Keresés az oldalon

Elkelt!

Lila pálma • gyógynövényes díszpárna

9 900 Ft

Lakásdekorációként, délutáni pihenéshez, szundikáláshoz ajánlott. Tömör gyógynövényes tönkölypelyva töltete és vastagabb huzata miatt stabilan tartja a formáját hosszabb távon is.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% dekor lenhuzatban, az első oldalon nyomott mintával.

Elfogyott

LILPÁL Elfogyott 45 × 45 cm 2.1 kg . Címkék , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Termékünk recept­je több, mint 100 éves, csa­lá­di örök­sé­günk része. A Lila pál­ma dísz­pár­na a tön­köly­pely­va és 10 féle gyógy­nö­vény ked­ve­ző hatá­sa­i­val együt­te­sen ren­del­ke­zik. Formája, huza­ta és töl­te­te is ide­á­lis­sá teszi a lakás díszí­té­sé­re, szük­ség ese­tén pedig a pihe­nés­hez való felhasználásra.

Amiért biztosan szeretni fogod:

  • stí­lu­sos min­ták közül választ­ha­tod ki az ott­ho­nod­ba leg­in­kább illő gyógy­nö­vé­nyes dísz­pár­nát, letisz­tult­tól a tren­din át a rusztikusig
  • átha­tó, de nem tola­ko­dó illa­tá­val az örök nyár, a vad­vi­rá­gos rétek han­gu­la­ta köl­töz­het be hozzátok
  • amel­lett, hogy szé­pen mutat, alvás­ra, pihe­nés­re, ella­zu­lás­ra is ideális
  • kényel­me­sen fel­ve­szi a fej for­má­ját, tart­ja a nyakat
  • hasz­nál­ha­tó háton, oldalt és hason fek­vés­hez egyaránt
  • a töl­tet­ben talál­ha­tó gyógy­nö­vé­nyek rela­xá­ló hatás­sal bírnak
  • jóté­ko­nyan bevet­he­tő alvás­za­va­rok, stressz és fej­fá­jás ese­tén is
  • kis­sé fel­me­le­gít­ve a gör­csök tüne­te­it is enyhítheti
  • ha túl magas­nak / telt­nek talá­lod, ki tudsz ven­ni a gyógy­nö­vé­nyes dísz­pár­na töltetéből

A töltet összetétele:

Tönkölypelyva, leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsalikom.

Tönkölypelyva

A fej­for­má­hoz kivá­ló­an alkal­maz­ko­dó, anti­bak­te­ri­á­lis töl­tet­ben nem telepd­nek meg kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló hatás­ról sem szá­mol­tak be. Kovasavat bocsát ki, amely a szer­ve­ze­ted­re jóté­ko­nyan hat­hat – egy dísz­pár­ná­ra pedig külö­nö­sen igaz lehet ez, hiszen egész nap a köze­led­ben pihen!

Anyagának, töl­te­té­nek tulaj­don­sá­gai miatt kivá­ló­an átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak módod­ban áll, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át, végül szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 10 féle gyógy­nö­vény keveréke.

A leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom keve­ré­ke azért külö­nö­sen haté­kony, mert egyen­ként is igen erő­tel­jes gyógy­nö­vé­nyek. Keverékként egy­más tulaj­don­sá­ga­it fokoz­zák, kiegé­szí­tik, inten­zí­vebb élményt adva ezzel. Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes dísz­pár­ná­val nem­csak egy szép kiegé­szí­tőt, hanem a ter­mé­szet fris­ses­sé­gét, egy nyá­ri rét han­gu­la­tát csem­pész­he­ted be otthonodba.

További információk

Tömeg 2,1 kg
Méretek 45 × 45 cm
Márka

Szénafüvek