Keresés az oldalon

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Mit kell tenned, ha nyerni szeretnél?

 1. Látogasd meg Facebook oldalunkat (katt ide!)

2. Lájkold a nyereményjátékhoz tartozó bejegyzést

3. Hozzászólásodban nevezz meg valakit (@xy) és kívánj neki „Jó utat!”

Sorsolás: 2017. július 20-án.

blank

Ha te leszel a sze­ren­csés nyer­tes nem csak téged, hanem azt a bará­to­dat is megajándékozzuk
a fen­ti nye­re­ménnyel, akit a hoz­zá­szó­lá­sod­ban megjelöltél.

Ismerkedj meg velünk, nézz szét csa­lá­di manufaktúránkban!

A Szénafüvek Kft.

„Kívánj jó utat, és nyerj!”

elnevezésű
NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban „Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (szék­hely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74., a továb­bi­ak­ban „Szervező”).

Ezt a játé­kot sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook, és nem is kap­cso­ló­dik ahhoz.
A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játékszabályzatot.
2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. júni­us 7‑én 20. nap­ján 8 óra 00 perc­től 2017. júli­us 19. nap­ján 24 óra 00 per­cig tart.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban „Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hozzátartozói.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a szer­ve­ző Facebook olda­lán (https://www.facebook.com/szenafuvek/) „láj­kol­nia” kell a nye­re­mény­já­té­kot elin­dí­tó képet és hoz­zá­szó­lá­sá­ban „Jó utat!” kell kíván­nia egy isme­rő­se meg­je­lö­lé­sé­vel (@xy)

5. NYEREMÉNY

A játék során 2 db Nagy mére­tű nyak­pár­na 4 féle gyógy­nö­vénnyel elne­ve­zé­sű ter­mék kerül kisorsolásra.
Nem csak az nyer, aki­nek a nevét a Szervező kisor­sol­ja, hanem az is, akit hoz­zá­szó­lá­sá­ban megjelölt.
A Nyeremény más­ra át nem ruházható.

6. SORSOLÁS

Szervező a meg­adott idő­tar­tam alatt a játék­ban részt­ve­vők közül 2017. júli­us 20. nap­ján 11 óra 00 perc­kor, 3 (három) tagú sor­so­lá­si bizott­ság (a továb­bi­ak­ban: „Sorsolási Bizottság”) jelen­lé­té­ben, a vélet­len­sze­rű­ség elvé­nek ele­get tevő gépi sor­so­lás­sal sor­sol­ja ki a nyer­test, illet­ve egy tartaléknyertest.
A sor­so­lás hely­szí­ne a Szervező székhelye

A nyer­test a Szervező 2017. júli­us 20. nap­ján érte­sí­ti a Facebook-on keresz­tül, Messenger üze­net for­má­já­ban. A nye­re­ményt a Szervező a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­től szá­mí­tott továb­bi 30 napon belül pró­bál­ja meg kéz­be­sí­te­ni. Amennyiben a nyer­tes határ­idő­ben nem jelent­ke­zik a nye­re­mé­nyért, vagy siker­te­len a kéz­be­sí­tés, úgy a soron követ­ke­ző tar­ta­lék­nyer­tes válik jogo­sult­tá a nye­re­mény­re. A tar­ta­lék­nyer­tes­re az előb­bi érte­sí­té­si és nye­re­mény­át­adá­si sza­bá­lyok az irány­adó­ak, azzal, hogy az érte­sí­té­sé­re a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­re illet­ve a kéz­be­sí­tés meg­kí­sér­lé­sé­re nyit­va álló határ­idő eltel­tét köve­tő napon belül kerül sor.

A Szervező a nyer­tes nevét (tel­jes név + város meg­je­lö­lé­sé­vel) a Facebook olda­lán (https://www.facebook.com/szenafuvek/) köz­zé­te­he­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san beleegyeznek.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.

A Nyeremény kéz­be­sí­té­sé­vel járó futár­költ­sé­get, pos­ta­költ­sé­get Magyarország terü­le­tén szin­tén a Szervező vise­li. Egyéb eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő költ­sé­gek (pl. a Nyeremények átvé­te­lé­nek hely­szí­né­re tör­té­nő uta­zás költ­sé­gei, haza­u­ta­zás üzem­anya­gá­nak költ­sé­ge, kül­föl­di kéz­be­sí­té­si cím­re tör­té­nő szál­lí­tá­si díj) a Játékost terhelik.

Adatkezelési irány­el­vek az ÁSZF szerint.

Az oldalon sütiket használunk, melynek segítségével oldalunk látogatottságát mérjük, valamint a közösségi portálokon található oldalainkhoz való gyors hozzáférést biztosítjuk. A sütik segítségével információkat osztunk meg hirdetési, közösségi média és elemző partnereinkkel a weboldalunk, illetve közösségi oldalaink használatáról, melyek alapján statisztikák, illetve hirdetések készülhetnek. A weboldal további használatával beleegyezel a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás