Keresés az oldalon

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Mit kell tenned, ha nyerni szeretnél?

 1. Látogasd meg Facebook oldalunkat (katt ide!)

2. Lájkold a nyereményjátékhoz tartozó bejegyzést

3. Hozzászólásodban nevezz meg valakit (@xy) és kívánj neki „Jó utat!”

Sorsolás: 2017. július 20-án.

Ha te leszel a sze­ren­csés nyer­tes nem csak téged, hanem azt a bará­to­dat is megajándékozzuk
a fen­ti nye­re­ménnyel, akit a hoz­zá­szó­lá­sod­ban megjelöltél.

Ismerkedj meg velünk, nézz szét csa­lá­di manufaktúránkban!

A Szénafüvek Kft.

„Kívánj jó utat, és nyerj!”

elnevezésű
NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban „Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (szék­hely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74., a továb­bi­ak­ban „Szervező”).

Ezt a játé­kot sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook, és nem is kap­cso­ló­dik ahhoz.
A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játékszabályzatot.
2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. júni­us 7‑én 20. nap­ján 8 óra 00 perc­től 2017. júli­us 19. nap­ján 24 óra 00 per­cig tart.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban „Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hozzátartozói.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a szer­ve­ző Facebook olda­lán (https://www.facebook.com/szenafuvek/) „láj­kol­nia” kell a nye­re­mény­já­té­kot elin­dí­tó képet és hoz­zá­szó­lá­sá­ban „Jó utat!” kell kíván­nia egy isme­rő­se meg­je­lö­lé­sé­vel (@xy)

5. NYEREMÉNY

A játék során 2 db Nagy mére­tű nyak­pár­na 4 féle gyógy­nö­vénnyel elne­ve­zé­sű ter­mék kerül kisorsolásra.
Nem csak az nyer, aki­nek a nevét a Szervező kisor­sol­ja, hanem az is, akit hoz­zá­szó­lá­sá­ban megjelölt.
A Nyeremény más­ra át nem ruházható.

6. SORSOLÁS

Szervező a meg­adott idő­tar­tam alatt a játék­ban részt­ve­vők közül 2017. júli­us 20. nap­ján 11 óra 00 perc­kor, 3 (három) tagú sor­so­lá­si bizott­ság (a továb­bi­ak­ban: „Sorsolási Bizottság”) jelen­lé­té­ben, a vélet­len­sze­rű­ség elvé­nek ele­get tevő gépi sor­so­lás­sal sor­sol­ja ki a nyer­test, illet­ve egy tartaléknyertest.
A sor­so­lás hely­szí­ne a Szervező székhelye

A nyer­test a Szervező 2017. júli­us 20. nap­ján érte­sí­ti a Facebook-on keresz­tül, Messenger üze­net for­má­já­ban. A nye­re­ményt a Szervező a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­től szá­mí­tott továb­bi 30 napon belül pró­bál­ja meg kéz­be­sí­te­ni. Amennyiben a nyer­tes határ­idő­ben nem jelent­ke­zik a nye­re­mé­nyért, vagy siker­te­len a kéz­be­sí­tés, úgy a soron követ­ke­ző tar­ta­lék­nyer­tes válik jogo­sult­tá a nye­re­mény­re. A tar­ta­lék­nyer­tes­re az előb­bi érte­sí­té­si és nye­re­mény­át­adá­si sza­bá­lyok az irány­adó­ak, azzal, hogy az érte­sí­té­sé­re a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­re illet­ve a kéz­be­sí­tés meg­kí­sér­lé­sé­re nyit­va álló határ­idő eltel­tét köve­tő napon belül kerül sor.

A Szervező a nyer­tes nevét (tel­jes név + város meg­je­lö­lé­sé­vel) a Facebook olda­lán (https://www.facebook.com/szenafuvek/) köz­zé­te­he­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san beleegyeznek.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.

A Nyeremény kéz­be­sí­té­sé­vel járó futár­költ­sé­get, pos­ta­költ­sé­get Magyarország terü­le­tén szin­tén a Szervező vise­li. Egyéb eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő költ­sé­gek (pl. a Nyeremények átvé­te­lé­nek hely­szí­né­re tör­té­nő uta­zás költ­sé­gei, haza­u­ta­zás üzem­anya­gá­nak költ­sé­ge, kül­föl­di kéz­be­sí­té­si cím­re tör­té­nő szál­lí­tá­si díj) a Játékost terhelik.

Adatkezelési irány­el­vek az ÁSZF szerint.