre, alvásra, játékra is

Nyugtató párna gyerekeknek – pihenésre, alvásra, játékra is

Minden kis­gye­rek­nek kell vala­mi, amin alud­hat, pihen­het, amit gyűr­köd­het – miért ne len­ne ez kife­je­zet­ten olyas­mi, ami nyug­ta­tó hatás­sal bír? A Szénafüvek pár­ná­i­ról ren­ge­teg olyan véle­mény érke­zik hoz­zánk, ami gye­re­kek­kel kap­cso­la­tos. Mindenhova viszik magu­kal, imád­ják sza­gol­gat­ni, könnye­dén elal­sza­nak vele, illet­ve a lég­zé­si prob­lé­más gyer­kő­cök is nyu­god­tab­ban alsza­nak a Szénafüvek kis­pár­ná­já­val vagy sópár­ná­já­val.

Épp ezért, arra gon­dol­tunk, mesé­lünk egy kicsit róla, a kicsik miként tud­ják hasz­nál­ni ter­mé­ke­in­ket, melyi­ket és hány éves kor­tól ajánl­juk nyug­ta­tó pár­na­ként (is) gye­re­kek számára.

Először is: kisbabánál még kerüld a gyógynövényes összetevőket, ha nyugtató párnát keresel

A gyógy­nö­vé­nyek­nek, még szá­rí­tott for­má­ban is nagyon erős illó­anya­gai van­nak, ame­lyek 2 éves kor alatt irri­tá­ci­ót okoz­hat­nak a kicsik­nél. Mi épp ezért nem készí­tünk szoptatós‑, illet­ve baba­pár­ná­kat – jobb a biz­ton­ság 🙂 Párnáink hasz­ná­la­tát 2 éves kor felett ajánl­juk, és kez­dő­szett­ként min­den­képp 4‑féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött vál­to­za­to­kat javasoljuk!

Alváshoz, „nyunyókaként”, ölelgetni, játszani… Nyugtató párna gyerekeknek

Marci macska, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4-féle gyógynövénnyel 18x23 cm

Marci macs­ka, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 4‑féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Szénafüvek 4 gyógynövényes kispárna tönkölypelyva-töltettel

 • Ezt a kis­pár­nát kimon­dot­tan ajánl­juk a kicsik szá­má­ra, hiszen a 4 gyógy­nö­vénnyel ren­del­ke­ző töl­tet kímé­le­tes. Mégis, 4 nagyon hasz­nos, illa­tos vál­to­zat került bele, ame­lyek nyug­ta­tó hatá­sa rend­kí­vül jól érvé­nye­sül ebben a párnában.

A tön­köly­pely­va alap­töl­tet­ről érde­mes tud­ni, hogy eny­he „zize­gé­se” kife­je­zet­ten ella­zí­tó hatá­sú, kel­le­me­sen fel­ve­szi a fej for­má­ját, meg­fe­le­lő­en tart­ja a nyak­kal együtt. Nemcsak a fej alá, hanem a fej mel­lé is nyu­god­tan lehet ten­ni. A tön­köly­pely­va jóté­kony kova­sa­vat bocsát ki, amely nyug­ta­tó hatás­sal van a pár­na hasz­ná­ló­i­ra, akik ezzel mélyebb, nyu­god­tabb álmok­ról szá­mol­nak be. Népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint a tön­köly­pely­va aller­gi­zá­ló hatás­sal sem rendelkezik!

Ehhez pedig beke­rül a cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la, bors­men­ta keve­ré­ké­ből álló töltet.

Mind a négyen híre­sek nyug­ta­tó, ideg­erő­sí­tő képes­sé­gük­ről, közö­sen alkal­maz­va őket pedig egy­más hatá­sát erő­sí­tik. A kis­pár­nák illa­ta olyan, mint­ha a gyer­mek egy virá­gos, nyá­ri réten pihen­ne, a pár­na ella­zí­tó ere­je ezál­tal is érvényesül.

„Nagyon sze­re­tem a leven­du­lát, a gyer­me­ke­im is sze­re­tik az illa­tát, es sze­ret­nek a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­juk­kal alud­ni. Engem a zsú­folt-gyors napo­kon lenyug­tat, ha a köze­lem­ben van, mikor alszom.” Márkus Beatrix

 Egyenként a gyógynövényekről:

 • a cit­rom­fű kife­je­zet­ten hasz­nos alvás­za­va­rok mér­sék­lé­sé­re, nyu­god­tabb álmok eléré­se céljából;
 • a leven­du­la szin­tén a nyu­god­tabb, mélyebb alvást segí­ti elő, illet­ve lég­úti pana­szok ese­tén hasz­nos illó­anyag-tar­ta­lom­mal bír;
 • a kamil­la lég­zés­könnyí­tő és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sok­kal egy­aránt rendelkezik;
 • míg a bors­men­ta hűsí­tő, ella­zí­tó és szin­tén lég­út­tisz­tí­tó anyag­ként ismert.

Szintén ezeknek a gyógynövénynek a keveréke kerül gyógynövényes sópárnáinkba, amelyeket az anyukák nemcsak nyugtató párnaként szeretnek használni, hanem konkrét problémák kiegészítő kezelésére is.

Gyógynövényes sópár­ná­ink­ba való­di kősó kerül, amely egy iga­zi őserő­vel bíró, gyógy­ha­tá­sa­i­ról jól ismert anyag. Antibakteriális képes­sé­ge, gyul­la­dás­csök­ken­tő, illet­ve lég­úti prob­lé­mák ese­tén jóté­kony hatá­sai miatt gyak­ran alkal­maz­zák a népi gyó­gyá­szat­ban. Gyógynövényekkel kiegé­szít­ve igen­csak ütős „kok­télt” alkot­nak, nem vélet­le­nül az anyu­kák ked­ven­ce beteg­sé­gek ese­tén is. Ilyenkor a kicsik­nek nem­csak fáj­dal­mai van­nak, hanem nyű­gö­sek is, meg­nyug­vás­ra vágy­nak – a sópár­ná­val pedig két prob­lé­mán is lehet segí­te­ni egy csapásra.

„A Szénafüvek sópár­na az egyik leg­jobb dolog, ami­vel talál­koz­tam. Minden csa­lád­ta­gom imád­ja.” Fodor Emese

Nyugtató sópárna gyerekeknek betegség esetén is: hogyan, mire használd?

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Békakirály • Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Lehűtve:

 • csí­pé­sek­re tudod helyez­ni, hogy meg­nyug­tasd az irri­tált bőrfelületet,
 • ugyan­így bevet­he­ted rán­du­lá­sok­ra és húzó­dá­sok­ra is,
 • krupp ese­tén légzéskönnyítésre,
 • fog­fá­jás­nál a fájó, duz­zadt rész­re tehe­ted a gyer­mek arcán.

Felmelegítve:

 • meg­fá­zás ese­tén a tüne­tek enyhítésére,
 • álta­lá­no­san nyug­ta­tó, alvás­könnyí­tő pár­na lehet a gyerekeknek,
 • fül­fá­jás­nál segít­het mér­sé­kel­ni a fájdalmat,
 • a „nagy gye­rek­nek” is segít­hetsz vele: kamasz­lá­nyod­nak menst­ru­á­ci­ós görcs ese­tén remek szol­gá­la­tot tehet.

„Ha a gye­re­ke­im­nek fáj vala­mi­je, a sópár­na fel­me­le­gít­ve eny­hí­ti azt.” Bobákné Kardos Georgina

Szerezz be Te is saját nyug­ta­tó gyógy­nö­vé­nyes pár­nát a gye­re­kek­nek a Szénafüvek webshop­ból!