Keresés az oldalon

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Szénafüvek Kft. „Melyik gyógy­nö­vény hiány­zik a fel­so­ro­lás­ból” elne­ve­zé­sű

NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”).

Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook.

A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játékszabályzatot.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2017. szep­tem­ber 20. nap­ján 8 óra 00 perc­től szep­tem­ber 24. nap­ján 16 óra 00 per­cig tart.

  1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban ”Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hozzátartozói.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a https://www.facebook.com/szenafuvek olda­lon, a játé­kot 2017.09.20-án 08.00-kor elin­dí­tó képes bejegy­zés alá hoz­zá­szó­lá­sá­ban köz­zé kell ten­nie megfejtését.

A Szervező által köz­zé­tett, játé­kot elin­dí­tó Facebook bejegy­zés­ben lát­ha­tó képen egy fel­so­ro­lás lát­ha­tó a Szénafüvek Sópárna gyógy­nö­vény össze­te­vő­i­ről. A játék­ban való rész­vé­tel­hez a játé­kos­nak ezen kép alá tör­té­nő hoz­zá­szó­lá­sá­ban le kell írnia, hogy a Szénafüvek Sópárna 4 féle gyógy­nö­vény össze­te­vő­je közül melyik hiány­zik a fel­so­ro­lás­ból. A játék­ban való rész­vé­tel fel­té­te­le, hogy a meg­fej­tés helyes legyen. Valamennyi helyes meg­fej­tés részt vesz a sor­so­lás­ban, azon­ban egy Játékos csak egy­szer tehet köz­zé meg­fej­tést. Az a Játékos, aki hely­te­len meg­fej­tést tesz köz­zé hoz­zá­szó­lá­sá­ban, nem vesz részt a sorsolásban.

  1. SORSOLÁS 

5.1. Szervező a Játék idő­tar­ta­ma alatt érke­zett helyes hoz­zá­szó­lá­sok közül 2017. szep­tem­ber 24. nap­ján 16 óra 00 perc­kor, 3 (három) tagú sor­so­lá­si bizott­ság (a továb­bi­ak­ban: ”Sorsolási Bizottság”) jelen­lé­té­ben, a vélet­len­sze­rű­ség elvé­nek ele­get tevő gépi sor­so­lás­sal sor­sol­ja ki a nyer­test, illet­ve egy tartaléknyertest.

5.2. A sor­so­lás hely­szí­ne a Szervező szék­he­lye (cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.). A Sorsolási Bizottság biz­to­sít­ja a sor­so­lás játék­sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő lebo­nyo­lí­tá­sát, illet­ve a jegy­ző­könyv­ben rög­zí­ti a sor­so­lás mene­tét, így külö­nö­sen a sor­so­lás idő­pont­ját, a kisor­solt nye­re­ményt, a nyer­tes Játékos nevét, ille­tő­leg a tar­ta­lék­nyer­tes Játékos nevét.

5.3. A nyer­test a Szervező 2017. szep­tem­ber 24. nap­ján Facebook üze­net for­má­já­ban érte­sí­ti. A nyer­tes­nek a nye­re­mé­nyért érte­sí­tés­től szá­mí­tott 30 napon belül kell jelent­kez­nie. A nye­re­ményt a Szervező a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­től szá­mí­tott továb­bi 30 napon belül pró­bál­ja meg kéz­be­sí­te­ni e‑mail for­má­já­ban. Amennyiben a nyer­tes határ­idő­ben nem jelent­ke­zik a nye­re­mé­nyért, vagy siker­te­len a kéz­be­sí­tés, úgy a soron követ­ke­ző tar­ta­lék­nyer­tes válik jogo­sult­tá a nye­re­mény­re. A tar­ta­lék­nyer­tes­re az előb­bi érte­sí­té­si és nye­re­mény­át­adá­si sza­bá­lyok az irány­adó­ak, azzal, hogy az érte­sí­té­sé­re a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­re illet­ve a kéz­be­sí­tés meg­kí­sér­lé­sé­re nyit­va álló határ­idő eltel­tét köve­tő napon belül kerül sor.

5.4. A Szervező a nyer­tes nevét (tel­jes név + város meg­je­lö­lé­sé­vel) a www.szenafuvek.hu hon­la­pon, és Facebook olda­lán (www.facebook.com/szenafuvek) köz­zé tehe­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san beleegyeznek.

  1. NYEREMÉNY 
  • 25% ked­vez­mény­re jogo­sí­tó online kupon, ame­lyet a nyer­tes kizá­ró­lag a www.szenafuvek.hu olda­lon tör­té­nő vásár­lás ese­tén érvé­nye­sít­het 2017.12.31-ig.
  1. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK 

Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.